PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Esra SUDAŞ

YÖNETMELİK

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

I. BÖLÜM

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Erzincan Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler

Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul,

görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

YASAL DAYANAK:

Madde 3- Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere dayandırılarak

hazırlanmıştır:

1)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR:

Madde 4 – Bu yönetmelikte

a)Başkan : Erzincan Belediye Başkanını,

b)Belediye : Erzincan Belediye Başkanlığını,

c)Meclis : Erzincan Belediye Meclisini,

ç)Encümen : Erzincan Belediyesi Encümenini,

d)Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

e)Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü,

f)Personel : Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

 

 

II. BÖLÜM

GÖREV VE YETKİLERİ :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Erzincan ili sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların

rekreaktif faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları, bisiklet

yolları, spor alanları, yeşil alanlar tesis eder. Cadde, sokak ve meydanlarda ağaçlandırma

ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil alan miktarının artması ile hem il ekolojisinin

sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunur hem de estetik peyzaj görünümleri oluşturur. Bahsi

geçen tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım, iyileştirme çalışmaları da Park ve

Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasındadır.

Madde 5- Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri

aşağıdaki gibidir;

1) İl sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine

ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

2)İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları il halkının ihtiyaçları doğrultusunda

şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek,

3)Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,

4)Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil

alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

5)Parkların temizliğini yapmak,

6)İldeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları, apartman

önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını

yapmak,

7)Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama,

gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

8)Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık, ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan

programların takibini yapmak,

 

9)Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda) nakledilmesi

gereken ağaçların nakil iznini vermek,

10)Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından il sınırları içinde kamusal

alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme,

taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip

başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

11)Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

12)İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

13)Park, bahçe, refüj vb. alanlarda ki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal

üretimi yapmak,

14)Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, sulama vb. işlerini

yapmak,

15)Müdürlük için gerekli makine ve techizat satın alınması, bunların işletilmesi ile

şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

16)Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç

olarak tescillenmesi gerekli özellik arzeden ağaçların tespit etmek,

17)Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak

verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

18)Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin

onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ile diğer Kamu

kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak,

19)Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.

 

 

 

 

III. BÖLÜM

KURULUŞ :

Müdür

Park Bahçeler Şefi

Teknik Büro

İşçi Personel

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

YÖNETİCİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 6- Müdürün Görevleri:

Görev; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı SSK Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili diğer kanunlara uygun olarak yapmak. Tüm çalışmalarda belediyenin vizyon ve misyonunu esas alır.Erzincan Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder. Çalışanlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürümesini sağlar. Bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı, ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Madde 7 - Park Bahçeler Şefinin Görevleri:

Görevleri; Müdür tarafından verilen her türlü teknik görevleri yerine getirir. Müdürlüğün bütün ünitelerini sık sık denetler ve bunları kanun, yönetmelik emir, talimat ve genelgeler çerçevesinde en randımanlı bir şekilde çalışmalarını sağlar.

 Madde 8- Teknik Büro Personeli Görevleri:

Görevi ; Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan park, bahçe, yeşil saha,

refüj, çocuk bahçeleri vs. gibi yerlerin etüt ve planlarını yapmak, bunlara ait dosyaları tanzim

etmek, tanzimi yapılacak sahaların tatbikatını yerinde yürütmek asli görevidir. Ayrıca mevcut park, bahçe, yeşil saha, çocuk bahçeleri ve refüjlerin revizyon planlarını yaparak bunlara ait düzenli bir arşiv sistemi kurmakla yükümlüdür.

Madde 9- İşçi Personel Görevleri:

Kurumca tahsis edilmiş işçi personel olmak,

Görevleri;İldeki  her türlü teknik ve idari işleri mevzuat dahilinde ve müdüriyetten

aldığı emirler çerçevesinde ifa eder. Belediyeye  bağlı yeşil sahalar, refüjler, piknik yerleri yol

ağaçlandırmaları, çocuk bahçeleri ile bunların, bakım, dikim, ve muhafaza işlerini yürütür.

 

Verilen işleri noksansız yapmakla mükelleftir. Müdürlüğe ait her çeşit iş kolunda

görevlendirilir ve itiraz etmeden verilen işleri yapar. Park, çocuk bahçeleri ve yeşil sahaların

gerek yeniden tanzimi ve gerekse eskilerin onarılması ve yaşatılması için lüzumlu olan toprak

taşıma, moloz atma, çukur açma, kamyon yükleme ve boşaltma, gübre aktarma ve nakletme,

taş, çimento, kum mıcır, ve çöplerin keza kamyona yüklenip taşınması, boşaltılması ve yeşil

sahalardaki otların biçilmesi vs. gibi tüm park hizmetlerinde çalışır. Münferit olarak verilmiş

görevlerden, çocuk bahçesi, yeşil saha ve refüjler de olacak her türlü teknik işlerin

yapılmasından sorumludur.

Madde 10- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni;

Görevi; Bürodan çıkacak her türlü yazışmaların hatasız ve intizamlı olmasını sağlar. Şefe

karşı sorumludur.

IV. BÖLÜM

HİZMET VE İŞLEYİŞ:

Madde 11- Görevin alınması

A) Görev, Belediye Başkanının, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Belediye

Başkan Yardımcısı’nın ve Park ve Bahçeler Müdürü’nün vereceği plan, program ve

direktiflerinde alınır.

B) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır.

C) Görev, müdürlüğe gelen evrakın gereklerinden alınır.

D) Görev, mevcut hizmetlerin idamesi için görevlerinden çıkarılır.

Madde 12 - Görevin Planlanması

Alınan emir mevcut imkanlar nazari dikkate alınarak görev haline getirilir ve incelenir,

koordine edilir, müsvetteye alınır. Bağlı bulunduğu şefliğe veya birime verilir. Uygun

görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre daktilo edilir. Paraf

veya imzalanarak işleme konulur.

Madde 13 - Görevin Yürütülmesi

Mevcut mevzuat ve alışılmış usul ve teamüller nazari itibarâ alınarak görevin iyi bir şekilde

yürütülmesine çalışılır.

İŞ BÖLÜMÜ VE KOORDİNASYON:

Madde 14 – İş Bölümü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasındaki birimler ile mühendisler ,tekniker ve teknisyenler arasındaki

işbirliği Park ve Bahçeler Şefi tarafından sağlanır.

Madde 15 - Diğer Kuruluşlar Arasındaki Koordinasyon

A) İlgili evrakın Belediye Başkanı’ndan ve Harcama Yetkilisi’nden onay alınarak gerekli

kuruluşlara intikal ettirilmesi suretiyle işbirliği sağlanır.

B) İhale işleri Belediye Başkanı’ndan onay alınarak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği

yapılarak hazırlanır.

C) Müteahhitlerle olan ihtilaflar ve benzeri konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden hukuki

müteala istenmek suretiyle koordinasyon sağlanır.

D) Diğer müdürlük ve kuruluşlarla iş gereği bilgi alışverişi için yazılı koordinasyon

yapılabileceği gibi, sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar

müdürler seviyesinde yapılabileceği gibi Başkan Yardımcısı seviyesinde de yapılabilir.

V. BÖLÜM

EVRAKA YAPILACAK İŞLEM VE ARŞİVLEME

Madde 16 – Evraka Yapılacak İşlem:

Müdürlüğe gelen evrak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından teslim alınır. Gelen

tüm evrakların önce kaydı yapılır. Kayda geçen evrak kontrol edilerek varsa evveliyatlarına

ait numaralar bağlandıktan sonra ilgili birim yada teknik elemana havale edilir.

Madde 17 – Evrakın Üzerinde İşlem Yapılması ve Cevap Hazırlanması:

Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru tarafından teslim alınan evrak kayıt işleminden sonra

ilgili memura havale edilir. İlgili memur yazıyı inceler ve yazıyı hazırlar. İmza işleminden

sonra kayıt memuru evrakın suretlerini ayırıp aslını seçerek Veri Hazırlama ve Kontrol

Memuruna zimmetle teslim eder.

Madde 18 – Giden Evraka Yapılan İşlem:

Müdürlük imzası ile dış müdürlüklere, resmi veya özel kuruluş ile şahıslara gönderilecek

evrak Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru tarafından zimmet mukabili alınır. Kayıt defterine

kaydı yapılır. Zimmet defteri kayıt edilerek sevk edilmek üzere ilgili müdürlük kalemlerine

zimmetle teslim edilir. Diğer evraklar PTT ile gönderilir.

Madde 19 – Arşivleme:

İmza işlemleri tamamlanan evrakın suretleri ve ihale işlemleri tamamlanmış olan evrakların

suretleri dosyalarına tarih ve sayı numaralarına göre sırayla konur. Muameleleri tamamlanmış

olan evrak ilgili memur tarafından arşive kaldırılır. İşleri biten ihale dosyaları da

ilgili memur tarafından ihale kayıt defterine geçici ve kesin kabulleri yapıldığına dair bir not

ile arşive kaldırılır.

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER:

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 21- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümleri, Erzincan Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.