TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahadır MERDAN

YÖNETMELİK

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

MADDE: 1  

 

AMAÇ    : Bu yönetmeliğin amacı, Erzincan Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

MADDE – 2

KAPSAM: Bu yönetmelik Erzincan Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün belediye sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi ve programlanması işlerini kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE – 3

  Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin g fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirilerine istinaden düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR

 

MADDE- 4 Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Erzincan Belediyesi’ni
Meclis:    Erzincan Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi’ni
İdare      : Erzincan Belediye Başkanlığı’nı
Birim     : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü: Çalışma bölgesi içerisinde bulunan mahallelerin evsel ve katı
atıklarının toplanması ve nakli, tıbbi atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesi gibi programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yıllık bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Belediye teşkilatını;

Yüklenici: Belediye adına evsel ve katı atıkların toplanması ve nakli ile cadde ve sokakların
süpürülmesi gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumluluğu altındaki işleri ilgili kanunlarda yüklenen Belediye ile bu konuda sözleşme imzalayan sorumlu birimleri;
 

Sözleşme: İdare tarafından mevcut kanunlar dâhilinde satın aldıkları Mal, Makine, Ekipman ve Hizmet Alım İşlerini sağlayan Temizlik İşleri Müdürü ile yüklenici arasında imzalanan anlaşmayı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Bağlılık, Temel İlkeler, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE–5

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Katı Atık Yönetimi ile ilgili hizmetler ile bu yönetmelikte belirtilmiş olan hizmetlerin planlı,

programlı ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup, Erzincan Belediye Başkanlığına bağlı bir müdürlüktür.

 

MADDE– 6

          Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, Belediye Başkanına (veya Başkanlık Makamının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına) bağlı olarak çalışmaktadır.

 

 

TEMEL İLKELER, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE–7

TEMEL İLKELER

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri

Erzincan Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması çöp depolama sahasına kadar taşınması, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, bu amaçla;

1. Düzenli katı atık sahaları yapmak, işletmek ve işlettirmek.

2. Tıbbi atıkları imha etmek için sterilizasyon tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek.

3. Erzincan genelindeki ana arter ve meydanların araçla ve elle süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi hizmetlerini kontrol ve koordine etmek.

4. Cadde, sokak ve mahallelerde bulunan poşetli çöplerin günlük toplanması ve depolama alanına nakledilmesi.

5. Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan ve Pazar esnaflarından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi.

6. Resmi bayram, törenler ve etkinliklerde tören alanlarının ve gerekli yerlerin temizliğinin sağlanması.

7. Karla Mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak.

8. Ana arter ve ana arter niteliği taşıyan yollardaki çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.

9. Erzincan genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, toplatmak ve toplanmış olan bütün tıbbi atıkları imha etmek, ettirmek.

10. Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek.

11. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak.

12. Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak, yaptırmak ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak.

13. Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak.

14. Katı atık tesislerinin işletilmesini ve katı atık hizmetlerini yürüten yüklenicilerin çalışmalarını yapılan sözleşmelere uygun olarak takip ve kontrol etmek.

15. Diğer Müdürlük birimlerine gerekli durumlarda destek olmak.

 

MADDE – 8

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1. Müdürlüğü başkanlığa karşı temsil eder.

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. Bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

3. Müdürlük personelinin sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

4. Temizlik işleri Müdürlüğü görevlerini planlar, görev ve yetkilerin mevzuat gereği yapılmasını sağlar, izler ve denetler.

5. Katı atık toplama hizmetleri ile ilgili çalışmaları kontrol eder ve denetler.

6. Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlar, takip eder ve müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

7. Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır

8. Müdürlük personelinin iş ve işyeri güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması için tedbirler alıp, müdürlüğe ait Sivil Savunma ve Yangından Korunma Yöntemleri ile ilgili düzenlemeler yapar.

9. Müdürlük ile ilgili işlerde diğer belediye birimleri arasındaki koordinasyonu organize eder.

10. Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar verir, bu iş için gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp, ilgili birime sunar; işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar. Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapar.

11. Yeni yasal düzenleme ve organizasyonlar sonucunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne verilecek görevleri yapar ve takip eder.

12. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

  MADDE – 9

EKİP SORUMLULARININ GÖREV, YETKİ VE      SORUMLULUKLARI:

1. Sahada karşılaşılan sorunların en kısa sürede tespit edilmesi ve üst makamlara iletilmesi, inisiyatifi dâhilinde bulunan alana müdahale edilmesi,

İşin yapılması/yaptırılması durumunda müdürlükçe oluşturulan denetim birimi içerisinde bulunarak, yanlışlıkların tespiti ve cezai tutanakların oluşturulması,

Hizmet araçlarının mesaisi dâhilinde giriş-çıkışları, sahadaki hareketlerinin kontrol edilmesi

ŞOFÖR VE OPERATÖRLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

     

1.Kendisine teslim edilen vasıta ve hizmet araçlarının müdürlük hizmetlerinde verimli kullanılmasından, bakımından, tamirinden sorumlu olup, kasıtlı ve ihmal sonucu hasara uğratılan vasıtanın ve hizmet araçlarının zararından sorumlu olmak,

 

2.Vasıtaların periyodik muayenelerinin takibini yaparak amirlerine bilgi vermek

 

3.Vasıtanın günlük temizlik, yakıt ikmali, yağlama vs. işlemlerini yaparak aracı hizmete hazır bir vaziyette tutmak.

  

4.Vasıtaları görev harici hiçbir hususi işte kullanmamak. Aksi halde haklarına kanuni işlem uygulanacağını bilmek.

 

5.Çalışmalarından amirlerine karşı sorumlu olmak.

 

6.Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

            İŞÇİ PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1.Görevi gereği Amirlerince kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun, zamanında, emniyetle ve eksiksiz olarak yapmak, görevi yürütürken dürüst, çalışkan, görevine bağlı, gerek amirlerine gerekse iş arkadaşlarına saygılı olmak

 

2.  Bağlı bulunduğu amirin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek ve terk etmemek

 

3.  Çalıştığı kurumun çıkarlarını korumak

 

4.  Görevi gereği kendisine verilen her türlü malzeme, araç, gereç ve cihazları iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, korumak,

 

5.  Çalışmalardan amirlerine karşı sorumlu olmak.

 

6.  Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

MADDE – 10

                        ORTAK HÜKÜMLER:

a) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

b) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükte saklanır.

d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

 

MADDE- 11

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

Müdürlüğe gelen ve giden  evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

 

MADDE- 12

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, ihale dosyası, izin dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası, meclis ve encümen dosyası, görevlendirme dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası.

 

MADDE- 13

GÖREVİN PLANLANMASI

            Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 

 

MADDE- 14

 

YÜRÜRLÜK

        —Yönetmelik uygulamalarında ilgili yasalar bağlayıcıdır.

       —Bu yönetmelik hükümleri Erzincan Belediye Meclisince kabul edilip yayımlanmasından sonra yürürlüğü girer. 

 

MADDE- 15

YÜRÜTME

            Bu yönetmelik  hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü yürütür.