SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Selami ŞAT

A-Misyon ve Vizyon

-Misyon

Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olarak ana faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında yenilikçi, örnek ve lider kuruluşlarından biri olmaktır.

-Vizyon

Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak ve arıtmaktır. Ülkemiz Erzincan halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teşkilat yapısı 5 şeflikten oluşmaktadır.

1. İçme Suyu Şefliği

 • Belediye sınırları dâhilinde bütün içme suyu şebekesini düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,
 • Yeterli miktarda kullanılabilir içme suyunun temin edip, dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra şehir halkının kullanımına sunulması,
 • Yeni servis bağlantıları ve servis hizmetlerinin sağlanması,
 • Şebeke tamir, bakım ve onarımının yapılması,
 • Yeni Şebeke Hatlarının yapılması,
 • Su Terfi İstasyonlarının İşletilmesi,
 • Kaçak Su Tespit Çalışmalarının yapılması,

2. Kanalizasyon Şefliği

 • Belediye sınırları dahilindeki altyapı kanalizasyon şebekesini düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,
 • Mevcut kanalizasyon sisteminin işletilmesi,
 • Eksik kanalizasyon alt yapı hizmetlerinin tamamlanması,
 • Yağmurlama hatlarının işletilmesi ve yeni hatların yapılması,
 • Kanal açma ve vidanjör hizmetlerinin sağlanması,
 • Tesis bakım ve onarımlarının, yapılması,
 • Altyapı şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması,

3. Atık Su Arıtma Tesisi Şefliği

 • Tesisi düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,
 • Tesisin bakım ve onarımını, yapmak,
 • Tesisin aktif olarak 365 gün, 24 saat aktif çalışmasını sağlamak,
 • Şebekede toplanan atıkların ayrıştırılıp bertaraf edilmesi,

4. Elektrik Şefliği

 • Mevcut Elektrik ile ilgili sistemlerin düzenli olarak kontrol etmek, bunlara ait envanteri çıkarmak, bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,
 • Belediyemize ait binaların tamamına ait elektrik tesisatlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak,
 • Şefliğimiz, Belediyemizde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Beytahtı ve Kurutilek mevkilerinde bulunan su pompalarının 365 gün, 24 saat aktif çalışmasını sağlamak ve içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klorlamayı yapmak,

5. SCADA ve Klor Şefliği

 • Su şebekesi klorlama işlemi günlük olarak birimimiz tarafından yapılmaktadır.
 • SCADA Sistemi ile 24 saat şebeke hareketleri takip edilmektedir.
 • Yıl içerisinde Yeni Bağlanan Belde ve Köylerin içme suyu klor takibi yapılmaktadır.
 • Erzincan Belediyesine ait depoların günlük kontrolü yapılmaktadır.
 • 38 adet debi metrenin giriş çıkışları kontrol edilerek aktifliği sağlanıp kayıp kaçaklar kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.
 • Bağlanan beldelerin depoları kontrol edilerek temizliği yapılmaktadır.
 • 29 adet deponun su kontrolleri yapılarak depo izlemesi kontrol edilerek temizliği yapılmaktadır.

6. Sondaj Birimi:

 • İçme suyu kuyularının tüm bakım, onarım ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.
 • Şehrin içme suyu ihtiyacına göre kuyuların verimli çalışması sağlanmakta, ihtiyaç halinde yeni kuyu açılması çalışmaları yürütülmektedir.
 • Mevcut kuyuların arızalarının giderilmekte, gerekli malzeme ekipmanın sağlanmaktadır.

C-Fiziksel Yapı

1. İçme Suyu Şebekesi

Yaklaşık 407,5 km'si Merkezde, 346,6 km’si bağlanan beldelerde olmak üzere yaklaşık toplam 754 km içme suyu terfi hattı ve 12,4 km'lik isale hattı mevcuttur.

2. Kanalizasyon Şebekesi

2022 yılı içerisinde yapılan imalatlar da göz önüne alındığında 2022 sonu itibariyle yaklaşık 413,5 km'lik kanalizasyon hattı ve 10,5 km'lik kanalizasyon isale hattı mevcuttur.

3. Yağmursuyu Şebekesi

Yaklaşık 18,6 km'lik Yağmursuyu hattı bulunmaktadır.

4. Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisimiz, aktifleştirilmiş çamur esasına dayanan Fiziksel ve Biyolojik arıtma tesisi Erzincan şehrinin evsel atık sularının çevreye zararsız hale getirilmesi amacı ile kurulmuş olup, evsel atık suların arıtım işlemini yapar. (günlük arıtılan su miktarı yaklaşık 25.000 m³'tür)

5. SCADA ve Klor Şefliği

Erzincan Belediyesine ait su şebekesi klorlama işlemleri günlük olarak yapılmaktadır. SCADA Sistemi ile 24 saat şebeke hareketleri takip edilmektedir. 2019 yılı içerisinde yeni bağlanan belde ve köylerin içme suyu klor takibi bu birim tarafından yapılmaktadır.

6. Sondaj Birimi

Belediyemize ait içme suyu kuyularının tüm bakım, onarım ve güvenlik tedbirleri alınmakta, mevcut kuyuların arızalarının giderilmekte, gerekli malzeme ekipman sağlanmaktadır. Şehrin içme suyu ihtiyacına göre kuyuların verimli bir şekilde çalışmasının sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç halinde yeni kuyu açılması çalışmaları de bu birim tarafından yürütülmektedir.

D-İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 12 Memur, 100 işçi, 57 hizmet alımı olmak üzere toplam 169 personel ile hizmet vermektedir.