KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan KAYALAR

YÖNETMELİK

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

KARAR TARİHİ                : 09.01.2013

KARAR NO                      : M.24.2.ERZ.0.10-050.01.04- [ 01 / 016 ]

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ:

Madde 1: Erzincan Belediye Başkanlığı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, plan, yönetmelik, tüzük, meclis ve Encümen Kararlarına, genelge ve hizmet emirleri doğrultusunda, kendi müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin, eksiksiz, tam ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM:

Madde 2: Bu yönetmeliğin amacı Erzincan Belediye Başkanlığı, Başkan adına Başkan Yardımcısı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

GÖREV TANIMI

Madde 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye      :Erzincan Belediyesini
b) Meclis         :Erzincan Belediye Meclisini
c) Başkanlık    :Erzincan Belediye Başkanlığını                                                       

d) Encümen     :Erzincan Belediye Encümenini
e) Müdürlük    :Kentsel Tasarım Müdürlüğünü
f) Müdür          :Kentsel Tasarım Müdürünü
g) Yönetmelik :Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini
h) Personel      :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

TEMEL İLKELER:

Madde 5: Erzincan Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık

b) Hizmetlerin tümü ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk

c) Hesap verebilirlik

d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlara katılımcılık

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine devamlılık, kalıcı ilkeleri esas alınır.


İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT

Madde 6: Erzincan Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü;

  1. Şehir planlama Şefliği
  2. Kentsel dönüşüm Şefliği

c)   Kalem Şefliği

d)   Numarataj Şefliği

Ayrıca Müdürlüğe bağlı şefliklerde yeteri kadar teknik eleman ve hizmet veren personelden oluşur.

İDAREYE İLİŞKİN

TEŞKİLATIN YAPISI

 

KURULUŞ

Madde 7: Erzincan Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, doğrudan Başkan adına, Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

MÜDÜR ve MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Madde 8: Erzincan Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır.

a) Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere; İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklardır.
b) Erzincan Belediye Başkanlığının amaçlanan prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve

Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapar ve yaptırır.

c) Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde Mahalle, Cadde, Sokak, Meydan ve bina dış cephelerinin plan ve Projelerini hazırlar, hazırlatır ve uygulama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini sağlar.

d) Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel dönüşüm alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

e) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesini sağlar.

f) Diğer kurumlar ile yapılacak işlerle ilgili protokoller hazırlayarak Başkanlık makamının onayına sunar.

g) Erzincan İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği bahçe duvarı ve bahçe tanzimi ile ilgili işlemleri yürütür ve kent mobilyalarının tasarımını yaparak ilgili Müdürlüklere gönderir.

h) Şehircilik ve estetik yönünden sakıncalı bulunan bina ve alanlarda gerekli düzenlemeleri yapar ve yaptırır.

i) Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır.

j) Açık ve kapalı Otopark alanlarının planlarını hazırlar ve düzenleme çalışmalarını koordine eder.

k) Tip proje uygulamaları için (büfe, taksi durağı v.b.) projeler hazırlar ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.

l) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılacak ve yenilenecek binaların mimari proje ve vaziyet planları hakkında, imar planı ile uyumluluk ve kent bütünlüğünün sağlanması amacı ile öneriler geliştirir ve Çevresel dönüşüm projeleri hazırlar.

m) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Kültür Varlıklarının korunması ve restorasyonu işlemlerini yürütür.

n) 5378 Sayılı Kanun çerçevesinde Özürlülerin önündeki engellerin kaldırılması için bina, kaldırım, yol, park v.b alanlarda gerekli planları hazırlar ve yapım işlemlerini takip eder.

o) Bina, kaldırım, refüj, park ve benzeri alanlara yerleştirilecek her türlü reklam tabelası, totem, bilboard v.b. elemanların şekil ve standardını belirleyerek ilgili Müdürlüklere gönderir.

p) Numarataj iş ve işlemlerini yapar ve yaptırır.

k) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili meri mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini sağlar.

r) Müdürlüğün Belediye gelirlerine esas olan hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlar.

s) Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, meri mevzuat gereği işlerin; sevk ve idaresinin organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar, yaptırır.

t) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar, yaptırır.

u) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, hazırlatır. Başkanlıkça belirlenmiş zamanda üst amirine sunar.

v) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişimini sağlamak üzere eğitim planlaması yapar, yaptırır.

y) Organizasyon yapısında veya tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını üst amiri vasıtası ile İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir.

z) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tarifelerini ve performans kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder.
aa) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları yetkilerini kullanmaya teşvik eder.

bb) Müdürlüğüne ihtiyaç halinde alınacak veya ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini,  Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.
cc) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa Belediye Başkanının bilgisi altında vekâlet verir ve görevlerini taksim eder.

dd) Müdürlüğün faaliyeti için üst amirince talep edilen faydalı gördüğü bütün raporları sunar, hazırlanan raporları üst amirine vermeden önce gerekli incelemeyi, tetkikleri yapar ve tasdik eder. Raporların kısa ve öz olmasını sağlar.

ee) Müdürlüğüne bağlı olan birim içi şeflik personelinin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu hedeflere uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder.

ff) Müdür gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.

gg) Müdürlüğün mevcut faaliyet planına göre faaliyetlerini kısa zaman periyotlarında kontrol eder ve ettirir.

hh) Müdürlük harcamalarının mevcut bütçeye uygunluğunu devamlı olarak kontrol altında bulundurur.
ii) Birim içi şefliklerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar.

jj) Müdürlüğündeki Şefliklerin diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.

kk) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha verimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.

ll) Müdürlük faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.

mm) Görevle ilgili emirlerini kademe atlamadan işle ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir.

nn) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine zamanında getirip, getirmediğini bir ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.

oo) Başkanlığa ilişkin bilgi ve belgelerin dışarı sızmaması hususunda azami dikkati gösterir.
pp) Müdürlüğü görev alanıyla ilgili ihale kanunu iş ve işlemlerin, meri ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLGİLİ BİRİMLER

 

Madde 9:ŞEHİR PLANLAMA ŞEFLİĞİ:

 

ŞEFLİĞİN TANIMI:

İmar Kanunu ve Belediye Kanunu gereğince; Mahalle, Cadde, Sokak ve bina dış cephelerinin plan ve Projelerinin İmar Planına uygun olarak hazırlanması ve uygulanması; doğal ve kültürel değerlerin korunması; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu v.b kanunlar ile ilgili yönetmeliklerin gereğini yapmak ve sonuçlandırmak üzere Belediye bünyesinde kurulan ve teknik bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

GÖREVLERİ:

Belediye Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısı ile alınacak tedbirlere ilişkin Kanun v.b kanunlar ile bu kanunlarla ilgili yönetmelikler ile İmar Yönetmeliği; İmar Kanun Planları ve Plan notları ile ilgili genelge, Talimat ve Bildiriler uyarınca İl sınırları içerisinde;

a) Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde Mahalle, Cadde, Sokak, Meydan ve bina dış cephelerinin plan ve Projelerini imar planına uygun olarak hazırlar, hazırlatır, Başkanlık Makamının onayına sunmak ve uygulama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini sağlamak.

b) Erzincan İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği bahçe duvarı ve bahçe tanzimi ile ilgili işlemleri yürütür ve kent mobilyalarının tasarımını yaparak ilgili Müdürlüklere göndermek.

c) Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak.

d) Açık ve kapalı Otopark alanlarının planlarını hazırlamak ve düzenleme çalışmalarını koordine etmek.

e) Tip proje uygulamaları için (büfe, taksi durağı v.b.) projeler hazırlamak ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Bina, kaldırım, refüj, park ve benzeri alanlara yerleştirilecek her türlü reklam tabelası, totem, bilboard v.b. elemanların şekil ve standardını belirleyerek ilgili Müdürlüklere göndermek.

g) 5378 Sayılı Kanun çerçevesinde Özürlülerin önündeki engellerin kaldırılması için bina, kaldırım, yol, park v.b alanlarda gerekli planları hazırlamak ve yapım işlemlerini takip etmek

h) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarını üst plan kararlarına göre düzenlemek, ilgili Koruma Bölge Kurulu görüşünü almak, Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınan kararları değerlendirilerek ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını yapmak,
i) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek,

j) Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük Makamına, Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek,

d) Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e) Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

f) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

g) Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

i) Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak,

j) Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k) Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlüğe karşı sorumludur.

 

Madde 10: KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEFLİĞİ

 

ŞEFLİĞİN TANIMI: 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,  İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler ve meri plan ve plan notları çerçevesinde Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlamak ve Kentsel Dönüşüm İşlemlerini yapmak üzere Belediye bünyesinde kurulan teknik bir birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

 

GÖREVLERİ:

Yeteri kadar Teknik eleman ve personelden oluşur.

a) Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel dönüşüm alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b)  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Diğer kurumlar ile yapılacak işlerle ilgili protokoller hazırlayarak Başkanlık makamının onayına sunmak.

d) Şehircilik ve estetik yönünden sakıncalı bulunan bina ve alanlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılacak ve yenilenecek binaların mimari proje ve vaziyet planları hakkında, imar planı ile uyumluluk ve kent bütünlüğünün sağlanması amacı ile öneriler geliştirmek ve Çevresel dönüşüm projeleri hazırlamak

f) Kurum içi ve kurum dışı talepleri incelemek ve yazışmalar yapmak ve takip etmek.

g) Birimde görevli teknik elemanların günlük, aylık ve yıllık izinleri ile ilgili işlemlerini yapmak ve birim müdürünün onayına sunmak.

h) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek.

 

BÜRONUN SORUMLULUĞU:

Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Müdürlük Makamına, Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

BÜRO ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlık ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek; bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, gerektiğinde üst makamlara intikal ettirmek,

d) Büronun çalışmaları ile ilgili üst kademelerin istediği raporları hazırlatmak, inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

e) Üst kademe tarafından istenilen bilgilerin temini için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

f) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

g) Büronun çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüme gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak; verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

i) Büronun sorumluluğundaki görevlerin yürütülmesinde Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince karar vermek, tedbirleri almak ve uygulatmak,

j) Büronun işlevlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

k) Görevi ile ilgili konularda yönetmelikle kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından bağlı bulunduğu müdürlü- ğe karşı sorumludur.

 

Madde 11: KALEM ŞEFLİĞİ:

ŞEFLİĞİN TANIMI: Şeflik içerisindeki yürütülen işlemlerin ilgili Kanun ve Genelgeler doğrultusunda yürütülmesini, gelen evrak, giden evrak ve dilekçe kayıtlarını yapmak, havalesi yapılan evrakların şefliklere intikalini sağlamak, yazışmaları yapmak ve arşivlemek üzere Belediye bünyesinde kurulan birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

Yeteri kadar eleman ve personelden oluşur.

a) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazışmalar ve vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin kayıt işlemlerinin yapılıp, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkışlarının yapılması.

b) Kayıtları alınan evrak ve dilekçelerin yazışmalarının bilgisayar ortamında yazılması 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşların talep ettikleri evrak ve dosyaların fotokopilerinin çekilip hazırlanması.

d) Kayıtları alınan evraklar çıkışları yapılan evraklar ve mimari projelerin tarama işlemlerinin yapılıp bilgisayar ortamına aktarılması.

e) Müdürlük ile ilgili Encümen kararlarının arşivlenmesi, çoğaltılarak ilgili personel ve kurumlara gönderilmesi.

f) Birime ait ödeme emri, maaş bordroları, arazi tazminatları düzenlenip bağlı birime gönderilmesi.
g) Müdürlük bünyesinde hizmet veren şefliklere ait kartoteks kayıtlarının bilgisayar ortamında kayda alınıp bilgisayar ortamında arşivleme işleminin yapılması.

 

Madde 12:NUMARATAJ ŞEFLİĞİ

 

ŞEFLİĞİN TANIMI: Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemine uygun olarak Mahalle, Sokak, Cadde, Bina dış ve iç kapı numarataj işlemlerini yapmak, Sokak İsim Levhası ve kapı numarası levhası işlemlerini yapmak, Vatandaşların adres tespit işlemlerini takip etmek, bina ruhsat işlemlerinde parsel bilgilerini veri tabanında güncellemek üzere Belediye bünyesinde kurulan birimdir.

 

GÖREV VE SORUMLULUK:

Yeteri kadar eleman ve personelden oluşur.

a) Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sistemine uygun olarak numarataj işlemlerini yapmak

b) Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak, bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

c) Binaların dış kapı numaralarını belirlemek, ilgililerine numarataj yazısı vermek.

d) Sokak İsim Levhası bulunmayan yerlere sokak levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yürütmek

e) Bina dış kapı numarası bulunmayan binaların dış kapı numarası plakalarının yerleştirilme çalışmalarını yürütmek.

f) Coğrafi Bilgi Sistemi ve Ulusal Adres Veri Tabanı çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin (adres tespiti, bina ve numarataj güncellemesi, UAVT kayıtlarının güncellenmesi) yürütülmesi.


 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

(Son Hükümler)

Madde 13: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 14: Bu yönetmelik Erzincan Belediye Meclisinin kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.