KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Funda ERKAN BİROL

YÖNETMELİK

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEŞKİLAT YAPISI

 

AMAÇ

 

MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı, Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-lüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektedir.

 

KAPSAM

 

MADDE-2 Bu yönetmelik Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

DAYANAK

 

MADDE-3 Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/b ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

MADDE-4 Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Başkan : Erzincan Belediye Başkanı'nı

Belediye :Erzincan Belediyesini

Meclis :Erzincan Belediye Meclisi'ni

Müdür :Kültür ve Soyal İşler Müdürü'nü

Müdürlük :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü

Personel :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade eder.

 

Müdürlüğün Tanımı :Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür , sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırmak, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun va mevzuatlara uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan, mevzuat hükümlerine görede bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir.

 

TEŞKİLAT YAPISI

 

MADDE-5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı ile yürütür. Belediye Başkanı'nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar.Bu çalışmalar, aşağıdaki personel eliyle yürütülür.

 

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

b) Memurlar

c) Memur personel bulunmadığında , kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

d) Diğer personel (Hizmet Alımı)

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ESASLARI

 

 

MADDE-6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin sosyal ve kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip, Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordineli uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenler.

 

2-Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirme yapılabilir.

 

3-Şehir halkına okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için şehir kitaplıkları, okuma salonları ve gezici kitaplıklar oluşturmak.

 

4-Kültür Merkezleri, çeşitli salonlar ve hizmet binalarında:

a) Konferanslar

b) Paneller

c) Açık Oturumlar

d) Seminerler

e) Sergiler

f) Defileler

g) Multivizyon ve DİA gösterileri

h) Çeştli konser ve gösteriler

i) Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları

k)Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri

l) Halk Müziği ve Halk Oyunları kursları, gösterileri ve yarışmaları

m) Türk Sanat Müziği Kursları, gösterileri ve yarışmaları

n) Çeşitli kampanya ve törenler

o) Güzel Sanatlar ve Meslek edindirmeye yönelik kurslar vb. etkinlikler düzenlemek, organizasyonlar yapmak, yurt içi ve yurt dışı festivallere katılmak.

 

5-Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dökümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak.

 

6-Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.

 

7-Belediyenin Kültürel faaliyetleri ile ilgili her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.

 

8-Resmi ve Dini Bayram Kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.

 

9-Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek; ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.

 

10-Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek.

 

11-Eğitim amaçlı ihtiyaçlı öğrencilere kırtasiye ve araç gereç yardımı yapmak ve organize etmek.

 

12-Halkın kentlilik bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

 

13-Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.

 

14-İlin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dökümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.

 

15-Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak/yaptırarak dağıtılmasını sağlamak.

 

16-Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, her türlü spor faaliyet alanında takımlar kurmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

 

17-Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi ve onayı üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

 

18-Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek.

 

19-İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.

 

20-Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

 

21-Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak, kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

 

22-Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit ve takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

 

23-İl halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.

 

24-Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, yardım kuruluşları, vakıf, dernek vb. Kuruluşlarla görüşerek koordinenin sağlanması ve müracaat eden kişilerin uygun kişiler olup olmadığının tespitini yapmak.Bu kişilere yardımların ulaştırılmasını koordine etmek.

 

25-Yardımda bulunmak isteyen vatandaş veya kuruluşlarla temesa geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

26-Çeşitli programlar, organizasyonlar, paneller, toplantılar, konferanslar, konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler amacı ile yapılan programların duyurulması ve ilan edilmesi için; pankart, afiş, bilboard, raket, el ilanı ve davetiyeler bastırır.

 

27-Müdürlüğün faaliyetlerini yürütmek amacı ile çeşitli ihaleler (Gıda, Kırmızı ve Beyaz Et, Ekmek, İlan ve Reklam, Çeşitli Temizlik Malzemeleri Alımı vb.), işlerin yürütülmesi amacı ile kişi, kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapar.

 

28-Belediyemiz Ana Hizmet Binası ve Belediyemize ait İl Güvenlik Komisyonu Kararı ile belirlenmiş Özel Güvenlik Personeli çalıştırılması gereken yerlerin idare ve sevki, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlıdır.

Bu amaçla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; gerekli olan sayıda ihale yolu ile hizmet alımı yaparak, yeterli sayıda personel çalıştırır.

 

29-Belediye Ana Hizmet Binasının temizliği, idari yapısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlıdır.Bunun için gerektiğinde ihale yolu ile hizmet alımı yaparak, personel çalıştırabilir.

 

30-Sosyal Amaçlı toplum yararına olan tüm etkinlikleri düzenler.

 

31-Belediyemize ait her türlü Kültür ve Sosyal Tesislerin düzeni, temizliği, bakımı ve kullanımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılır.(Belediye Kültürevi, Misafirhane , çok amaçlı toplantı salonu, yemekhane vb. Gibi)

 

32-Belediyemizin Sosyal Toplum Projesi kapsamında uyguladığı, 12 saat süreyle sıcak çorba çıkardığı, Ramazanda ihtiyaçlı ailelere sıcak yemek dağıttığı ve çeşitli etkinlikler için kullanılan Belediye Aşevinin kullanımı, düzeni, temizliği, işletilmesi ve her türlü masrafları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

MADDE-7 Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

1-Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

2-Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

 

3-Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği kurmak.

 

4-Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak.

 

5-Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

 

6-Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

 

7-Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek.

 

8-Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak.

 

9-Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.

 

10-İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

 

11-Müdür, görev çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.

 

12-Müdürlük çalışmalarının yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

 

MADDE-8 Memur ve İşçilerin Görevleri:

 

Üslerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar.Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE-9 Bu yönetmelik hükümleri; Erzincan Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE-10 Bu yönetmelik hükümleri, Erzincan Belediye Başkanı tarafından yürütülür.