İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

KARAR TARİHİ : 09.01.2013

KARAR NO : M.24.2.ERZ.0.10-050.01.04- [ 01 / 016 ]

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ:

Madde 1: Erzincan Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, plan, yönetmelik, tüzük, meclis ve Encümen Kararlarına, genelge ve hizmet emirleri doğrultusunda, kendi müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin, eksiksiz, tam ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM:

Madde 2: Bu yönetmeliğin amacı Erzincan Belediye Başkanlığı, Başkan adına Başkan Yardımcısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

GÖREV TANIMI

Madde 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye :Erzincan Belediyesini

b) Meclis :Erzincan Belediye Meclisini

c) Başkanlık :Erzincan Belediye Başkanlığını

d) Encümen :Erzincan Belediye Encümenini

e) Müdürlük :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

f) Müdür :İmar ve Şehircilik Müdürünü

g) Yönetmelik :İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini

h) Personel :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

TEMEL İLKELER:

Madde 5: Erzincan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin tümü ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlara katılımcılık,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine devamlılık, kalıcı ilkeleri esas alınır.


İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

Madde 6: Erzincan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

a) Planlama Şefliği

b) İmar Uygulama ve Harita Şefliği

c) Ruhsat Şefliği

d) Yapı denetim Şefliği

e) Kalem Şefliği

Ayrıca Müdürlüğe bağlı şefliklerde yeteri kadar teknik eleman ve hizmet veren personelden oluşur.

 

İDAREYE İLİŞKİN

TEŞKİLATIN YAPISI

 

KURULUŞ

Madde 7: Erzincan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, doğrudan Başkan adına, Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

MÜDÜR ve MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Madde 8: Erzincan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır.

a) Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere, Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 7269 sayılı Afet Yasası, Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları İle İlgili 7269/1051 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak İşler, 4856 Sayılı Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 Sayılı yasa ile değiştirilen 634 Sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklardır.

b) Erzincan Belediye Başkanlığının amaçlanan prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapar ve yaptırır.

c) Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi, imar planlarının yapılması, hazırlanması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, yaptırılması.

d) İlgili mevzuata uygun olarak İmar uygulama işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli kararların alınmasını sağlamak.

e) İmar planı hakkında Halkın bilgilendirmek ve İmar durumu vermek.

f) İstikamet ve kot-kesit tanzimi işlemlerini yürütülmek.

g) Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve mekanik projelerinin ile asansör projelerinin kontrol ve onaylanma işlemlerini yapmak.

h) Onaylanan projelerin uygulamasının kontrolü, imar plan uygulamalarının tasdik ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi, iskân işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

i) Yapı denetim ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

j) Ruhsata aykırı yapılan yapıları tespit etmek ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip ederek yıkım ihale işlemlerinin takibini yapmak.

k) Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ile ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak.

l) Kamulaştırma programı hazırlayarak taşınmaz mal alımı ve satımı işlemlerini yürütmek.

m) Belediye taşınmazlarının kayıtlarının tutulması, güncellenmesi ve düzenlemelerinin yapılması.

n) Her türlü talep ve dilekçelerin incelenerek gereklerini yapmak.

o) Diğer kurumlar ile yapılacak işlerle ilgili protokoller hazırlayarak Başkanlık makamının onayına sunmak.

p) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

r) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasını sağlamak.

s) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlamak, sağlatmak.

t) Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, meri mevzuat gereği yapılacak işlerin organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak, yaptırmak.

u) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak.

v) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişimini sağlamak üzere eğitim planlaması yapmak, yaptırmak.

y) Organizasyon yapısında veya tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını üst amiri vasıtası ile İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir.

z) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tarifelerini ve performans kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder.

aa) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları yetkilerini kullanmaya teşvik eder.

bb) Müdürlüğüne ihtiyaç halinde alınacak veya ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.

cc) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa Belediye Başkanının bilgisi altında vekâlet verir ve görevlerini taksim eder.

dd) Müdürlüğün faaliyeti için üst amirince talep edilen faydalı gördüğü bütün raporları sunar, hazırlanan raporları üst amirine vermeden önce gerekli incelemeyi, tetkikleri yapar ve tasdik eder. Raporların kısa ve öz olmasını sağlar.

ee) Müdür gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.

ff) Müdürlüğün mevcut faaliyet planına göre faaliyetlerini kısa zaman periyotlarında kontrol eder ve ettirir.

gg) Müdürlük harcamalarının mevcut bütçeye uygunluğunu devamlı olarak kontrol altında bulundurur.

hh) Müdürlükçe yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından sürekli tetkik ve kontrol eder, ettirir.

ii) Birim içi şefliklerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar.

jj) Müdürlüğündeki Şefliklerin diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.

kk) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha verimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.

ll) Görevle ilgili emirlerini kademe atlamadan işle ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir.
mm) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine zamanında getirip, getirmediğini bir ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.

nn) Başkanlığa ilişkin bilgi ve belgelerin dışarı sızmaması hususunda azami dikkati gösterir.

oo) Müdürlüğü görev alanıyla ilgili ihale kanunu iş ve işlemlerin, meri ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLGİLİ BİRİMLER


Madde 9: PLANLAMA ŞEFLİĞİ:

ŞEFLİĞİN TANIMI:

İmar Kanunu ve Belediye Kanunu gereğince; üst plan kararlarına uygunluğu sağlanarak İmar Planlarının düzenlenmesi; doğal ve kültürel değerlerin korunması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu v.b kanunlar ile ilgili yönetmeliklerin gereğinin yapmak ve sonuçlandırmak üzere Belediye bünyesinde kurulan ve teknik bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

Belediye Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısı ile alınacak tedbirlere ilişkin Kanun v.b kanunlar ile bu kanunlarla ilgili yönetmelikler ile İmar Yönetmeliği; İmar Kanun Planları ve Plan notları ile ilgili genelge, Talimat ve Bildiriler uyarınca İl sınırları içerisinde;

a) İl hudutları içinde üst plan kararlarına uygun olarak uygulama İmar Planı yapmak, yaptırmak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek.

b) Uygulama İmar Planı talepleri ile onanlı Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, hazırlatmak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek

c) Belediye Meclisince onaylanan planları uygulamak.

d) Gereken durumlarda; Kamu yararına dönük olmak üzere üst plan kararlarına yönelik öneri geliştirmek ve değerlendirilerek karar altına alınmak üzere Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek.

e) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarını üst plan kararlarına göre düzenlemek, ilgili Koruma Bölge Kurulu görüşünü almak, Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek, alınan kararları değerlendirilerek ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını yapmak.

f) Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik görüş rapor ve ilgili belge ve bilgileri hazırlamak.
g) Onaylı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek.
h) Planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurmak, bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmasını yapmak veya yaptırmak.

i) Plan yapım sürecinde;

 *Hâlihazır haritaları temin etmek,

 *Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü almak,

 *Gerekli jeolojik, jeoteknik, jeofizik zemin etütlerini temin etmek,

j) Uygulama İmar Planına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınacak meclis kararlarının gereğini yapmak,

k) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek.

l) Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük Makamına, Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek,

d) Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e) Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

f) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,
g) Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

i) Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak,

j) Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k) Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı sorumludur.

 

Madde 10: İMAR UYGULAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ

ŞEFLİĞİN TANIMI: 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler ve meri plan ve plan notları çerçevesinde imar uygulamalarını yapmak ve yaptırmak, yeni imar parselleri oluşturmak, inşaat istikamet, kot, aplikasyon işlemlerini yapmak, ayrıca bölgenin hâlihazır haritalarını yaparak Müdüriyet Makamına sunmak üzere Belediye bünyesinde kurulan teknik bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

Yeteri kadar Teknik eleman ve personelden oluşur.

a) İmar mevzuatı ve imar planlarına uygun olarak ifraz, tevhit v.b. imar uygulama işlemlerini yapmak.

b) Belediyeye ait inşaat, park- bahçe ve diğer faaliyetlere ait harita çalışmalarının tabanını oluşturmak ve fiili durum tespiti yapmak.

c) 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesini uygulayarak imar planına uygun parseller oluşturmak ve parsel sahiplerini müstakil tapuya kavuşturmak.

d) Kamulaştırılacak alanların 5 yıllık imar programı dâhilinde planlamasını yapmak, Kamulaştırmaya konu olan parsellerin yerinde mevcut durumunu tespit etmek, parselin üzerinde bina olup olmadığını, bina varsa kat âdetini ve cinsini belirlemek, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunulmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri Müdürlük Makamına iletilmek.

e) Erzincan Belediyesi sorumluluğundaki hâlihazır ve kadastro haritalarını dijital ortamda güncelleştirmek.

f) Yapılan haritaları talep edenlere (vatandaş ve tüzel kişiler) ücret karşılığı vermek.

g) Parsellerin, ifraz ve tevhit işlemlerini yapmak.

h) İnşaat alanlarına istikamet rölevesi, kot-kesit işlerini yapmak.

i) Belediyemizin imar planlarını çoğaltmak ve planların arşivlenmesinin, muhafazasını sağlamak.

j) Başta Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer tüm müdürlüklerin çalışmalarına bilgisayar ortamında bulunan hâlihazır harita plan ve tapu bilgileri ile destek vermek.

k) Fen İşleri Müdürlüğüne yol yapımından önce yol istikametleri ve mesafeleri vermek, ayrıca yapılacak çeşitli projelerin öncesinde hâlihazır harita temini ve gerekiyorsa hâlihazır haritaların güncellenmesi sağlamak.

l) Şehir ve Planlama Şefliğinin plan altlığı olarak kullanmak üzere her türlü harita ve sayısal veri ihtiyacının karşılanması.

m) Çeşitli kurum ve kuruluşların harita, plan ve kroki ihtiyaçlarının güncel olarak tutularak ihtiyacı olan birimlere dağıtımını yapmak.

n) İmar planları kapsamında olan, kamuya terk edilecek alanlar için gerekli işlemleri yapmak.

o) Kurum içi ve kurum dışı talepleri incelemek ve yazışmalar yapmak ve takip etmek.

p) Taşınır ve taşınmaz malların kayıtları ve düzenlemelerinin yapılması.

r) Vatandaşlara imar planı ve uygulamaları ile ilgili bilgi vermek

s) Birimde görevli teknik elemanların günlük, aylık ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerini yapmak ve birim müdürünün onayına sunmak.

t) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek,

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük Makamına, Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

b) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek.

d) Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

e) Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.

f) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

g) Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

i) Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak,

j) Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k) Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı sorumludur.

 

Madde 11: RUHSAT ŞEFLİĞİ:

ŞEFLİĞİN TANIMI: 3194 sayılı imar kanunu, yapı denetim kanunu, ilgili yönetmelikler, genelgeler, yürürlükteki plan ve mevzuatlar çerçevesinde inşaat ruhsat işlemlerini yürütmek, iskân ruhsat işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak üzere Belediye bünyesinde kurulan bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

Yeteri kadar personelden oluşur.

a) Belediye sınırları içerisinde inşa edilmek istenen yapılara ruhsat düzenlemesi aşamalarını takip etmek, İnşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı vermek ve ruhsat yenileme işlemlerini yapmak.

b) Şefliğe havalesi yapılan veya konusu itibari ile şefliği ilgilendiren dilekçe, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ve taleplerin değerlendirilmesi sağlamak üzere teknik kadroya havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını takip etmek.

c) Yapı Ruhsatı düzenlenmesi aşamasında yasa ve diğer mevzuatlar gereği alınması gereken ücret ve harçların tahsili işlemlerini yürütmek.

d) Otopark yönetmeliği gereği gerekli olan otopark bedellerinin Erzincan Belediye Başkanlığı Banka hesabına aktarılması ve taahhütname hazırlatılması işlemlerini yürütmek.

e) Arsanın vergi ilişiğinin kesilmesi ve birden fazla hissedar olması durumunda hissedar muvafakat namesinin takibini yürütmek.

f) Tamamlana inşaatların yasal prosedürlerin yerine getirilmesini sağlamak ve müteakiben yapı kullanma izin belgesinin düzenlemesini düzenlemek.

g) Mevcut olan yapılarda yapı maliklerinin güçlendirme taleplerinin yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda güçlendirme ruhsatı işlemlerini yürütmek.

h) Mevcut yapılara yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda tadilat, tamirat ve onarım ruhsatlarını düzenlemek.

ı) Asansör yönetmeliğine göre asansör ruhsatı düzenlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

j) İnşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, onarım ve tadilat ruhsatları ile ilgili kayıtları tutmak. arşivlemek ve envanter oluşturmak.

k) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek.

l) Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük Makamına, Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

b) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek.

d) Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

e) Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.

f) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.

g) Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

h) Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.

i) Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak.

j) Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak.

k) Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı sorumludur.


Madde 12: YAPI DENETİM ŞEFLİĞİ:

ŞEFLİĞİN TANIMI: 3194 sayılı imar kanunu, yapı denetim kanunu, ilgili yönetmelikler, genelgeler, yürürlükteki plan ve mevzuatlar çerçevesinde proje incelemek ve onaylamak, inşaatların ruhsata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve denetletmek, ruhsata aykırı yapılan inşaatlar hakkında yasal işlemleri yerine getirmek, kaçak yapılaşmayı takip etmek üzere Belediye bünyesinde kurulan teknik bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

a) Belediye sınırları içerisinde yer alan her türlü inşa faaliyetin yasalara, yönetmeliklere, mevzuatlara ve şehircilik ilkelerine uygunluğunu denetlemek, işlemlerin zamanında ve doğru olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılar ile ilgili yapının o andaki durumunu tespit ederek yapı tatil tutanaklarını tanzim etmek ve takibini yapmak, yapı sahibi, müteahhit, yapı denetim kuruluşları ile ilgili yasal süreci takip ederek sonuçlandırmak.

c) Şefliğe havalesi yapılan veya konusu itibari ile şefliği ilgilendiren dilekçe, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ve taleplerin değerlendirilmesi sağlamak üzere teknik kadroya havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını takip etmek.

d) Şeflik bünyesinde görevlendirilen teknik kadronun bölgeleme esaslarına göre denetimini sağlamak üzere ve sorumluluk bölgelerini tayin ederek bölge dağılımını yapmak ve teknik kadronun izin, rapor ve resmi tatil günlerinde görev değişikliğini sağlamak ve Müdürlük makamına sunmak.

e) İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak imar durumuna uygun yeni projeler, avan projeler, temdit ve tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek, ısı yalıtım elektrik ve makine projelerinin tasdiklerini yapmak ve işlemlerini yürütmek.

f) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde döküm alanı ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve kazı iznin belgesi işlemlerini yürütmek.

f) Zemin etütlerinin mahallinde tetkik edilerek onayını yapmak.

g) Birimde görevli teknik elemanların günlük, aylık ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerini yapmak ve birim müdürünün onayına sunmak.

h) Kat irtifakı listesini onaylama işlemini yapmak.

i) Kurum içi ve kurum dışı talepleri incelemek ve yazışmalar yapmak ve takip etmek.

j) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek.

k) Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Belediye sınırları içinde her türlü inşa faaliyetleri denetleyen ve sorumluluğunda bulunan alanda yapı denetimini yapmak üzere görevlendirilen teknik personeldir.

a) 3194 sayılı imar yasası 4708 sayılı yapı denetim yasası ve yasa kapsamında hazırlanan “yapı denetim uygulama usul ve esasları” yönetmeliği gereği işlemleri yürütür.

b) Yapı Ruhsatı düzenlenmesi aşamasında yasa ve diğer mevzuatlar gereği alınması gereken ücret ve harçların tahsili işlemlerini yürütür.

c) Yapı Denetim Firmaları tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı sitesinden yapıya ilişkin Bilgi Formunun kontrolü, değişikliğini ve onayını yürütür.

d) Yapıya ilişkin Bilgi formu, sözleşme ve taahhütname gereği ruhsat düzenlenmesini yürütür.

e) Yapı denetim sisteminde (YDS) yer alan işlemlerin daha kaliteli, verimli ve takip edilebilir şekilde yerine getirmek üzere otomasyon sistemini yürütür.

f) Yapı ruhsatı düzenlenmiş olan yapılar için işyeri teslim tutanağının onayını yürütür.

g) Ruhsat alınan yapılarda altı etap halinde; yapı mahallini inceleyerek T500 Şubat 2000, TS708 ve TS10465 2007 standartlar doğrultusunda denetimleri yapar ve kontrol ve takip işlemlerini yürüterek olumlu sonuçlananlarda hakediş onaylarını yürütür.

h) Yapıların yıl içinde gerçekleşmesinin tespiti açısında yılsonu seviye tespit tutanaklarının onaylanması ve eleman değişiklikleri onayını yürütür.

i) Ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilen ve tamamlanan yapılar için iş bitirme tutanaklarını onaylar.
j) İş bitirme tutanaklarının onayı sonrasında yasal prosedürlerin yerine getirilmesini müteakip yapı kullanma izin belgesinin düzenlemesini sağlamak.

k) Konularına göre mükellef dilekçelerinin değerlendirilmesini yapar ve kuruma gelen vatandaşların bilgilendirme işlemlerini sağlamak.

l) Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki, meri mevzuata göre gerekli tebliğin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması işlemlerini takip etmek.

m) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılar ile ilgili yapının o andaki durumunu tespit ederek yapı tatil tutanaklarını tanzim etmek ve takibini yapmak, yapı sahibi, müteahhit, yapı denetim kuruluşları ile ilgili yasal süreci takip ederek sonuçlandırmak.

n) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeni ile yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş mühürlenmek suretiyle durdurulmuş yapıların devam edip etmediğini takip etmek devam eden yapılara mühür fekkinden dolayı işlem yapmak üzere Zabıta Müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunmak.

o) Yıkım ihale işlemlerinin yürütülmesi anlamında Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütmek yıkım faaliyetlerinde diğer yardımcı birimlerle organizasyon yaparak işlemlerin yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

p) Devam eden inşaatlarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve işlemleri takip etmek.

r) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan arsalara ilgililerin talepleri doğrultusunda yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirme yaparak “Muvakkat” yapı ruhsatı düzenlemek.

s) Mevcut yapılara yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda tadilat, tamirat, onarım ruhsatlarını düzenletmek ve kontrolünü sağlamak.

 

Madde 13: KALEM ŞEFLİĞİ:

ŞEFLİĞİN TANIMI: Şeflik içerisindeki yürütülen işlemlerin ilgili Kanun ve Genelgeler doğrultusunda yürütülmesini, gelen evrak, giden evrak ve dilekçe kayıtlarını yapmak, havalesi yapılan evrakların şefliklere intikalini sağlamak, yazışmaları yapmak ve arşivlemek üzere Belediye bünyesinde kurulan birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

Yeteri kadar eleman ve personelden oluşur.

a) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazışmalar ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayıt işlemlerinin yapılıp, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkışlarının yapılması.

b) Kayıtları alınan evrak ve dilekçelerin yazışmalarının bilgisayar ortamında yazılması

c) Muhtardan alınan boş yazısı ve tapu ile başvurusu alınan mükelleflerin Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemi üzerinden yıkım ruhsatlarının yazılıp onaylanması.

d) Ruhsat yazımı, bilgisayar ortamında internet üzerinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemi üzerinden yazılımı ve onaylanması.

e) Alınan yapı ruhsatlarının temel vizesi, temel üstü, kat, çatı ve iş bitirme onaylarının daktilo edilip onaylara hazır hale getirilmesi.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşların talep ettikleri evrak ve dosyaların fotokopilerinin çekilip hazırlanması.

g) Yapı Denetim Firmalarının, şantiye şefi, mimar ve mühendis kayıtlarının yapılması ve dosyalanıp arşivlenmesi.
h) Kayıtları alınan evraklar çıkışları yapılan evraklar ve mimari projelerin tarama işlemlerinin yapılıp bilgisayar ortamına aktarılması.

i) İmar arşivinde gelen ve giden evrakları pafta-parsel ve konu bazında düzenli bir şekilde arşivlenmesi.

j) Çıkışları yapılan ruhsat, iskân, YTT, yıkım ruhsatı, encümen kararları ve meclis kararlarının çoğaltılarak ilgili personel ve kurumlara gönderilmesi.

m) Birime ait ödeme emri, maaş bordroları, arazi tazminatları düzenlenip bağlı birime gönderilmesi.
o) Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren şefliklere ait kartoteks kayıtlarının bilgisayar ortamında kayda alınıp bilgisayar ortamında arşivleme işleminin yapılması.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Son Hükümler)

Madde 14: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 15: Bu yönetmelik Erzincan Belediye Meclisinin kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.