ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YASAL DAYANAKLAR

AMAÇ:

Madde – 1 Bu Yönetmelik Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde çalışan özel servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkiler, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve çalışma ruhsatı verilmek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde – 2 Bu Yönetmelik;(S) Plakalı araçlar ve Öz mal araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsar. Bunun dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamaz.

Bunlar;

  1. Resmi ve özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel kişilere ait (S) plakalı araçları,

  2. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) plakalı araçları,

  3. Bu araçlardan faydalanan Resmi ve Özel Kuruluşları,

  4. Mülkiyetlerindeki (Öz Mal) araçlarla kendi personelini taşıyan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Kuruluşların araçlarını,

  5. Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar,

  6. Fabrika, memur, işçi ve anlaşmalı taşımacılığı,

  7. Ücretsiz Müşteri Servis hizmeti adı altında Erzincan’ın her yerine kendi işyerlerine ait yolcuyu götüren servis araçlarını; Kapsar.Yalnızca turizm amaçlı taşıma yapan araçları ( şehirlerarası otobüsler ile çevre belediye otobüsleri dâhil ), bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz.TANIMLAR:

Madde – 3 Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Belediye: Erzincan Belediye Başkanlığını,

Başkan: Erzincan Belediyesi Başkanını,

Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü,

Zabıta Müdürlüğü: Özel Servis Araçları ilgili denetimleri yapan Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Zabıta Memuru: Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Memurlarını

Meslek Odası: Erzincan Şoförler odasından.

Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücret tarifesi karşılığında toplu

Taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesinde servis aracı: okul servis araçları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesi Erzincan

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Müdürlüğünde “S” seri plakasına kayıtlı tahditli araçları.

Okul Servis Aracı: Okul öncesi eğitim, İlköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber / öğretmen / okul personeli taşımalarında kullanılan, servis taşımacılığı yapan araçları,

Umumi Servis Aracı: Resmi yâda özel kuruluşlara ücret karşılığında servis taşımacılığı hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Erzincan Valiliği İl Trafik Komisyonu’ nun almış olduğu karara göre Erzincan Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde (S) plaka serisine kayıtlı araçları,

Ücretsiz Müşteri Servis Aracı: AVM, Süpermarket ve Market gibi alışveriş merkezlerindeki müşterileri, Özel Okullardaki kendi öğrencilerini ve Özel sağlık kuruluşlarının kendi hastalarını taşımak amacıyla ücretsiz müşteri taşıyan araçları,

Öz Mal Araç: Ticaret Sicil Tasdiknamesinde belirlenmiş unvan üzerine kayıtlı olan araç,

Araç Sürücüsü: Özel servis araçlarını sevk ve idare eden araç sürücüleri

Rehber Personel: Özel servis araçlarında sürücüsü dışında çalışan yardımcı personel

Araç Uygunluk Belge Komisyonu: Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirilen 1 Makine Mühendisi başkanlığında yeterli sayıda üye ile oluşturulan komisyon.
Araç Uygunluk Belgesi: İşletmeler bu Yönetmelik hükümlerine göre Zabıta Müdürlüğü’nden alacakları Özel Servis Uygunluk Belgesi.

Çalışma Ruhsatı: Servis Aracı İşleticilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre Zabıta Müdürlüğü’nden alacakları Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı.

Güzergâh İzin Belgesi: Servis aracı toplu taşıma izin belgesi alan Servis Araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten ve Bakanlar Kurulunun ve Erzincan Belediye Meclisinin her yıl belirlediği Basılı Evrak Bedelini yatırılarak Zabıta Müdürlüğünce verilen belge.

Resmi Kuruluş: Valiliğe bağlı Resmi Daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğunluğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer Kamu Kuruluşları.

Özel Kuruluş: Her türlü faaliyet konusu yolcu taşımacılığı olan şirket

Okul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve Üniversite eğitimi veren okulların tümü veya herhangi birisi.

Kuruluş: Yukarıda tanımlanan resmi veya özel kuruluşların veya okulların tümü veya herhangi birisi.

Taşıma: Özel servis araçları ile yapılan yolcu taşıma etkinliği anlamına gelir.

Yolcu: Aracı kullanan şoför ile hizmetlilerin dışında araçta bulunan öğrenci, memur, işçi vs. rehber personel.

Taşıma Sınırı: Özel servis aracının Trafik Tescil Belgesinde belirtilen oturma yeri sayısı.

YASAL DAYANAK:

Madde – 4 Bu Yönetmeliğin yasal dayanağı,

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerine istinaden,

b) 25.02.2004 Tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis araçları Hizmet Yönetmeliği”ndeki ilgili hükümler.

c) 25.10.2017 tarih ve 30221 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”ndeki ilgili hükümler.

d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri.

e) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler.

f) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu.

g)1608(151) Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu.

h) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.

ı) Ticari Plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı.

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılarak şehir içerisindeki yolcu taşımalarıyla ilgili yönetmelikteki hususlardaki değişikliğe uymak kaydıyla çıkarılmıştır.

Bu yönetmelikteki herhangi bir kişi yâda kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi yâda kuruluşun herhangi bir mevzuata tabi olduğu yükümlülüklerden masumiyet veya muafiyet sağlanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ

Özel Servis Araçlarının İzinsiz Çalıştırılamayacağı:

Madde – 5 Erzincan Belediyesi sınırları içinde özel servis aracı çalıştırma izni, Erzincan Belediyesi adına Zabıta Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir.

Erzincan İl Trafik Komisyonu’ nun alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır. Bu izin yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Bu izin, izin alanın lehine sürekli hak oluşturmaz.

Madde – 6 Erzincan Belediyesi sınırları içinde çalışacak özel servis araçlarının Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi ve Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan özel servis aracı çalıştırmak yasaktır.

a) Erzincan Belediyesi sınırları içindeki tüm Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı (S-Plaka) kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre Erzincan Belediyesinden Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) almış araç olma şartını arayacaklardır.

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait okul servis aracı (S-Plaka) olarak techiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanabilir. Ancak bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

c) Okul Servis taşımacılığı yapan (S) plakalı araçların;

1-Bu yönetmelik Hükümleri ile birlikte Erzincan Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde yapılan öğrenci taşımacılığında “ Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ” kapsamında Madde 1 e bendine göre “ Altı ayda 1 bakım ve onarımları yaptırmakla birlikte taşıtların cinsine göre 06/01/2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmenliğin ön gördüğü sürede periyodik muayenelerinde yaptırılmış olacaktır.” maddesi uygulanır.

2-Taşımalı Eğitim için “ Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ” ve bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

3-Eğitim Birimlerine (Okullara, Dershane, Etüt, Ana Okul, Kreş vb.) ait araçlar ile yapılan taşımacılık öz mal araçlarla yapılan taşımacılık kapsamında değerlendirilir. Eğitim birimleri (Okullara, Dershane, Etüt, Ana Okul, Kreş vb.) adına kayıtlı bu araçlar ile kendi personelini, öğretmenini ve eğitim hizmeti alan öğrenciler dışında servis taşımacılığı hizmeti veremezler.Madde - 7 Ücretsiz Müşteri Servis Araçları İle İlgili Hükümler;

a-Avm, Süpermarket ve Market benzeri alış veriş merkezlerine/çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının (S) Plakalı olması zorunlu olup, başvuruları Madde 9 kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal Araçlarda aynı madde kapsamındadır.

b-Sağlık Kuruluşları (Diyaliz Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri, Özel Hastaneler vb.) bunu gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi hastalarını taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçlarının (S) Plakalı olması zorunlu olup, ruhsat başvuruları Madde 9 kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır.

c) Kreş, Gündüz Bakımevi, Çocuk yuvaları ve Okul öncesi özel eğitim kurumları Mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için; “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde” aranan şartları sağlamaları ve Öz malı olmaması halinde kiralanacak servis araçların (S) plakası olması zorunlu olup, başvuruları madde 9 kapsamında değerlendirilecektir. Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurarak gerekli araç uygunluk belgesi ve güzergah izin belgesi almak zorundadır.

Araçların izinsiz taşıma yapmaları halinde 15 (onbeş ) gün ticari faaliyetten men edilir. Bu araçların 12 yaşından büyük olmaması ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve bu yönetmelikte aranan 1 (bir) yıl süreli “Okul servis aracı izin belgesi ile güzergah izin belgesinin Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alınması şartı aranır.

Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce belirlenir. Servis Araçları izinsiz taşıma yapanlar tespit edilmesi halinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilir ve 15 (on beş) gün ticari faaliyetten men edilir. Bu sebepten dolayı men edilen (S) plakadan kaynaklı mağduriyetlerin sorumluluğu (S) plaka sahibine aittir.Özel Servis Araçlarının Taşıma Uygunluğu:

Madde – 8 Erzincan Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir özel servis aracının uygunluğu Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenir. Zabıta Müdürlüğü tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen özel servis aracına 1 (Bir) yıl geçerli olmak üzere “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” verilir. Özel servis aracı olarak çalışmak isteyenlerin Erzincan Belediyesi’ ne başvurmadan önce araçlarını Erzincan Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ ne servis aracı olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Özel Servis Araçlarının Uygunluk Belgesi olmadan taşıma yapmaları yasaktır. Uygunluk Belgesi olmayan araçlara Çalışma Ruhsatı verilmez.Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi İçin Başvuru:

Madde – 9 Araçlarını özel servis aracı olarak çalıştırmak isteyenler Zabıta Müdürlüğünden alacakları başvuru formunu doldurarak aşağıda sayılan belgelerle başvururlar

a) Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odasına kayıtlı olduğunu bildiren, bu kuruluştan alınmış belge,

 

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

c) Başvuruya konu aracın Erzincan Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ ne servis aracı olarak tescil ettirildikten sonra aynı kuruluştan alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesinin her iki tarafının fotokopisi,

 

d) Başvuru sahibi özel yâda tüzel kişiye ait ikametgâh ilmühaberi,

 

e) Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş Motorlu Kara Taşıt Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesiyle.

 

f) Vergi Levhası fotokopisi.

g) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi fotokopisi.

h) Psikoteknik Belgesi

ı) Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 103,104,109,188,190,191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak. )

k) Şoförler için SRC belgesi.

l) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8.maddesinin 1/ç bendine istinaden Öğrenci Servis Şoföründen Sağlık Raporu. ( Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına dair )

Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez başvurulur.

Başvurular Zabıta Müdürlüğüne yapılır. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yılın Eylül -Ekim ayları içerisinde yapılır.

Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarih ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Belediye Zabıta Müdürlüğüne tesliminde bildirilir. İnceleme, başvuru tarihini izleyen 7 (Yedi) gün içinde yapılır.

Özel Servis Araçlarına Uygunluk Tespit Belgesindeki nitelikler sağlanmadan Uygunluk Belgesi verilmez.Özel Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler:

Madde – 10 Özel servis aracı olarak çalışacak araçların ilk defa Uygunluk Belgesi istemesi halinde başvuru tarihi itibariyle okul servis araçlarında, Okul Servis Aracı Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı ve Personel Servis araçlarında, Personel Servis Aracı Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının, Motorlu Araçlar Vergisi için kullanıldığı usul ile belirlenir.

-Özel servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve uygunluk belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilir.

1 – Kaporta düzgün olacaktır.

2 – Dış görünüşü itibariyle beyaz ve sarı kuşak 30 cm ebadında olacaktır.

3 – Camlarında kırık yada çatlak bulunmayacak ve camlarda fabrika çıkışı sonradan cam filmi yapılmamış olacaktır.

4 –Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)

5 – Aracın içi temiz, koltuklar düzenli ve beresiz olacak, pelüş bulunmayacaktır.

6 –Mevcut lastikleriyle aynı ebatta yedek lastiği bulunacak, ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellenmeyecektir.

7 – İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacak.

8 – Uç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde yâda dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek yâda imalatlar olmayacaktır.

9 –Bütün kapıları düzenli çalışır, açılır - kapanır durumda olacak, Okul Servis Araçlarının kapıları sürücü tarafından açılır olacaktır.

10 – Eksozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, yerine iyi monte edilmiş olacaktır.

11 – Farları orijinal renkte far olacaktır.

12 – Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.

13 – Frenleri tam gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)

14 – Motorları düzenli çalışır durumda ve eksozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın eksozundan çıkan emisyon miktarı Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararların amir hükümlerine uygun olacaktır.

15 – Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe yâda çatlak bulunmayacaktır ve lastik dış derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen dış derinliğin ¾’ den az olmayacaktır.

16 – Devir daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş yâda çatlak olmayacaktır.

17 – Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.

18 – Rot ayarları yapılmış olacak, rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

19 – Taşımacılar tarafından okul servis araçlarının arkasına “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekiller reflektör bir kuşak bulundurulmalıdır.

20-Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, Yangın söndürücüsü, Çekme halatı, takoz ve İlk yardım çantası bulunacaktır.

21- Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

22 – Okul Servis Aracının arkasında yolcuların iniş ve biniş sırasında yakılmak üzere 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalıdır, lambanın yakılıp, söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.

23- Okul ve Personel Servis araçlarında tüm koltuklarda Emniyet Kemeri olacaktır.

24- Okul Servis Araçlarında, araç geri vitesine geçtiğinde sesli sinyal olacaktır.

Özel servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan Uygunluk Belgesi verilmez.

Özel servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli sağlamak zorundadırlar.

Madde – 11 Özel Servis Araçlarına Uygunluk Belgesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra yine Zabıta Müdürlüğü tarafından verilir.

-Özel servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için başvuru sahipleri, 9. maddedeki şartları yerine getirerek, Başvuru sırasında belirtilen yerde araçlarını Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

-Yapılacak incelemede bu Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen özelliklere uygunluk açısından yapılır. İnceleme heyetinde en az 1 (bir) mühendis ve 3 (Üç) üye bulunur. İnceleme sonunda Araç Uygunluk İnceleme Raporu 3 (üç) kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası başvuru sahibine verilir.

-İnceleme sonunda başvuruya konu araç Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar araçlarını inceleme raporunda belirtilen eksiklerini o hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar 1(Bir) yıl süre ile Özel servis aracı olarak çalışmaktan men edilir.

-Uygunluk Belgesi için ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksikler ile sınırlı değildir. Zabıta Müdürlüğünün yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

-Yapılan incelemeler neticesinde uygun olan Özel servis araçlarına Zabıta Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesi düzenlenerek araç sahiplerine verilir.

ÖZEL SERVİS ARAÇ SAHİBİ ve HARİCİNDE ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI KURALLARI VE SERVİS ARACININ TAŞIMASI GEREKLİ İŞARETLER:

Madde - 12

Araç Sürücüleri ilgili hükümler;

a) Belediyeden İzin belgeli Servis araçlarında şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili Odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

b) İlgili Oda; şoförün ehliyet fotokopisini, ikametgâh belgesini, Ticari Taşıt Kullanma Belgesinin fotokopisini, savcılıktan iyi hal kâğıdını ve 2 adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.

c) Özel Servis araç sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde tamamlamak zorundadır.

d) İlgili Oda, kimlik belgesi verdiği kişiler ile ilgili bilgileri aylık olarak Zabıta Müdürlüğüne vermek zorundadır.

e) Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, Belediye tarafından tespit edilecektir. Tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır.

f) Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

g) Özel Servislerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir.

h) Belediye, Özel Servis araçlarının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 10 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

ı) Özel Servis araçlarında yardımcı görevli (Rehber Öğretmen) olarak görev yapacak personelin en az lise mezunu ve 22 yaşında olması gerekmektedir

k) Okul Servis Araçları Yönetmeliğin de belirtilen Okul Servis Araç Şoförlerinin yaşı, 26 yaşından gün alması gerekmektedir.

l) Şoförler; E sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak

m) Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 103,104,109,188,190,191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak. )Taşıma İçin Başvuru ve Güzergâh İzin Belgesi:

Madde – 13 İşleticiler Zabıta Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak yapacakları taşımalar için izin isteminde bulunurlar. Erzincan Belediyesi adına Zabıta Müdürlüğü bu başvurular doğrultusunda değerlendirip izin vermeye, vermemeye veya kısmen yâda değiştirilerek izin vermeye yetkilidir.

Madde – 14 Özel servis aracı çalıştırmak üzere izin alan işleticiler şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Zabıta Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergâh İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.

GÜZERGÂH İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

A TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Madde -15

Toplu Taşıma izin belgesi bulunan, Personel ve Okul servisi taşıyan (S) plakalı araçlara, Erzincan Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

Başvuru esnasında, Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki evrakların hazırlanması zorunludur.B TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Madde- 16

Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel Kuruluşlar, Kendi Öğrenci ve Personelini taşıyan Özel Okullar ve Hastasını ve Personelini taşıyan Özel Sağlık Kuruluşları Öz Mal Araç ile taşımak üzere özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf guruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini, öğrencisini ve hastasını taşıyan Özel Kuruluş. Özel Okul ve Özel Sağlık Kuruluşuna ait servis araçlarının başka bir kuruluş veya ücret karşılığında taşıma yapmaları yasaktır. Aksine hareket edenler Karayolları Trafik Kanununun Ek 2. Maddesine göre cezalandırılır.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir.

Dilekçe,(Ekli güzergâh planı ile birlikte)

Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

---Vergi levhası fotokopisi

---Şoför Kimlik fotokopisi

---Şoför İçin Sabıka Kaydı

Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları.

Yukarıdaki belgelerle müracaat etmeleri halinde, her yıl Ağustos ­­– Eylül ayları içerisinde araç sahipleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde, Belediye Meclisince o yıl için tespit edilen Basılı Evrak Bedelini peşin olarak yatırdıktan sonra Uygunluk Komisyonuna girer. Uygun görülen araçlara uygunluk belgesi, Güzergâh izin belgesi ve çalışma ruhsatları bir yıl geçerli olmak üzere vizesi yapılarak verilir.C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Madde-17

AVM’lerden, Süpermarket ve Marketlerden (Öz Mal Araç veya S Plakalı Araç)Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf guruplarına tescil edilmiş araçlara, sadece alışveriş yapan kişilerin gidecekleri yere götürülmesi için verilecek izin belgesi.(Alışveriş Merkezine veya Marketlere gelecek müşterileri toplayarak getiremezler.)

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir.

Dilekçe,(Ekli güzergâh planı ile birlikte)

Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

---Vergi levhası fotokopisi

---Şoför Kimlik fotokopisi

---Şoför İçin Sabıka Kaydı

Yukarıdaki belgelerle müracaat etmeleri halinde, her yıl Eylül –Ekim ayları içerisinde araç sahipleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde, Belediye Meclisince o yıl için tespit edilen Basılı Evrak Bedelini peşin olarak yatırdıktan sonra Uygunluk Komisyonuna girer. Uygun görülen araçlara uygunluk belgesi, Güzergâh izin belgesi ve çalışma ruhsatları bir yıl geçerli olmak üzere vizesi yapılarak verilir.Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara belediye tarafından verilen Güzergâh İzin Belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur İzin Belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler hak oluşturmaz.

Resmi Kuruluşların Taşıma İçin Başvurusu:

Madde – 18 Erzincan Belediyesi mücavir alanı içerisinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlar personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere araç kiralamak için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Erzincan Belediyesinden Servis Aracı İzin Belgesi almış araç olma şartı aranacaktır.

Resmi kuruluşların işleticilere yaptıracakları taşımalar için başvuru söz konusu resmi kuruluş tarafından Zabıta Müdürlüğüne yapılır. Resmi kuruluşların işleticiler ve işletici firmalar ile yapacakları sözleşmelerde bu Yönetmeliğin öngördüğü Araç Uygunluk Belgesi aranır. Ancak, resmi kuruluşları kapsayan taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Çalışma Ruhsatı için başvuru özel servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Zabıta Müdürlüğü tarafından özel servis aracı işleticisine verilir.

Çalışma Ruhsatı:

Madde – 19 Zabıta Müdürlüğü, özel servis aracı işleticilerine çalışacakları güzergâhı da kapsayan özel servis aracı Çalışma Ruhsatı verir. Özel Servis Araçları Çalışma Ruhsatı olmadan çalışamazlar.

Özel Servis Araçlarının Çalışması Güzergâh İzin Belgesi Forma Göre Düzenlenir Ve Şu Bilgiler Yer Alır:

-Aracın Trafik Tescil Plaka numarası

-Aracın İşleticisi

-Hizmet Ettiği Kuruluş

-İzleyeceği Güzergâh

-Belgenin Geçerlilik SüresiÖzel Servis Aracı Çalışması için Güzergâh İzin belgesi 1 (Bir) yıl süre ile geçerli olup, Erzincan Belediye Meclisince belirlenecek basılı evrak karşılığında işleticilere verilir.

Basılı Evrak Bedeli Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü veznesine nakit ödenir.

a) Her yıl Eylül- Ekim ayları içerisinde araç sahipleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde, Belediye Meclisince o yıl için tespit edilen Basılı Evrak Bedelini peşin olarak yatırdıktan sonra Uygunluk Komisyonuna girer. Uygun görülen araçlara uygunluk belgesi, Güzergâh izin belgesi bir yıl geçerli olmak üzere vizesi yapılarak verilir.

b) Süresi içerisinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatları iptal edilen araç sahiplerinin, ilk altı (6 )ay içerisinde başvurmaları durumunda o yıl ki basılı evrak bedeli, ayrıca basılı evrak bedelinin % 50’ si ceza en alınmadıkça ruhsat vize edilmez.

c) Üçincü ay içerisinde güzergah izin belgelerini yaptırmayanlar ise yeniden başvurmaları durumunda basılı evrak bedelinin % 100’ ü cezaen alınmadıkça güzergah izin evrakları verilmez.

d) Yıl içinde niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi koşullarını) araçların durumları normal hale getirinceye kadar Encümen Kararı ile Belediye Yasaları gereğince yasal işlem yapılır.

e) Alım satım ve devir hallerinde yeni sahibi aracını servis aracı olarak çalıştırmak ister ise, satış tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde durumu yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek ve kendi adına araç uygunluk belgesi ile çalışma ruhsatı almak ve başvuru yapmak zorundadır. Bu süreyi geçen ilk 15 gün içerisinde yapılan müracaatlarda, o yıla ait basılı evrak bedelinin % 10’ u, ikinci 15 gün içerisinde yapılan müracaatlarda o yıla ait basılı evrak bedelinin % 20’ si, 30 günü geçen hallerde o yıla ait basılı evrak bedelinin % 30’ u, yıl içerisinde müracaat etmediği takdirde her yıl için o yılki basılı evrak bedelinin % 100’ ü ayrıca ceza en alınır.

 

g) Servis Araçlarının ön izin belgesi basılı evrak bedelleri her yılın Aralık ayında Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

Vize İşlemi İçin Gerekli Belgeler;

- Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu basılı evrak bedelinin yatırıldığına dair makbuz fotokopisi

- Erzincan Servis Araçları Odasından alınan üyelik belgesi

-Araç Şirket adına kayıtlı ise Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından alınan üyelik belgesi

- Araç sahibi veya Şoförün İkametgâh İlmühaberi.

-Araç sahibi veya Şoförün ve Rehber Öğretmenin Savcılıktan Sabıka Kaydı

-Şoförün ve rehber Öğretmenin Kimlik bilgileri

-Araç ruhsat fotokopisi

-SRC Belgesi

Araçlarını satanlar veya devredenler ödedikleri basılı evrak bedelini geri isteyemezler.

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin uyacakları Kurallar:

Madde - 20

a) Özel Servis Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri, Araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan Ticari Araç sahipleri Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.b) 30 iş günü içerisinde Zabıta Müdürlüğüne bildirilmeden araç model değişikliği yapanlar; yönetmeliğin ilgili maddelerindeki cezai hükümleri yerine getirdikten ve belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi yapıldıktan ve yönetmelikte belirtilen diğer Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Güzergâh İzin Belgesi yenilenir.

c) Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının Öğrenci Servis taşımacılığında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki, Personel Taşımacılığında ise Kamu Kurum ve Kuruluşları Yönetmeliğindeki şartlar aranır. Model yaşı aracın imal tarihini takip eden takvim yılı temel alınarak hesaplanır d) Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilir.Özel Servis Araçlarının Mülkiyet Devri:

Madde – 21 Madde

- Çalışma Ruhsatı, Aracı Trafik Tescil Ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir.

a) Belediyeden Çalışma Ruhsatlı servis aracı sahibi Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından satış alacak kişiye devrini yapabilir.

b) Özel Servis Aracının (bir başkasına devri) satın alınması halinde yeni sahibi tarafından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne tescil ettirdikten sonra evraklarını tamamlayarak 30 gün içerisinde yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmesi mecburidir.

c) Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilmeyen satış ve devirlerin tespiti halinde basılı evrak bedelinin 2 katı para cezası tahakkuk ettirilerek tahsili yoluna gidilir. Ceza tahsili yapılan dosyaya satış tarihinden başlayan ilk 30 günün bitiminde başlamak üzere 30 takvim günü ek nihai süre verilir. Yönetmelik gereği tamamlanması gereken iş, işlem ve evraklar ile sağlanması gereken şartlar bu süre içinde tamamlandığı takdirde Çalışma Ruhsatı ve devir almış olduğu tarihten Güzergâh izin belgesi düzenlenir.

d) Tahakkuk ettirilen cezanın 30 takvim günü içerisinde ödenmemesi durumunda Çalışma Ruhsatı  Zabıta Müdürlüğü tarafından Belediye Encümenine yazılarak devirin iptaline gidilir.

e) Çalışma Ruhsatı iptal edilen kişilerin yeniden iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatları halinde tüm belgeleri ve harçları yeniden istenmek sureti ile yeni çalışma belgesi verilir. Çalışma  Ruhsatının iptal tarihinden itibaren askıya alınan Çalışma Ruhsatı için 30 gün içinde yeniden müracaatın olmaması durumunda ruhsatın tamamen iptali ve yeniden çıkarılmaması yoluna gidilir.

f) Tahakkuk ettirilen para cezasının ödendikten sonra ayrıca her yıl için Belediye Meclisi tarafından belirlenen basılı evrak bedelini tamamının ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde aracın güzergah izin belgesi verilir . g)  Aracı izinsiz devir alanların bu yönetmelik şartlarını sağlayamamaları durumunda Çalışma Ruhsatının, Zabıta Müdürlüğünce iptal edilmesi durumunda devir alanların uğramaları muhtemel zarar, ziyan ve kayıplar konusunda herhangi bir müktesep hak veya bedel, zarar ziyan ve benzeri bir talepte bulunamazlar.Özel Servis Aracı Sahibinin Ölümü Halinde :

Madde-22

a) Özel Servis Aracı sahibinin vefatı halinde (veraseten) devir işlemlerinde ise 90 gün içerisinde Belediyeye müracaat edilerek çalışma ruhsatın yenilenmesi gerekmektedir.

b) Özel Servis Aracı Çalışma ruhsatı diğer mirasçılardan vekaletname alınmak kaydıyla mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir.

c) Mirasçıların Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

d)  Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Çalışma Ruhsatını kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şâhısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak suretiyle satış işlemini yaparlar. Alıcılar yönetmelikte aranan şart, kriter ve işlemleri yerine getirmek zorundadırlar.

e) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşleri Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

g) Özel servis aracı sahipleri haklarını satabilir ve kiraya verebilirler. Bu işlemlerini noter aracılığı ile yapmak zorundadırlar.

Onarım İzni İçin Uyulacak Kurallar:

Madde - 23
a) Çalışmalarını durdurmak zorunda kalan Çalışma Ruhsatlı Özel Servis Araç sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 10 (On) iş günü içerisinde yazılı olarak Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

b)  Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 2 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre mücbir sebepler karşısında maksimum 2 (İki) ay daha uzatılır.
c)  Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak Çalışma Ruhsatı değişikliğini yaptırmayanların Çalışma ruhsatları iptal edilir ve faaliyetten men edilir.Özel Servis Aracını Hususi Plakaya ÇIKARANLAR:

Madde–24

a) Özel Servis aracını “plakası uhdemde kalmak şartıyla” satış yapanlar veya modeli yükseltmek amacı ile hususi araca çevirenler 150 (yüz elli ) gün içinde bu yönetmelikte aranan şartlara haiz yeni bir vasıta alarak aynı (S) Plakaya tescil ettirmeleri zorunludur.
Askıya alınan S Plakalı Özel Servis Çalışma Ruhsatı  ve S Plakalarının verilen zaman içinde ruhsat sahibi veya sahipleri tarafından alınmaması durumunda Özel Servis Çalışma Ruhsatlarını Erzincan Belediye Encümeni tarafından iptali yoluna gidilir.

b)Yönetmelik gereği iptal edilen Çalışma Ruhsatı sahipleri bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.

Taşımacılıktan Çekilme:

Madde – 25 Özel servis aracı çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat edeler. Bu takdirde ruhsat Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları, Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili meslek odalarına bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri basılı evrak bedeli geri ödenmez.

İcra Yolu ile Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar :

Madde-26 Belediyeden İşletme ruhsatı alan (S) Plakalı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin S Plakalı Servis Aracı Çalışma İzin Belgesini alabilmesi için, Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlaması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye basılı evrak bedelini ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine S Plakalı Servis Aracı Çalışması Güzergâh İzin Belgesi verilir.Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul Ve Esasları

Madde – 27 Özel servis araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

1-Bu yönetmelik kapsamına giren Özel servis araçları Belediyeden Çalışması için güzergâh İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar.

2-Özel servis araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır.

3-Özel servis araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergâhlarında durup yolcu alamazlar. (Ücretli olsun veya olmasın)

4-Özel servis araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme, bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar.

5-Özel servis araçlarının yolcu indirme – bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konmaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir.

6-Özel servis araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş – binişinin gerektiği süre kadar durabilirler.

7-Sürücülerin ve yardımcıların bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim yapmaları, ilan ve reklâm asmaları yasaktır. (İlan ve reklam ücretlerini İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yatırdıktan sonra Araçlara İlan ve reklam logoları yapabilirler.)

8- Öğrenci Servisi taşımacılığı yapan araçlar Sarı Şeritli, Personel Servisi yapan araçlar Siyah Şeritli ve Öz mal Araçlarla kendi personel, Öğrenci ve Ücretsiz Müşteri servisi taşmacılığı yapan araçlar Yeşil Şeritli olmak zorundadır.

9-Servis araçlarının ön camlarına personel servisi taşıyorlarsa personel servisi levhası öğrenci servisi taşıyorlarsa öğrenci servisi levhası takmak zorundadırlar.

10-Özel servis araçlarının kent içinde kullanmayacakları yollar ve durmayacakları yerler İl Trafik Komisyonunun alacağı Kararla belirlenir.

11-Özel servis kuruluşları ve kişileri yer talebinde bulunamazlar.

12-Özel servislerin kendilerine ait otoparkları olacak yâda anlaşma yaptıkları otoparkta bekleyeceklerdir.

13- Özel Servis Araç sahipleri Belediye ve Oda tarafından düzenlenecek eğitim toplantılarına katılmak zorundadır.

14-Sürücüler mevsim şartlarına göre Belediye ve Oda tarafından belirlenecek kılık ve kıyafet şartlarına uymak zorundadır. Saç ve sakalları görgü kurallarına uygun, düzgün ve düzenli olacaktır.

15- AVM’lerde, Süpermarket ve Marketlerde kullanılan (S) plaka veya Öz Mal Ücretsiz Müşteri Servis araçları, Alış veriş yapan müşterilerini gidecekleri mahallelere bıraktıktan sonra, dönüşte müşteri toplayarak getiremezler.

16-Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

 

17-Özel Servis Araçları ve Öz mal Araçlar Cadde ve Sokak üzerinde araçlarını, temizlik ve yıkama yapamazlar.

 

18-Servis araç sahipleri veya Şoförleri araç içerisinde veya duraklarda alkollü içecek bulunduramaz ve Alkollü araç kullanamazlar.

 

19-Özel Servis ve AVM, Süpermarket ve Market Ücretsiz Müşteri araçları, ayakta Öğrenci, Personel ve Müşteri taşıyamazlar.

 

20-Servis araç sahipleri Ulaştırma Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kış mevsiminde araçlarına kış lastiği takmak ve zincir bulundurmak zorundadırlar.

 

21-Model değişikliği yapan Servis araç sahipleri aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

 

22-Çalışma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varisçiler 90 (Doksan) gün içerisinde Belediyeye müracaat etmek zorundadır.

23-Araç sahiplerinin ve Şoförlerinin Servis Araçları Yönetmeliğinin tüm Maddelerindeki hükümlere uyması zorunludur.

24-Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.

 

25-Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmek yasaktır.

26-Servis Araç sahipleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, İl Trafik ve Belediye Trafik Komisyonun aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

 

27- Görevli memurlarca istenilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

28- Görevli memurun görevini güçleştirmek, kamuoyu yaratarak kalabalık yapmak suretiyle memura müdahalede bulunmak yasaktır.

 

29-Servis Araçları Yönetmelikte belirtilen aylarda araç vizelerini yaptırmak zorundadırlar.

 

30- Servis Araçlarında mevsim şartlarına göre yazın klima kışın ise kalorifer tesisatının çalışması zorunludur.

 

31-Servis Araçları bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç ( Fazla Koltuk vb) bulunduramazlar.

 

32- Araç şoförleri ehliyetsiz ve yetersiz ehliyet ile araç kullanamazlar.

 

33-Mülkiyetindeki Öz Mal araçlarla, Kurum ve Kuruluşlar, Özel Okul, Kreş, Hastane ve Rehabilitasyon Merkezleri, kendi Personel, Öğrenci ve Hastalarını taşıma işleminden başka servis yapamazlar.

 

Servis araçları, yukarıda belirtilen servis araçları çalışma usul ve esaslarında belirtilen fiillerin cezaları, Belediyenin Emir ve Yasaklarına uymamaktan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre cezai işlem uygulanır.

 

Aynı yıl içinde suçun tekrarı halinde, sırası ile 1 hafta ve 2 hafta olmak üzere Belediye Encümenince “ticari faaliyetten men cezası” verilir.

 

 

 

İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:

Madde – 28 Özel servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvuruları ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İkametgah adresi değiştirmesi halinde yeni adresi Zabıta Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Madde – 29 Özel Servis Araçlarında Çalışacak Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler.

a) Özel servis araçlarında sürücü olarak çalışacak personelin; Kullanacağı araca göre B sınıfı veya üstü sürücü belgesine sahip olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bağ-kur Sigortasından birine kayıtlı olması gerekmektedir.

b) Otobüslerde sürücünün yanı sıra birde yardımcı personel çalıştırılabilir. Bu personelin 18 (On altı) yaşından küçük olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı olması gerekmektedir. Bu servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olması gerekir.

-İşleticiler araçlarında çalıştıracakları personelin Form örneği ve ekinde başvuruya konu personelin sürücü belgesi ile sigorta belgesinin fotokopisini Zabıta Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Bu beyanı yapmadan araçlarında personel çalıştıran işleticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

-Özel servis araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. Herhangi bir personel birden fazla servis aracında çalışamaz. Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Zabıta Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Aksine hareket eden işleticiler para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddelerde yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü yâda yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.Yolcu Kapasitesi:

Madde – 30 Özel servis araçlarına alınacak en çok yolcu sayısı o araçta bulunan yolcu koltuk sayısını geçemez. Ancak, okul taşıtlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri alınır.

Mülkiyetindeki Araçlarla Kendi Personelini Taşıyan Özel Kuruluşlar İçin Koşullar:

Madde –31 Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşlar için bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel Kuruluşlara ait servis araçlarının başka bir kuruluşa ücretli veya ücretsiz taşıma yapmaları yasaktır. Aksine hareket edenler Karayolları Trafik Kanununun Ek 2. Maddesine göre cezalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDenetim Kurulu:

Madde –3 Erzincan Belediyesi, Özel Servis araçlarının belirlenen hat ve güzergâhlara uyulup, uyulmadığını denetlemek amacıyla bir Denetim Ekibi kurabilir.

Erzincan Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü denetleme görevlerinin yasal yetkisi dışında kalan konularda Özel Servis Araçlarının denetimini Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır.

Yönetmelik hükümleri ve mevzuata aykırı hareket edenler peşin para cezası, 5393, 1608 ( 151) ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tutanak formları tanzim edilerek Belediye Encümenince cezalandırılır.

Değerlendirme Raporu:

Madde –33 Her takvim yılı sonunda Zabıta Müdürlüğü tarafından rapor hazırlanıp Başkanlık Makamına sunulur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLERYürürlükten kaldırılanlar

Madde–34 12/04/2006 tarih ve 065 sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe konulan Özel Servis Araçları Yönetmeliği, Ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.YÜRÜRLÜK:

Madde –35 Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde –36 Bu Yönetmelik hükümleri Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.