BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSA ALTUN

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN

Stratejik Amaç 1. Belediyeye gelen telefon çağrılarının tamamının tek merkezden karşılanmasının sağlanması.

 

Stratejik Hedef 1.1. 2016 yılı içerisinde belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşların en kolay ulaşım aracı olan telefonla ulaşma çabalarını en verimli şekilde karşılayabilmek, tüm çağrıların (şikayet, öneri, arıza, santral vs) bir merkezden alınmasını sağlamak ve böylelikle çağrı kabul, kontrol, işin takibi ve çözüm üretilmesi eylemlerinin standardını yükseltmek.

 

Eylem 1.1.1. Çağrı merkezi olarak kullanılacak bir mekanın hazırlanması.

Eylem 1.1.2. Çağrı alan tüm hatların ve belediyeye ait tahsis edilen tek bir çağrı merkezi numarasının tamamının aynı merkeze yönlendirilmesi (153, 185, santral, su arıza vs)

Eylem 1.1.3. Çağrı merkezinde hizmet verecek personelin eğitimi.

Eylem 1.1.4. Personelin kayıtlarını oluşturacağı bir programın yazılması

 

Stratejik Amaç 2. Belediye çalışmaları hakkındaki farkındalığı artırmak.

 

Stratejik Hedef 2.1. 2018 yılı içerisinde kent içi görsel mobilyaların (bilbord, raket, megalight) yenilenmesi ve yeni materyallerin (led ekran) ilave edilmesi.

Eylem 2.1.1. Kent mobilyalarını işleten firma ile sözleşmemizin tamamlandığı gün hazır olmak kaydı ile yeni bir ihale şartnamesi hazırlamak.

Eylem 2.1.2. İhale aşamasında belediye kullanım paylarını artırmak.

Eylem 2.1.3. Yeni teknoloji ürünü yeni görsellerin kente kurulmasını sağlamak.

Eylem 2.1.4. Halka ulaşmada görselliği, estetiği ve fark edilebilirliği artırmak.

Stratejik Hedef 2.2. Gazete, dergi gibi basılı materyallerin çıkarılması.

Eylem 2.2.1. Belediyemiz arşivinde gazete ve dergi için görsel materyallerin düzenlik olarak yer almasını sağlamak.

Eylem 2.2.2. Yılda 1 dergi ile 2 gazetenin modern çizgiler ile dizgi ve akabinde baskısını gerçekleştirmek.

Eylem 2.2.3. Yeteri kadar basılan dergi ve gazetelerin her eve ve her iş yerine ulaşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 2.3. Radyo ve TV canlı yayınları hazırlanması.

Eylem 2.3.1. Radyo ve TV canlı yayınları için materyallerin hazır tutulması.

Eylem 2.3.2. Canlı yayın öncesi çalışmalarının yürütülmesi

Eylem 2.3.3. Senede 7 ayrı radyoda ve 3 ayrı TV'de birer kez olmak üzere canlı yayınlar gerçekleştirilmesi.

 

Stratejik Amaç 3. Halkın belediye yönetimine katılabilmesinin sağlanması. Sorgulanabilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışının kurulması.

 

Stratejik Hedef 3.1. Kent Konseyi, ve konsey bünyesinde Kadın, Gençlik, Çocuk, Mahalle Meclisleri kurulması. Düzenli ve mevzuata uygun şekilde toplantılarının yapılması.

 

Eylem 3.1.1. Kent Konseyi Genel Kurulunun 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi. Yönetmeliğin öngördüğü şekilde genel kurulun senede 2 kez toplanmasının sağlanması.

Eylem 3.1.2. Genel Kurulda yürütme kurulunun seçimin sağlanması. Yönergelerin kabulünün sağlanması.

Eylem 3.1.3. Yürütme kurulunca alt meclislerin kurulmasının sağlanması.

Eylem 3.1.4. Yürütme kurulu tarafından genel sekreter seçiminin gerçekleşmesi.

Eylem 3.1.5. 2016 Yılı içerisinde Kadın ve Gençlik Meclislerinin kurulması.

Eylem 3.1.6. 2017 yılı içerisinde 4 adet alt çalışma gurubunun aktif hale getirilmesi.

 

Stratejik Hedef 3.2. Esnaf meclisleri, paydaş meclisleri gibi meclisler marifeti ile ayrıca STK, meslek kuruluşları, basın kuruluşları gibi yapılar ile 6 ayda bir kereden az olmamak kaydı ile ziyaret ve toplantılar gerçekleştirmek.

 

Eylem 3.2.1. Ziyaret edilecek kurumların listesinin çıkarılması.

Eylem 3.2.2. Belirlenen kurumların yöneticileri, adres ve telefon bilgilerinin temini.

Eylem 3.2.3. 6 ayda bir kez her kurum ve oluşumla bir araya gelecek toplantılar yapılması.

Eylem 3.2.4. Toplantı tutanaklarının tutulması ve bu tutanakların rapora dönüştürülmesi.

Eylem 3.2.5. Raporların belediye çalışmalarına yöne verecek makam ve mekanizmalara ulaştırılması.

Stratejik Amaç 4. Belediye içyapısının birbiri ile kolay, kullanışlı ve düşük maliyetli haberleşmesinin sağlanması.

 

Stratejik Hedef 4.1. Telsiz sisteminin revize edilmesi ve yaygınlaştırılması.

 

Eylem 4.1.1. 2015 yılı içerisinde dijital telsiz sistemine geçilmesi için altyapının hazırlanması.

Eylem 4.1.2. 2015 yılı içerisinde 5 araç, 40 el telsizi ve bir merkez istasyon ile telsiz rölesinin yenilenmesi.

Eylem 4.1.3. 2016 yılında 5 araç, 40 el telsizi alınması ile varolan yapının güçlendirilmesi.

Eylem 4.1.4. Belediye üst yöneticileri, müdürüler ve şefler ile saha çalışanlarının tamamında telsiz kullanımı sayesinde iletişimin kontrol edilebilir, sorgulanabilir, açık ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleşmesi.

 

Stratejik Amaç 5. Kent genelinde yaşayan hedef kitlenin önceliklerini öğrenmek, projelerimiz hakkındaki görüş ve düşüncelerini tespit etmek maksatlı çalışmalar yürütülmesi.

 

Stratejik Hedef 5.1. Bu kapsamda 2 yılda bir kereden az olmamak kaydı ile ilki 2015 ikincisi 2015 yılında iki profesyonel anket çalışması yürütmek.

Eylem 5.1.1. Anket sorularının profesyonel firmalar ile birlikte hazırlanması.

Eylem 5.1.2. Sonuçların değerlendirilmesi ve analizi

Eylem 5.1.3. Elde edilen verilerin proje ve yönetim ofislerine iletilerek projelere ve çalışmalara bu raporlar doğrultusunda yön verilmesinin sağlanması.

 

Stratejik Amaç 6. Kent içerisinde yaşayanlara, eski haberleşme ve ulaşım yöntemleri yerine modern ulaşım araçları ile ulaşılması.

 

Stratejik Hedef 6.1. Anons sisteminin kaldırılarak yerine modern iletişim araçları temin edilmesi.

Eylem 6.1.1. Metni sese dönüştüren bir program temin edilmesi.

Eylem 6.1.2. Bu program ile hazırlanan metnin dijital ortamda dinlenilebilir hale getirilmesi.

Eylem 6.1.3. 2016 yılında internet üzerinde açılacak bir icon ile bu sistemin internet sitesi üzerinden dinlenilebilir hale getirilmesi

Eylem 6.1.4. Akıllı telefonlar için (android ve Iphone uygulamaları) anons metinlerinin dinlenebileceği programların yazılması ve 2017 yılı içerisinde uygulamaya geçirilmesi.

Eylem 6.1.5. 4 noktada (Terzibaba Camisi, Cami-i Kebir, Boyacılar Camisi ve Terzibaba Mezarlığı önünde) led ekranlar kurulması ve uzaktan bilgi girilecek şekilde dizayn edilerek günlük cenaze bilgilerinin ilan edilmesi.

Eylem 6.1.6. Müftülük ile yapılacak görüşmelerle cenaze anonslarının cenazenin kalkacağı cami ve cenazenin ikamet ettiği mahallenin camisinden anonsunun yapılması.

Eylem 6.1.7. Bu çalışmaların tamamlanması ardından kademeli olarak 2018 yılında anons sisteminin kaldırılması.

 

 

Stratejik Amaç 7. Cenaze defin, nakil vb uygulamaların kolayca ulaşılabilir ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması.

 

Stratejik Hedef 7.1. Cenaze nakillerinin soğuk hava sistemli araçlarla sağlanması maksatlı 2 adet 4'er cenaze kapasiteli soğuk hava sistemli araçların 2016 yılı içerisinde temin edilmesi.

Eylem 7.1.1. Araçların sahip olması gereken donanımın tespiti.

Eylem 6.1.2. DMO üzerinden araç alım işinin yürütülmesi.

    

Stratejik Hedef 7.2. Vatandaşlarımızın mezarlık bilgilerine ulaşmasının kolaylaştırılması maksatlı bir bilgi sisteminin kurulması

 

Eylem 7.2.1. Bu konuda 2016 yılı içerisinde veri tabanının güncellenmesi ve gerekli yazılımın hazırlanması.

Eylem 7.2.2. 2 adet kiosk cihazının birinin mezarlık önüne diğerinin kent merkezinde kolay ulaşılabilir bir noktaya yerleştirilmesinin sağlanması ve bilgi sisteminin bu cihazlar üzerinden hizmet vermesinin 2016 yılı içerisinde temini.

 

Eylem 7.2.3. Aynı bilgi sistemine internet sitemiz üzerinden bir icon aracılığı ile ulaşılabilmesinin sağlanması.

Stratejik Hedef 7.3. 2016 yılı içerisinde cenaze sonrası hemşehrilerimize hizmet vermek üzere var olan karavan sayısının 4 adet artırılması.

 

Eylem 7.3.1. İhtiyaç duyulan nitelikte bir tasarımın belirlenmesi.

Eylem 7.3.2. 2 Bu tasarımı hayata geçirecek firmaların tespiti ve ihaleye çıkarılması.

 

Eylem 7.3.3. Dizaynı belirlenen karavanların ihtiyaca binaen cenaze evlerine yönlendirilmesi.

        

Stratejik Hedef 7.4. Terzibaba Mezarlığı bölgesinde bir cami ve gasilhane inşa edilmesi

 

Eylem 7.4.1. Arsa bağışının sağlanması

Eylem 7.4.2. İnşaat projelerinin hazırlanması.

Eylem 7.4.3. Hayırsever vatandaşlar üzerinden finans sağlanması maksatlı kampanya yürütülmesi.

Eylem 7.4.4. 2019 yılı sonuna kadar inşaata başlanmasının sağlanması