TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İsmail BARUTCU

YÖNETMELİK

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Erzincan Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, Müfettiş Yardımcılarının tabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve eğitimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

            Kapsam

            MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Erzincan Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görevleri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Müdürü ile Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ve büro personelinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3 -  (1) Bu yönetmelik, 13.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 (k) ve 48’nci maddeleri ile 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

            a) Başkanlık                           : Erzincan Belediye Başkanlığını,

            b) Başkan                               : Erzincan Belediye Başkanını,

            c) Teftiş Kurulu Müdürlüğü   : Erzincan Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünü,

            ç) Kurul Müdürü                    : Erzincan Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürünü,

            d) Müfettiş                             : Erzincan Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü                                                                    Müfettişlerini,

            e) Müfettiş Yardımcısı           : Yetkili veya yetkisiz Erzincan Belediyesi Teftiş                                                                  Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılarını,

            f) Birim                                  : Erzincan Belediye Başkanlığı bünyesindeki                                                                        Müdürlükleri,

            g) Kurul Bürosu Personeli      : Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevli diğer personeli,

            ğ)Yetkili Merci                                  : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin                                                                          Yargılanması Hakkında Kanun'a göre izin verme yetkisi                                       bakımından ön inceleme onay makamı olan Belediye

                                                             Başkanlığını ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat ve Bağlılık

 

            Teşkilat

            MADDE 5 - (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir Müdür ile derece ve unvanları kadrolarında belirtilen ve azami sayısı norm kadroda gösterilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur.

 

            Bağlılık

            MADDE 6 - (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlıdır. Müfettişler Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerine teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini Başkan adına yürütürler.

 

            (2) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yazı, mali ve ayniyat işleri Kurul Bürosu tarafından yürütülür.

 

            (3) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev alanı Erzincan Belediyesi sınırlarını kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Teftiş Kurulu

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları                                         

            MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanın emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.

 

            a) Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Meclis ve Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,

 

            b) Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,

 

            c) Erzincan Belediyesi birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak.

 

            ç) Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip değerlendirmek.

 

            d) Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek, hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın; gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların; yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak,

 

            e) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni yetkilisi tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem sonucundan da soruşturma izni vermeye yetkili makama bilgi vermek,

 

            f) Kurul Müdürlüğünün iş ve işlemlerinde tasarruf önlemlerine ve yükümlülüklerine aykırı tutum ve davranışları zamanında tespit edecek bir takip mekanizması kurmak,

 

            g) İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

 

            ğ) Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek,

 

            h) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kurul Müdürü

 

Teftiş Kurulu Müdürünün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları   

            MADDE 8 – (1) Kurul Müdürü, Belediye Başkanı tarafından Erzincan Belediyesi Müfettişleri veya bu Yönetmeliğin 18'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen Müfettişler arasından atanır. Yardımcılık dönemi dahil en az 10 (on) yıl Erzincan Belediyesi Müfettişi veya bu Yönetmeliğin 18'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen kurumlarda yardımcılık dönemi dahil en az 10 (on) yıl Müfettiş kadrosunda bulunanlar arasından da Kurul Müdürü atanabilir.

 

            (2) Kurul Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

a) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 7’nci maddede belirtilen görevlerini Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine Belediye Başkanı adına yürütmek,

 

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Kurul Bürosunun çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

 

c) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayıp Belediye Başkanının onayına sunmak, onaylanmış teftiş ve çalışma programını uygulamak,

 

ç) Belediye Başkanının gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

 

d) Belediye Başkanının teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek,

 

e) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek,

 

f) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak, sonuçları hakkında Müfettişlere bilgi vermek,

 

g) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ile Müfettiş yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

 

ğ) Müfettiş Yardımcılarının Müfettişliğe atanmaları ve Müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek,

 

h) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

 

ı) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,

 

i) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının haberleşme ve idari işlere ilişkin işlemlerini yönetmek,

 

j) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Başkana sunmak,

 

k) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

 

l) Gerektiğinde Teftiş Kurulunun uygulamaları hakkında yönergeler hazırlamak,

 

m) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Harcama Yetkilisi görevinden kaynaklanan yetkilerini kullanmak, büro memur personeli arasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirerek Taşınır Mal Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak,

 

n) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen teftiş ve soruşturma rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

 

o) Üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak,

 

ö) Mevzuat ve Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) Kurul Müdürü kendisine verilen ve Müdürlüğe ait görevlerin yerine getirilmesinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Teftiş Kurulu Müdürüne Vekâlet

MADDE 9 – (1) Kurul Müdürü geçici sebeplerle görevden ayrıldığında veya Müdürlükte Müdürlüğe atanma şartlarını taşıyan Müfettişin bulunmaması halinde Müdürlükte görevli Müfettişlerden birine Belediye Başkanının onayı ile vekâlet görevi verilebilir.