ERZİNCAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ

1.BÖLÜM

AMAÇ KAPSAM DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1:

 Bu yönetmeliğin amacı Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan açık ve kapalı alan pazar yerlerinde yapılan alışverişlerin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını sağlamak, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak,  Pazar yerlerini modern ve çağdaş bir düzeye ulaştırmak, üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2:

Bu yönetmelik Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde açılan kapalı ve açık Pazar yerlerinde kendilerine yer tahsis edilen pazarcı esnafı ve yanlarında çalıştırdıkları kişilerin uymaları gereken usul ve kuralları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3:

Bu yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

Belediye: Erzincan Belediye Başkanlığını

Belediye Başkanı: Erzincan Belediye Başkanını

Belediye Meclisi: Erzincan Belediye Meclisini

Belediye Encümeni: Erzincan Belediye Encümenini

Müdürlük: Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

Pazar Yeri: Belediyece tespit edilmiş yer ve günlerde yaş sebze ve meyve, her türlü gıda, giyim ve ihtiyaç maddelerinin perakende (dayanıklı tüketim malları ve elektronik eşya hariç) alışverişinin yapıldığı açık ve kapalı yerlerini

 

Üretici Pazarları: Her türlü yaş sebze ve meyve, kuru gıda ve bakliyatın üreticilerince perakende satışının yapıldığı açık ve kapalı yerler ile üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık ve kapalı Pazar yerlerini kapsar.

Pazar Esnafı: Yaş sebze ve meyve gıda maddeleri ve tuhafiye mallarının satışını yapan esnaf sicil kaydı, oda ve pazarcılar dernek kayıt belgeleri bulunan Pazar esnafını.

Hak Sahibi: Belediye tarafından adlarına yer tahsisi yapılan Pazar esnafını.

Üretici: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaş sebze ve meyve bakliyat v.b. üreten kişilerdir.

Tanıtım Kartı: Pazarda faaliyet gösteren belediyece verilen ve kart sahibinin bilgilerini faaliyet konusu sicil numarası ve bağlı olduğu oda veya pazarcılar derneğine üye olduğunu gösterir belgedir.

Tahsis Belgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde kurulan Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı, üretici ve diğer esnafa Belediye tarafından düzenlenerek verilen ve üzerinde kimlik bilgileri Pazar yeri adı, sergi numarası, faaliyet türü, oda kaydı – pazarcılar dernek kaydı ve ikamet adresini belirten belgedir.

Devir Ücreti: Pazar yerinde yerini devredenlerden ve devir alanlardan bu devir karşılığında alınacak Belediye Meclis veya Encümeninin belirlemiş olduğu bedeldir.

 

YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASINDAKİ HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 4:

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 maddesinin 1 inci, 4 üncü ve 6’ıncı fıkraları ile 15 maddesinin 1 inci fıkrasının b bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLAR

MADDE 5:

a) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.

b) 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

c) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 sayılı kanunun bazı maddelerini muadil kanunu.

ç) 6502 ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu.

d) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu.

e) 18/10/1952 tarih ve 8236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gıda maddeleri tüzüğü.

f) 6183 sayılı Amme alacakların tahsil usulü hakkında kanunu.

g) 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlemesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun ve 27/08/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicili ve üretim izni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkında yönetmelik.

h) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.

ı) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.

i) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

j) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.

k) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

l) Gıda ve Hijyen Yönetmeliği.

m) 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu.

n) Belediye Zabıta Yönetmeliği.

o) İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri.

ö) 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tahsis, Devir ve İptali İle İlgili Hükümler

Yer Tahsisi

Madde 6  :

Yer tahsis talebinde bulunanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a- Erzincan ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

b- Sabıka Kaydı “ Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227, ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35’inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.

c- Aynı pazarda adına başka bir yer tahsisi yapılmamış olmak

d- Belediye sınırları içerisinde faaliyette olan bir oda/pazarcılar derneğine üye olmak (üreticilerde aranmaz)

e- Üreticilerden; Ziraat Odasınca onaylı; üretici belgesi ve üreticinin istihsal ettiği ürünleri gösterir liste

f- Faaliyetini sürdürmesini etkileyecek sağlık problemi olmamak.

g- Nüfus cüzdanı örneği.

h- İkametgâh ilmühaberi.

i- İki adet vesikalık fotoğraf.

j- Pazarda satacağı ürün çeşidine göre yer talep dilekçesi. 

Tahsis Belgesi Ücreti

MADDE 7a)  Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisinde her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. Tahsis ücretinin günlük tahsil edilmediği durumlarda toplu tahsilâtlar bir aylık süreye aşmayacak şekilde yapılır.

b) Pazar esnafından alınacak tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda ( 52 Maddesinin 1 bendine göre Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, ) yer alan tarifedeki bedel üzerinden açık Pazar yerleri ve Kapalı Pazar yerleri için kanundaki bedele göre güncellenecektir.

 

Pazar Yerlerinde Devir

MADDE 8:

a) Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen veya kiralanan yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz ve bir başka amaçla kullandıramaz.

b) Hak sahibi tahsis edilen yeri, pazarda yer tahsisi yapılmış başka birine devredemez.

c) Tahsis yapılmamış birine devredebilmesi için Belediye Encümeninden devredebileceğine dair karar verildikten sonra; devreden ve devralan kişiler belediyece belirlenen tahsis miktarı ücretini Belediye veznelerine yatırılmadan tahsis yapılmaz.

d) Devralan kişi devraldığı tezgâh hangi iş koluna tahsis yapılmış ise ancak o işi yapabilir.

Ölüm Halinde

MADDE 9: 

Hak sahibinin ölümü halinde, Türk Medeni Kanuna göre kanuni mirasçıları arasında bu yönetmelikte aranan şartları taşıyan birine, diğer mirasçıların noter tasdikli muvafakati alındıktan sonra tahsis yapılır. Bu durumda devir ve tahsis ücreti alınmaz. Hak sahibinin ölümü halinde, mirasçıların en geç 1 ay içinde Belediyeye müracaat etmesi zorunludur. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarece tespiti durumunda, tespit tarihinden itibaren on beş günlük ek süre verilir. Bu süre sonunda da, intibak yaptırılmadığı takdirde; tahsis iptal edilir.

İş Göremezlik Halinde

MADDE 10 :

Hak sahibinin iş göremeyecek derecede yaşlanması veya hastalanması sebebiyle; tahsis edilen yeri, usul ve 3. şâhısa devretme talebinde bulunması halinde, iş göremezlik veya hastalık halinin raporla belgelendirilmesi halinde; devredilecek kişinin bu yönetmelikte aranan şartları taşıdığını belgelendirmesi şartıyla, devir işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda devir ücreti alınmaz.

Geçici İş Bırakma

MADDE 11 :

Pazarcı, herhangi bir sebeple bir dilekçe ile önceden müdürlüğe müracaat ederek geçici bir süre pazarcılık yapamayacağını beyan edebilir. Hastane raporu dışında bu süre bir yıl içinde üç ayı geçemez. Hak sahibi bu süre içinde tahakkuk edecek işgaliye ücretini ödemek zorundadır. Müdürlükten izinli sayıldığı süre içinde yeri başkasına tahsis edilebilir.

Yer Değiştirme

MADDE 12: Pazarcılar kendi aralarında anlaştıkları takdirde; aynı pazarda aynı malı satanlar, oda/pazarcılar derneğinin bilgisi dâhilinde Belediyeye müracaat ederek karşılıklı yer değiştirebilirler. Düzenleme müdürlük tarafından yapılır.

Tahsisin İptali ve Ceza

MADDE 13:

a) Hak sahibinin tahsisinin iptal edilmesi gerektiğinde, tahsis; müdürlüğün önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

b) Aynı suçtan 1 yıl içerisinde 3 (üç) defa ceza alan esnafın tahsis belgesi iptal edilir.

c) Belediyece belirlenen işgaliye ücreti ödenmezse, yapılacak ilk ihtardan sonra ikinci bir ihtara gerek görülmeden tahsis iptal edilir.

d) Pazar yerlerinde kendilerine yer tahsis edilen esnafların veya yanlarında çalıştırdıkları işçilerin yüz kızartıcı suç “ Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227” işlemeleri durumunda tahsisleri iptal edilir.

e) Yönetmelikte geçen uyulması gereken kurallar ve yasaklara aykırı davrananlara verilecek ceza ve idari para ceza miktarlarını ilgili kanun hükümlerine göre belirlemekle Belediye Encümeni yetkilidir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Pazar Yerleri Yerleşim Planı ve Pazarcı Tezgâhlarının Şekli

 

MADDE 14 :

Pazar yeri yerleşim planları, Belediye Encümenince belirlenerek onaylanır. Belediye Encümen kararı olmadan yerleşim planında değişiklik yapılamaz. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcılar ve üreticiler bu yerleşim planına uymak zorundadır. Pazar yerlerinin denetim, kontrolü ve idaresi Belediye Zabıtalarınca yürütülür.

 

MADDE 15:

Pazarcı tezgâhlarının şekli Belediye Encümenince belirlenerek onaylanır. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcı ve üreticiler tezgâhlarını belirlenmiş olan şekilde yapmak zorundadır.

MADDE 16 :

Satış yerinde belediyenin izni olmaksızın ilave ve değişiklik yapılamaz.(5957 Say. Kan. 13/1-g )

Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pazarcı Esnafının Uymak Zorunda Olduğu Yükümlülükler

MADDE 17 :

Pazar yerlerinde pazarcı esnafınca yerine getirilecek yükümlülükler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Pazar yerlerine giriş sabah saat 06:00’dan itibaren yapılacak, tezgahlar sabah en geç saat 09:00 da kurulmuş olacak, akşam ise yaz sezonunda 21:00 de kış sezonunda ise 20:00 da kaldırılmış olacaktır.

b) Pazar esnafı pazar yerinde kullandığı tezgâhların (miktarı her yıl Belediye Meclisince belirlenen işgaliye, yer tahsis vb.) rüsum ve harç ücretleri gibi ücretlerini Belediye veznesi veya görevlilerine makbuz karşılığında ödemek zorundadır.

c) Vergi mükellefi olan esnaflar reyonlarında yazar kasa veya kendilerine ait perakende satış fişi bulundurmak ve müşteriye vermek zorundadır.

d) Pazarcı esnafı satışa sundukları ürünlerin mal alış faturalarını ve üretici belgelerini yanlarında bulundurarak istenildiğinde görevlilere ibraz etmek zorundadır.

e) Yer sahipleri kendilerine tahsis edilmiş olan yeri ile ilgili tasdikli belgelerini yanında bulundurmak ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmek; Belediyece onaylanarak verilen yaka kartlarını takmak, Belediyece verilmiş olan pazar yeri numaralarını tezgâhın belirli yerlerine asmak zorundadır.

f) Pazar yerinde satılan ürünlerin ayıplı olması durumunda, bunların hangi esnaftan alındığının belgelenmesi koşulu ile satıcı tarafından değiştirilmesi veya ücretinin iade edilmesi zorunludur.

g) Pazar yerinde pazarcı esnafı tarafından, satışa başlanılmadan önce satışa sunulan ürünlerin üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde fiyat etiketi konulması zorunludur. Aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek yasaktır.

h) Kapalı ve açık pazar esnafları kendilerine tahsis edilen yeri çevresini temiz tutmak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmek ve akşamları poşetin ağzını bağlayarak belirlenen alanlara bırakmakla yükümlüdürler.

i) Pazarcı esnafı belirlenen renk ve ebatta iş gömleği giymek zorundadır.

j) Pazar yerlerinin orta kısmı halkın ve taşıma araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurmak ve bu geçitleri hiçbir şekilde işgal etmemek; işgal edenlere ise aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.

k) Sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk Gıda mevzuatına uygun olması şarttır.

l) Pazarcı esnafının zorunlu ihtiyaçlarını (çay, kahve, yemek vb.) karşılamak amacıyla faaliyet gösterecek pazarcı esnafı, yükümlülük olarak diğer pazarcı esnafı gibi gerekli şartları yerine getirip, rüsum, işgaliye ve harç ödemek zorundadırlar. Bunlar Pazar yerinde Belediye tarafından tespit edilecek yerlerde ve sayıda bulunurlar.

m) Pazar yerinde araç üzerinde satış yapılamaz. Pazar yerine pazarcı tarafından araç çekilmesi ve satış yapılması halinde pazarcıya Zabıta Müdürlüğü tarafından işlem yapılarak konu Belediye Encümenine sunulur.

n) 06.2002 Tarih ve 24790 sayışı Resmi Gazete’de yayımlanan, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’nin 27. Maddesine göre; ürünler için yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli, ayrıca hijyenik kapaklı kaplar içerinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır. Sergi, ambalaj vb. amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır. Su ürünleri, satış tezgahları çelik paslanmaz malzeme kaplı olmalıdır. Su ürünü tanıtan künye ve fiyat etiketi görünür yerde olmalıdır. Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıkta üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır Bu belirtilen şartlara haiz olmayan satış yerlerinde, Pazar esnafına su ürünler, satışı yaptırılamaz.

PAZARCI ESNAFININ UYMASI GEREKEN YASAKLAR

MADDE 18:

Açık ve Kapalı pazar yerlerinde satış yapan pazarcı esnafının uyması gereken yasaklar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

a) Belediyece belirlenen gün ve yerler dışında pazar kurulması yasaktır.

b) Pazarcı esnafının Belediye Meclis veya Encümen kararı ile pazar yeri olarak belirlediği yerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

c) Pazar esnaflarının çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak ve her türlü sesli araç (megafon) vasıta ile satış yapması, müşteri ve görevlilere kaba davranışta bulunmaları yasaktır. Pazar esnafı bu konuda yanlarında çalıştırdıkları kişilerin davranışlarından da sorumludur.

d) Pazar yerlerinde oturaklı, ibreli veya dijital teraziler dışında yaylı el ve asma terazi, kırık eksik kiloların kullanılması, eksik gramajlı mal satmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca terazilerin müşterilerin görebileceği yere konulması ve kullanılan terazilerin ayarlarının belirlenen tarihte yaptırılması zorunludur.

e) Kapalı ve Açık alan pazar yerlerinde pazarcı esnafı, görevli zabıtanın uyarılarına uymak zorundadır.

f) Pazarcı esnafı kılık, kıyafet ve temizliğine dikkat etmek zorundadır.

g) Pazarcı esnafı satışa sunacağı ürünlerini belirlenen ebattaki tezgâhlarında satışa sunmak zorunda olup, yerlere gelişi güzel ürün seçerek satış yapmayacaktır.

h) Pazar yerlerinin kurulduğu sabit yol, kaldırım vb. yerlere izinsiz olarak herhangi bir madde çakarak, delerek, kırarak bu yerleri tahrip etmek; ayrıca ağaçlara pencere ve balkon demirleri gibi yerlere ip vs. bağlamak veya herhangi bir şekilde bu yerlere zarar vermek kesinlikle yasaktır.

ı) Pazarcı esnafı geçici bir süre içinde olsa kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan alanlara herhangi bir ürün, kasa vb. koyamaz.

i) Pazarcı esnafı pazarın bitiminde tezgâhlarını ve kendisine ait bulunan bütün malzemeleri pazar mahallinden almak zorundadır.

j) Pazar yerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışı yapılmaz.

k) Üretim izni olsa dahi yıkanmadan, kabuğu soyulmadan ve pişirilmeden tüketilen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.

l) Organik mal üreticilerine veya organik mal satıcılarına ayrılmış Pazar yerlerinin belirli bölümlerinde pazarcı esnafı faaliyet gösteremez.

m) Pazar yerlerinde sebze ve meyveleri ile satışına izin verilen gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır.

n) Birbirini olumsuz etkileyecek sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin perakende satışı yasaktır.

o) Pazar esnafı alıcı ve tüketici ile pazarda görevli bulunan görevlilere karşı sözlü veya fiili kötü muamelelerde bulunamaz.

ö) Pazarcılar ve üreticiler pazarın huzurunu ve düzenini bozacak her türlü hal ve hareketlerde bulunması yasaktır.

p) Pazar yerlerinde her ne suretle olursa olsun ateş yakmak yasaktır.

r) Pazar binasında bulunan elektrik tesisatından izinsiz olarak kablo çekip ampul, projektör, ısıtıcı cihaz vb. elektrikli aletleri kullanmak ve izinsiz çeşmelerden hortum takılarak su almak yasaktır.

s) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti ilgilisine uygulanır.

ş) Pazar yerlerinde gözle görülür ve hissedilir derecede çürümüş, kokmuş, bozulmuş, kurtlanmış her türlü yiyeceklerin satılması yasaktır.

t) Ekipman, kap, sandık, araç ve teknelerin temiz tutulması, gerekli hallerde dezenfeksiyon yapılması, ürünlerin temizliği ile üretim, taşıma ve depolama şartlarının sağlığa uygun olması sağlanacaktır. Kirli, kırık, paslı, çatlat, lekeli, kötü kokulu, yırtık ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda satışı ve servisi yapılmayacaktır. Gıda maddesinin taşınmasında ve muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılması yasaktır.

u) Gıda maddelerinin yerden yüksek evsafına uygun tezgâhlarda satılması zorunludur. Pazar yerlerinde yere mal serilerek satış yapmak yasaktır.

ü) Pazar yerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliği tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı yanıcı, patlayıcı maddeler (bütan gaz tüpleri, tiner vb.)      kullanmak, bulundurmak ve satmak yasaktır.

v) Pazarlarda tavuk eti ve tavuk eti ürünleri satışı kesinlikle yasaktır. Dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan, menşei belirsiz salam-sucuk ve her türlü et ürünleri satmak ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak yasaktır.

y) 5179 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca üretim izni bulunmayan gıda maddelerinin satışı yasaktır.

z) Pazar yerlerinde5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, yasal olarak çoğaltılmış (bandrollü veya bandrolsüz) nüshalarının satışı yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 19:

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye kanunu ve Pazar yerleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20:

Bu yönetmeliğin kabul edilmesiyle Erzincan Belediye Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 04/067 sayılı kararı ile sekizinci bölüm 13 madde “ daimi ve gezici pazar yerleri ile ilgili emir ve yasaklar yönetmeliği ” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 21:

İş bu yönetmelik Erzincan Belediyesi Pazar yerleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri, zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan uygulamaya geçilir.

 

MADDE 22:

Bu yönetmelik Erzincan Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandıktan sonra ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 23:

Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.