KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan KAYALAR

STRATEJİK PLAN

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

           

4.6.3. Kentsel Dönüşüm

 

Stratejik Amaç 1. Erzincan’ın küresel, ulusal ölçekteki potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkararak bilgi toplumunun kentsel mekân ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmeleri ve kentsel makro formu yeniden yapılandırarak sürdürülebilir ve işlevsel kılmak; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek dönüşüm sürecini yönetmek.

 

Stratejik Hedef 1.1.  Şehrin proje geliştirme alanlarındaki dönüşün dinamikleri olan çalışmaların planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini takip etmek ve gerçekleştirmek. Bu süreci şehir ve bölge lehine azami derecede fayda maliyet analizi sağlayacak şekilde yönlendirmek.  

 

             Stratejik Faaliyet 1.1.2. 2018 yılı sonuna kadar Erzincan’ın küresel ve bölgesel konumlanması ve rekabet gücünün belirlenmesi, eylem proje paketlerinin kesinleştirilmesi çalışmalarını % 90 oranında tamamlamak.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.3.          Dönüşüm odaklı dinamo proje alanları ve kentsel dönüşüm alanlarında yapılması planlanan ve yapılacak olan çalışmaları (plan, proje, mevzuat, yol, harita, ihale, inşa, satış vb.)’n takibinin yapılması(Taksim, Hocabey, Kızılay, Merkez Çarşısı, Mevcut eski sanayinin taşınması projeleri).   

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.4. 2018 yılı sonuna kadar her yıl ulusal ve mümkünse uluslar arası fuarlar ile bilgi paylaşım, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer alınarak potansiyellerin yatırımcılara arzını gerçekleştirmek ve cazibe oluşturulması çalışmalarını sürdürmek.

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.5. 2018 yılı sonuna kadar küresel, kentsel gözlem ve ağ sistemlerini izlemek ve vizyonel dönüşüm takip merkezini oluşturmak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.6. 2018 yılı sonuna kadar DPT, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Erzincan Valiliği ve Ticaret Odası işbirliği ile yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturmak ve bu bölgelerin planlamasını, projelendirmesini ve takibini yapmak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.7. 2018 yılı sonuna kadar sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makro plan, proje ve uygulama projeleri oluşturmak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.8. Girişimcilerin yatırımlarına belediye düzeyinde teşvik olabilecek yer tahsisi koşullarının geliştirilmesi yolu ile ekonomik faaliyetlerin uygun çerçevesini oluşturmak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.1.9. Günümüzde bölge bazındaki ekonomik etkiler her şeyden önce  ‘yenileme amaçlı teşvik önlemlerden beklenmektedir. Avrupa’nın birçok şehrinde son yıllarda yenilik değeri taşıyan çeşitli proje ve inisiyatifler ön plana çıkmıştır. Benzer projelerin başarı şansı ulusal ve uluslar arası gelişmeler zemininde aranmalıdır. 

 

           

Stratejik Hedef 1.2. Risk yönetimi kapsamında Erzincan genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarını 2018 yılı sonuna kadar, % 20 oranında gerçekleştirmek. 

           

Stratejik Faaliyet 1.2.1. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde belediye sınırları içerisindeki riskli yapıların yıkım işlemlerinin yaptırılması ve gerek duyulduğunda riskli alanların tespit edilerek bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmesini sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.1. 2018 yılı sonuna kadar ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak, Erzincan genelindeki yapı stoklarının deprem risk performanslarını belirlemek.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.2. 2018 yılı sonuna kadar dönüşüm alanlarında; dönüşüm projeleri, hak sahipliği, değerleme, imar hak ve aktarımlarının kesinleştirilmesini sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.3.  Kısa ve orta vadeli bir yatırım programı kapsamında riskli yapı stoklarının tasfiyesi çalışmalarını sürdürmek.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.4. Revize imar planı doğrultusunda şehrin gelişim ihtiyaçları düşünülerek yeni kent ana ulaşım akslarını açmak ve çevrelerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.5. 2018 yılı sonuna kadar halkın deprem odaklı bilinçlendirilmesi, katılım kapasitesinin artırımı, bilgi paylaşım iletişim ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü mekan, personel ve tanıtım unsurlarının kullanılmasını sağlamak ve takibini yapmak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.6. 2018 yılı sonuna kadar stok konut ve yeni şehir projelerinin oluşturulmasını sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet 1.2.7.  2018 yılı sonuna kadar mevzuat ve hukuki açıdan deprem danışma, enformasyon sistemi ve ofisini oluşturmak(telsiz sistemli). 

            Stratejik Faaliyet 1.2.8.  2018 yılı sonuna kadar deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarına yönelik personel sayı ve kapasitesinin artırılması ile mekân ve donanım ihtiyacının tamamını karşılamak.

 

Stratejik Hedef 1.3.    Bölgeye has planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2018 yılı sonuna kadar takibini yapmak ve gerçekleştirmek.

 

            Stratejik Faaliyet 1.3.1. 2018 yılı sonuna kadar yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarını belirlemek, uygulama projelerini yapmak ve takip etmek.

 

            Stratejik Faaliyet 1.3.2. 2018 yılı sonuna kadar Erzincan genelinde sağlık ve eğlence turizmine yönelik plan, proje yatırım ve uygulamaları gerçekleştirmek(Ekşisu-kaplıca alanı iyileştirme projesi vb.).

 

            Stratejik Faaliyet 1.3.3. Kültür, eğitim ve eğlence tesisleri kurarak ve ucuz altyapı sunarak bölgenin çekiciliğini artırmak.  

 

Stratejik Amaç 2.  Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mevcut gayrisıhhî mesken ortamlarının ıslahı, tasfiyesi ve yeni benzer ortamların oluşmasını önleyici tedbirleri almak, üniversitenin gelişimi de dikkate alınarak özellikle alt gelir grubuna yönelik arsa ve konut arzını geliştirmek, bunun için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

Stratejik Hedef 2.1. Erzincan’ın tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş ürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 2.1.1. 2018 yılı sonuna kadar Erzincan’ın idari sınırları içinde bulunan cadde sokak, duvar tipi ve direkli tabelalar ile kapı numaralarını yerlerine monte ederek adres bilgi sistemini % 90 oranında tamamlamak.

 

Stratejik Hedef 2.2. Merkez çarşısı, Kızılay Mahallesi ve Hocabey Mahallelerinin ıslahını günümüzün teknolojisi ile ve halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda modern bir şekilde gerçekleştirmek.