MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İsmail BARUTCU

STRATEJİK PLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

             MİSYON

        Kamu Mali Yönetim Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve         yönetmelikler çerçevesinde belediyemiz gelir ve giderleri dengeleyerek, kayıtların saydam ve şeffaf şekilde tutulmasıdır.

              VİZYON

       Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak anlaşılır,hesap verilebilir ve kanuni standartlarına uygun birim yapısı içinde faaliyetlerimize devam etmek.

              YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

      * Belediye bütçesini,stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

      * Bütçe kesin hesabı hazırlamak.

      * Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

      * Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

      * Ödenek imhalarının çıkarılması.

      * Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde Aktarma ve Ek Bütçe yapılması.

      * Geçici ve sürekli görev yollukların yapılması.

      * Gelen ve giden evrak kayıt işlemleri ve yürütülmesi.

      * Kalan hesapların emanete alınması.

      * Belediye’nin mal ve hizmet satın alma işlemlerini ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini sağlamak.

      * Belediye işçi, memur ve diğer personelinin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması.

      * Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması.

                AMAÇ VE HEDEFLER

     Stratejik Amaç 1; Belediyenin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi sağlamak.                  

     Stratejik Amaç 2; Karar alma uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.               

     Stratejik Amaç 3; Denk bütçeli,gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.

     Stratejik Amaç 4; Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları öncekilere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.

      Stratejik Amaç 5; Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek,iç dış borç takibini yaparak yatırımları izlemek.

      Stratejik Amaç 6; Belediyeye yeni kaynaklar sağlanarak, belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli şekilde kullanılarak yüksek sosyal faydanın sağlanması.

      Stratejik Hedef 1; Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.

      Stratejik Hedef 2 ;Bütçe’nin gerçekleşme oranının 2015 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

      Stratejik Hedef 3; Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak.

      Stratejik Hedef 4; Belediye gelirlerinin en az  %80 oranında tahsilatını yapmak.

İDARENİN YAPISI

 Mevcut  Durum

 

   Müdürlüğümüzün Mevcut Kadro Durumu

 

Statü

Sayısı

Memur

6

İşçi

9

Sözleşmeli

--

Hizmet Alımı

6

Toplam

20

 

   Örgüt Yapısı

 

   1-Bütçe ve Avans Yolluk Servisi

 

   2-Muhasebe Servisi

 

   3-Satın Alma Servisi

 

   4-İhale Servisi

 

   5-Ambar Servisi

 

   6-Asker Aile ve Mutemet

 

   7-Kalem ve Posta

 

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

 

     Bilgisayar  15 Adet

 

     Yazıcı        13 Adet

 

     Fax              1 Adet

 

Fiziksel yapı

 

 Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi  Erzincan’da bulunan Belediye Sarayı birinci      katında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesi altında hizmet vermektedir.

BELEDİYENİN MALİ YAPISI

2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri

       

VERGİ  GELİRLERİ

   5.548.970,66

TEŞEBBÜS  VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 15.974.129,15

ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

             -

DİĞER GELİRLER

  25.835.423,35  

 

SERMAYE GELİRLERİ

       291.992,26

GENEL TOPLAM

  47.650.515,42

 

 

  2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

   10.972.999,30

DEVLET PİRİM GİDERLERİ

     1.998.939,23

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

   30.294.941,17    

FAİZ GİDERLERİ

        592.875,94

 

CARİ TRANSFERLER

     1.524.074,51    

SERMAYE GİDERLERİ

     1.918.907,18  

GENEL TOPLAM

   47.347.701,33

 

 

2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri           

 

VERGİ  GELİRLERİ

     6.645.410,05

TEŞEBBÜS  VE MÜLKİYET GELİRLERİ

   19.115.689,27

ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

        100.000,00

DİĞER GELİRLER

   35.859.417,04

 

SERMAYE GELİRLERİ

     1.973.194,01

GENEL TOPLAM

   63.693.710,37

          

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

 

PERSONEL GİDERLERİ

   12.524.609,91

DEVLET PİRİM GİDERLERİ

     2.057.245,62

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

   39.962.736,69

FAİZ GİDERLERİ

     2.112.914,52

 

CARİ TRANSFERLER

     1.809.516,72

SERMAYE GİDERLERİ

     4.774.244,94

GENEL TOPLAM

   64.187.775,12

 

2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri

 

VERGİ  GELİRLERİ

   7.290.202,85

TEŞEBBÜS  VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 18.994.847,33

ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

      310.000,00

DİĞER GELİRLER

 42.894.532,40 

SERMAYE GELİRLERİ

 22.104.996,35

GENEL TOPLAM

 91.594.578,93   

 

2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

 

PERSONEL GİDERLERİ

   14.552.603,97

DEVLET PİRİM GİDERLERİ

     2.002.489,99

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

   44.971.272,59

FAİZ GİDERLERİ

     3.941.659,36

 

CARİ TRANSFERLER

     2.197.020,33

SERMAYE GİDERLERİ

     8.982.505,95  

GENEL TOPLAM

   76.647,552,19