2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

29 Nisan 2022

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Birimlere yapılan Müdürlük atamalarına ilişkin olarak meclise bilgi verilmesi.

2- 2021 Mali Yılı Gelir/Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, piyasa şartlarında kaynaklanan maliyet artışlarından dolayı 2022 yılı ücretler tarifesinin güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, piyasa şartlarında kaynaklanan maliyet artışlarından dolayı 2022 yılı ücretler tarifesinin güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Temizlik İşleri Müdürlüğü; piyasa şartlarında kaynaklanan maliyet artışlarından dolayı 2022 yılı ücretler tarifesinin güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mezarlıklar Müdürlüğüne aktarılması planlanan bütçe teklifinin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Erzincan İli Merkez İlçe Gülabibey Mahallesi 1291 ada 5 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İlimiz İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 527,530 ve 549 numaralı adalardaki yapılaşma şartlarına ilişkin meclis kararında belirtilen bodrum katın %50 olan otopark kullanım alanının %100 olarak değiştirilmesi ve aynı sınırlar içerisinde yer alan 253 Ada’nın aynı mevkide olması ve aynı haklardan yararlanma talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

9- Mülkiyeti Hazineye ait 119 ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 26023 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdareler Birliği tarafından yapılması planlanan, 17.725 m² alan üzerine kurulacak olan ‘‘ Erzincan ili Geçici Hayvan Bakımevi’’ tesisine gerekli hibe desteğinin sağlanması için mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan ili Merkez İlçe Beybağı Mahallesi 637 ada 5 parsel numaralı 37.020,46 m²yüzölçümlü, sulu tarla ve çayır vasıflı taşınmazın, Erzincan Mahalli İdareler Birliği adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi.

11- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarihli yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçesi Çakırman Köyü mevkiindeki Kaplıcalar Bölgesinde bulunan JTE24/006 Nolu CO2 kuyusunun rödevans sözleşmesi kiralanması talebi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR