VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tacettin PAÇACI

YÖNETMELİK

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

                 KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

                BİRİNCİ BÖLÜM

                       Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel ilkeler

 

Am

MADDE 1 –  Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Erzincan Belediye Başkanlığı Veteriner işleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye: Erzincan Belediyesini,

Başkanlık: Erzincan Belediye Başkanlığını, Başkan: Erzincan Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısını,

Meclis: Erzincan Belediye Meclisini, Encümen: Erzincan Belediye Encümenini, Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü, Müdürlük: Veteriner işleri Müdürlüğünü,

Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, İfade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 – Erzincan Belediye Başkanlığı Veteriner işleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

(1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık,

(2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, (3) Hesap verebilirlik,

(4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

(5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

(6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

(7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 6 –

(1) Erzincan Belediye Başkanlığı Veteriner  işleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı KuruluŞları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Erzincan Belediye Meclisinin 10/11/2006 tarih ve 29 /

381 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

(2) Erzincan Belediye Başkanlığı Veteriner    işleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı;

a)  Kesimhane  b)Hayvan Barınağı

c) İlaçlama ekibi

 

Personel

MADDE 7 – Erzincan Belediye BaŞkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Bağlılık

MADDE  8  –  Veteriner  işleri  Müdürlüğü,  Belediye  Başkanına veya  görevlendireceği  Başkan

Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE  9  – Veteriner işleri  Müdürlüğü,  mahalli  müşterek nitelikte  olmak  Şartıyla  aşağıdaki görevleri yürütür.

 

(1) Veteriner İŞleri Birimi

a)  Mezbahanemizde halkın sağlığı açısından hijyenik et kesimini sağlamak,

b)  Başıboş  Sokak havanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla,                     kısırlaştırmak, aşılamak,sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

c)  Isırma  ve  ısırık  vakalarında  hayvanları  müşahede altına  almak,  gerekli  takipleri yapmak.

d)  Kümes ve ahır Şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

e)  Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almak, alınmasına yardımcı olmak.

f)    Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

g)  Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için, sağlık raporu düzenlemek.

h)  Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 –  Bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat  ve  Belediye  Başkanı’nın veya  görevlendirdiği  Başkan Yardımcısının  onayıyla  görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:

 

(1) Veteriner İşleri Müdürü

a)    Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b)    Müdürlüğün  yönetiminde  tam  yetkili  kişidir.   Müdürlüğün  her  türlü  çalışmalarını düzenlemek.

c)    Veteriner  İşleri   Müdürlüğünün  Tahakkuk  Amiri,  Harcama  Yetkilisi  ve  Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

d)    Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

e)    Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

f)    İdari   olarak  çalışan personelin  görev  ve  sorumluluklarının  takibini  yapmak  ve organizasyonunu sağlamak.

g)    Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.

h)    Belediyenin genel işleyişi  çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.

i)     Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

j)     Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

 

 (4) Veteriner Hekimi ( Barınak )

a)    Barınağa getirilen sahipsiz hayvanların aŞılama, kısırlaştırma iŞlemlerini yapmak.

b)    Belediye sınırları içersinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaların yapılması organize etmek.

c)    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

(9) Sokak hayvanları toplama ekibi

a)  Şikayete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak

b)   Şikayetler harici programlara uyularak sahipsiz hayvanların toplanması.

c)  Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

(10) İlaçlama elemanı

a)  Larvasit mücadelesi yapmak

b) Şehir genelinde halka açık mahallerde uçkun mücadelesi yapmak

c)  Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

(11) Hizmetli

a)    Veteriner iŞleri Birimine bağlı odaların temizliğini yapmak

b)    Arşivin tertip ve düzenini sağlamak ve evraklara ihtiyaç duyulduğu zaman müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak

c)    Bölüme bağlı odaların mesai saatleri haricinde kapalı tutulmasını sağlamak

d)    Dağıtımı yapılacak olan evrakları ilgili yerlerine ulaştırmak

e)    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler

 

Genel Sorumluluklar

MADDE 11 –  Veteriner işleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

(1)     Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş  metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

(2)     Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

(3)     Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

(4)     Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(5)     Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

(6)     işbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

(7)     Verilen İşi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

(8)     Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9)     Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

(10)  Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

(11)  Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

(12)  Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları,   yapacakları   işleri   gizli   tutar,   bu   konuda   yetkili   ve   ilgililerden   başkasına açıklamalarda bulunmaz,

(13)  Herhangi  bir  nedenle  görevlerinden  ayrılan  personel,  korumak  ve  saklamakla  yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

(14)  Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve YazıŞmalar

MADDE 12 –  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir.

Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Yazışmalar  sınıflandırılarak  standart  dosya  planına  göre  dosyalanır  ve  arşiv sistemine  göre korunur.  Belediye  birimleri arasındaki yazışmalar  müdürün  imzası ile  yürütülür.  Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

      BEŞİNCİ BÖLÜM

Çitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE  13  – İşbu   yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili  mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 –  Bu yönetmelik hükümleri; Erzincan Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –  Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.