ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet POLAT

YÖNETMELİK

Zabıtanın görev ve yetkileri :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde yer alan, Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

 a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 Zabıta teşkilatı Erzincan halkının sabah saat 08.00 dan 23.00 a kadar ALO 153 saat 23.00 dan sabah saat 08.00 a kadar 24 saat hizmet vermektedir.
 
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
        
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Zabıta Müdürlüğü üzerine düşen görevleri yasalar çerçevesinde hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirir.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Belediyenin bu doğrultuda çıkardığı yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Yasaların tanımış olduğu yetkiler doğrultusunda 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda işyerlerini ruhsatlandırmak Zabıta Müdürlüğünün yetkisine verilmiştir. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Bu maddede geçen alacakların tahsilatına yardımcı olmak.
  
e) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin I bendinde yer alan  Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yasalar çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğine uygun olan işyerlerini ruhsatlandırmak ve bu doğrultuda işyerlerini Zabıta Müdürlüğü denetler.

f) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

g) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Şehrin tanıtımı ve görünümü bozacak şekilde olan tanıtıcı tabela ve reklam panolarını kontrol ederek olumsuz durumlara müdahale etmek. Şehir merkezinde ana caddeler ve sokaklardaki görünüm tertip ve düzeni sağlamak, kaldırım işgallerini önlemek ve denetlemek.
 
       Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Bu bağlamda da Zabıta Müdürlüğü yasaların ve Belediye Başkanının verdiği yetkileri  kullanmak korumakla yükümlüdür.

     Yine yasaların verdiği yetkiler doğrultusunda Şehir içi Trafik hizmetlerin yürütülmesinde Belediyenin yapmış olduğu yollarda Trafik düzenini sağlamak amacı ile Trafik işaret ve ikaz levhalarının ile Sinyalizasyon hizmetlerini yürütmekte Zabıta müdürlüğü yetkisine verilmiştir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Trafik Şefliği kurulmuş Zabıta Müdürlüğü bu görevi de yerine getirmektedir.

      Hayvan Zabıtası görevi de Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 1 Veteriner Hekim ile birlikte yürütülmekte ve aynı zamanda 1 adet de hayvan toplama ekibi şehir merkezinde hayvan toplama görevi yerine getirmektedir.

     Şehrin merkezinde kullanılan katı yakıtların kontrol edilerek giriş yapılmasını sağlayan Kömür Kontrol Noktası  24 saat İl merkezine getirilen kömürlerin kontrol ve denetimini yaparak hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol almaktadır.

    Ayrıca Zabıta ekipleri çevre ve toplum sağlığını olumsuz yönden etkileyecek hava kirliliği ve çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri almak  ve aldırtmakla da büyük bir görev üstlenmiştir. Bu görevi yerine getirmek içinde gece ve gündüz hiç durmadan tüm halkımıza hizmet vermekte ve vermeye de devam edecektir.