İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SAMİ KARAKAŞ

YÖNETMELİK

T.C

ERZİNCAN BELEDİYESİ

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

            Amaç 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Belediyesi itfaiye teşkilatının kuruluş, görev,  çalışma usul ve esasları, çalışanların görevleri, alacakları mesleki  eğitimleri,  kullanacakları  araç, teçhizat ve malzeme ile denetim esaslarını düzenlemektir.

 

            Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün  kuruluşuna, görevlerine,  yetki ve sorumlulukları ile İtfaiye personelinin atanmasına rütbe terfilerine unvan, rütbe kıyafetlerine, eğitim ve denetimlerine dair esas ve usulleri kapsar.         

 

            Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin b bendi 52. maddesi ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

         

a)      Belediye:     Erzincan  Belediyesini

b)      Üst yönetici:           Erzincan Belediye Başkanını

c)       İtfaiye Müdürü: Erzincan  Belediye İtfaiye Müdürünü

d)      İtfaiye Gurup amirliği: Bu Yönergede tanımlanan birimleri ifade eder.

e)      Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

f)      Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g)      Değerlendirme formu: Bu Yönerge kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların   öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi         tutulacağı  planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu ifade eder.

h)       Yönetmelik: Belediye İtfaiye Yönetmeliğini

i)         Belediye İtfaiye Teşkilatı: Erzincan Belediye İtfaiye Müdürlüğünü kapsar

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

          Kuruluş

          MADDE 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. İtfaiye birimlerin kurulmasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

           (2) Birimlerin kurulmasında; Erzincan Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli ve kendi yöresine ait diğer özellikler dikkate alınır.

  

 

          Görevleri

          MADDE 6 – (1)  İtfaiye Müdürlüğünün   görevleri şunlardır:

 

          a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

          b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

          c) Su baskınlarına müdahale etmek,

          ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

          d) 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yapmak,

          e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

          f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

          g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

          ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

          h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

          ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

          i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

          j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

          k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

          Çalışma düzeni

          MADDE 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür.

          (2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri üç vardiya şeklinde 8–16, 12 – 24 veya 24 – 48 şeklinde uygulanır. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

          (3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçi personele,  Toplu İş Sözleşmesi gereğince fazla çalışma ücreti ödenir.

          (4) Afet ve acil durumlar ile itfaiyenin görevleri arasında sayılan diğer tüm hizmetlerin yerine getirilmesi için; ihtiyaç duyulması halinde, görev dışında bulunan diğer  personel İtfaiye Müdürlüğü tarafından göreve çağrılır. Çağrıldığı halde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal yaptırımlar uygulanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar

          Kadro ve unvanlar

          MADDE 8 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, norm kadro cetvelinde belirtilen kadro ve unvanlar ile aşağıda belirtilen ve ihtiyaç duyulan diğer unvanlardan oluşturulabilir.

 

1.İtfaiye Müdürü

2.İtfaiye Grup Amiri

3.İtfaiye Çavuşu

      4.İtfaiye Eri

 

 

 

          Belediye itfaiye yangın personeli

          MADDE 9 – (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, İtfaiye şoförü, İtfaiye Baş şoförü, itfaiye çavuşu, İtfaiye Başçavuşu, itfaiye amiri, itfaiye Müdür Yrd, itfaiye Müdürü yangın personelidir. Görevli personel, tüm itfaiye hizmetlerini yerine getirilmesinden ve bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 İtfaiye Personelinin  Görevleri

 

           İtfaiye Müdürünün görevleri

          MADDE 10 – (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

          a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

          b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

          c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

          ç) Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

          d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

          e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

          f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

          g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

          ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

          h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

          ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

          i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

          j) Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

          k)Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

          l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

          İtfaiye Gurup Amirinin görevleri

          MADDE 11 –  İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes üst amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin eğitim, disiplin ve düzeninden, tesis araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır halde tutulmasından üst amiri olan İtfaiye Müdürüne karşı sorumludurlar. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.

 

       

          İtfaiye Çavuşunun  görevleri

          MADDE 12 – (1) İtfaiye çavuşları itfaiye Amirine  bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Üst amirlerince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.

          

 

          İtfaiye erinin görevleri

          MADDE 13 – (1) İtfaiye eri; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen; yangına müdahale, Araç kullanma, ilk yardım, su baskını, arazide, su üstü ve sualtında her türlü arama ve teknik kurtarma görevlerini yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, Araç gereç, teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma  gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri ile üst amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

(2) Rütbeli personelin bulunmadığı vb. hallerde itfaiye Eri’ne birim amiri tarafından yetki verilir.

 

          Diğer personel

          MADDE 14 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun olarak personel çalıştırılabilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları

 

          İtfaiye erliğine atanma şartları

          MADDE 15 – İtfaiye erliğine atanabilmek için 657 sayılı kanunun 48.maddesindeki genel şartların yanı sıra 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 5. Bölümündeki atama şartları uygulanır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

          Görevde yükselme şartları

          MADDE 16– (1) 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Bölümündeki görevde yükselme esasları  uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim

          Yönetici personelin eğitimi

          MADDE 17 – (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde;  Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

 

          Hizmet içi eğitim

          MADDE 18 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, hazırlanır ve uygulanır.

          (2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

          (3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

           

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Spor ve Tesisler

          Spor

          MADDE 19 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

          (2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

 

          Tesisler

          MADDE 20 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

 

          (2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

          Personel kıyafeti

          MADDE 21 – (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

          (2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, İtfaiye yönetmeliğinde belirtilmiştir.

 

          Kişisel koruyucu teçhizat

          MADDE 22 – (1) İtfaiye personeline 20 inci maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.                   

 

 

                               A-BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (GSM)

 

1.Çimento Fabrikaları.

2.Seramik ve porselen fabrikaları.

3.Kireç,alçı ve zımpara Fabrikaları.

4.Blok mermer işleme yerleri.

5.Galeri veya kuyu açarak işletilen veya patlayıcı madde kullanılarak işletilen her türlü taş ve maden ocakları.

6.Çeşitli usullerde maden cevheri zenginleştirme yerleri.

7.Her nevi maden döküm atölyeleri,haddehaneler ve demir çelik fabrikaları.

8.50 Hp’den fazla motor gücü kullana her nevi elektro mekanik,elektro manyetik ve madeni eşya yığarak işleme,montaj ve tamir yerleri eşya emayeleme plastik ve diğer maddelerde kaplama yerleri.

9.Gemi inşaat tamir ve döküm yerleri.

10.Harf dökümü yapan yerler ile 50 Hp’den fazla motor kullanılan matbaalar ve baskı yerleri.

11.Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler.

12.Katran ve katrandan gaz üretim yerleri.

13.Alkol istihsal ve tasfiye yerleri.

14.Yangın söndürme tüplerinde kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği yerler.

15.Seliloz,Seliloit fabrikaları.

16.Her nevi kağıt fabrikaları.

17.Kaucuk ve lastik eşya imal yerleri,lastik kaplama tesisleri,kablo fabrikaları.

18.Plastik ham maddesi üretim tesisleri.

19.Patlayıcı maddeler sanayi ,motor fuili,maytap imalathaneleri.karpit,sıvı asetilin,sentetik benzin,azarperoksit imal,dolum tesis ve depoları.

20.Azot,Oksijen,karbondioksit,flor amonyak gibi gazların ve bileşiklerinin üretim ve dolum tesisleri ile depoları.

21.Her türlü sabun fabrikaları.

22.Sülfanolama yapılan deterjan imal yerleri.

23.Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri.

24.Gliserinliyağ asitleri,sülfirik asit hidroklorif asit,klor vb,kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikaları.

25.Nişadır fabrikaları.

26.Madeni ve nebati boya,cila,vernik fabrika ve atölyeleri.

27.Cam ve cam eşya fabrikaları.

28.Melamin eşya imal yerleri.

29.Plastik glas,poliester imalat haneleri.

30.Zirai mücadele ilaçları ,insektisit,rodemtisit,mollusisist vb,üretim depolama ambalajlama ve toptan satış yerleri.

31.Bitümlü karton,mukavva fabrikaları.

32.Deri yakma ekstrakları(zırnık)üretim yerleri.

33.Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri.

34.Suni deri kürk ve müşamba imal yerleri.

35.Asfalt ve zift kaynatma ve eritme yerleri.

36.Tutkal fabrikaları.

37.Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretim yerleri.

38.Termik elektrik santralleri.

39.Hava gazı ve kok fabrikaları.

40.Lavar kömür yıkama fabrikaları.

41.Petrol rafinerileri ve petro kimya tesisleri.

42.LPG dolum tesisleri ve depoları.

43.Asfalt üretme ve işleme yerleri ile depoları.

44.Pil batarya ve akü imal yerleri.

45.Kibrit fabrikaları.

46.Gaz maske fabrikaları.

47.Halı fabrikaları.

48.50 Hp’den fazla motor gücü kullanılan dokuma ve konfeksiyon fabrikaları.

49.Suni halı ve benzeri yer döşemeleri fabrikaları.

50.Ağacın kiyasal prosese tabi tutulduğu sanayiler ,kontraplak,ağaç kaplama ve suni tahta yapan yerler.

51.Ağaç lifi ve ağaç lifinden mukavva yapan yerler.

52.Kurşun kalem fabrikaları.

53.Ağaç donatım ürünleri tesisleri.

54.Solveni kullanmak sureti ile ekstrasyon yapan bütün nebati ve hayvani yağ tasir haneleri,rafine tesisleri.

55.Şeker fabrikaları.

56.Günlük olarak 5000 lt.’den fazla süt işleyen tereyağı,peynir ve yoğurt imalat haneleri mandıralar.

57.Süt pastorize ve sterilize tesisleri.

58.Süt tozu ve konserve süt fabrika v e atölyeleri.

59.Ham deri işleme ve ham deriden hareketle eşya imal eden yerler.

60.50 Hp’den fazla motor gücü kullanılan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler.

61.Hayvan kesim yerleri ve kombinalar.

62.Renderiğ tesisleri.

63.Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri.

64.Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu,balık yağı,yem yemlik,preparat,tutkal ve benzeri maddelerin imal edildiği yerler.

65.Bağırsak işleme ve temizleme yerleri.

66.Su ürünleri,salyongoz,kurbağa ve benzeri işleme yerleri.

67.Asbest katkının yapı ve mamüllerinin üretimini yapan fabrikalar.

68.İlaç ham maddesi üreten fabrikalar ve labaratuarlar.

69.Ağır metal fazlalarının üretimini yapan tesisler.

70.Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar.

71.Kimyasal madde depoları.

72.İnorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar.

 

                               A-BİRİNCİ SINIF (GSM)İÇİN ALINMASI GEREKEN YANGIN

                                           YANGIN ÖNLEMLERİ VE TEDBİRLERİ                       

               

1.Yangın alarm sistemleri.(Isı ve duman dedektörleri,alarm butonları).

2.Yeteri kadar yangın dolabı.

3.Yeteri kadar yangın söndürme cihazı.

4.Gerekli hallerde kargır bölmeler,ısıtma sistemi(Kalorifer kazan daireleri) fueloil veya kömür ise ayrı kömürlük fuel-oil ile brilör arasında mesafe yoksa kagir duvar.

5.Tahliye imkanları çalışanların ve (malzemelerin).

6.Elektrik donanımı.(Elektrik topraklama raporu)

7.Hava gazı,LPG gazı kullanımında alınacak tedbirler.

8.Sosyal tesisler için (yatakhane,yemekhane,lokal)gibi yerlerde alınacak tedbirler.

9.Baca durumu.

                               B-İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER(GSM)

 

1.Tuğla ve kiremit fabrikaları,kireç ocağı.

2.Prefabrik konut malzemeleri ,ytong,yapı elamanları imalathaneleri,volkanik taş işleyerek elde edilen hafifi malzeme yapı fabrikaları.

3.Değirmen taşı ve biley taşı fabrikaları.

4.Alçı,kireç,tebeşir,kuvars taşı ve bu gibi değirmenleri.

5.Çakıl,kum,curuf,çimento vb maddelerden motor gücü kullanarak yapı yapılan döşeme vs malzemeleri imal yerleri.

6.Mermerin ikinci işleme yeri.

7.Mozaik imal yeri.

8.Patlayıcı madde kullanılmayan ve açık sistemde işletilen taş ve maden ocakları.

9.Maden cevheri depolama yerleri.

10.5-50 Hp arasında motor gücü kıllanılan her nevi elektromekanik,elektromanyetik ve madeni eşya imal işleme ve tamir atölyeleri.

11.Harf dökümü yapmayan ve 5-50 Hp gücünde motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri.

12.Kurşun,kalay vb maddelerden tüp klışe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği yerler.

13.Plastik plaksiglas,polyester,vb maddelerden eşya oyuncak,reklam levhaları vb yapan yerler.

14.Oto lastik tamir atölyeleri.

15.Temizlik tozu imalathaneleri.

16.Çamaşır suyu imalathaneleri.

17.Zirai mücadele ilaçları,insektisit,rodertisit,mollusisit vb malzemelerin perakende satış yerleri.

18.Mum ve bal mumu üretim yerleri.

19.Tarak imalathaneleri.

20.Asit ve baz depoları.

21.Camdan ayna ve bu gibi maddelerin imal yerleri

22.Tıbbi müstahzarat labaratuarları.

23Amonyak imalathaneleri.

24.Sulfonalama yapılan deterjan imal yerleri.

25.Zamk ve yapıştırıcı madde imalathaneleri.

26.Dizel jenaratörleri .

27.Akaryakıt depoları ve satış yerleri.

28.LPG perakende satış yerleri.

29.25 tondan fazla odun,kömür bulunduran veya 5 Hp gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları.

30.Torba yakıt üretim yerleri.

31.Akü tamir yerleri.

32.Kuru temizleme yerleri.

33.Halı,kilim,dokuma ve boyama atölyeleri.

34.Sentetik elyaf fabrikaları.

35.Isıtıcı minder atölyeleri.

36.Pamuk ıhsar fabrika ve atölyeleri(çırçırlar).

37.Linterks ,hidrofil pamuk üretim yerleri.

38.Yün,kıl,tiftik,kuş tüyü vb yıkama ve işleme tesisleri.

39.5 Hp motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri.

40.Yün,pamuk ve ipek iplik atölyeleri  ile boyama yerleri.

41.Her nevi fırça imal yerleri.

 

42.Mobilya ve oto döşeme atölyeleri.

43.Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri.

44.5Hp gücünden fazla motor gücü kullanan her nevi ağaç eşya imal işleme ve tamir yerleri.

45.Tomruk ve kereste depoları.

46.Günlük olarak 500-5000 lt süt işleyen tereyağı,peynir ve yoğurt imalathaneleri mandıralar.

47.Yenecek mantar üreten yerler.

48.Soğuk hava depoları(motor gücü 10 Hp’ yukarı olanlar).

49.Un ,makarna,bisküvi ve ekmek fabrikaları.

50.Çay fabrikaları.

51.Atölye mahiyetindeki yağ imalat yerleri.

52.Glikoz.nişasta,dekstrin (kola) ve emsali maddeler imalathaneleri.

53.Meşrubat üretim tesisleri.

54.Frigo,koko,Eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten yerler.

55.Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları.

56.Şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten yerler.(Günlük  250 kg dan fazla şeker işleyen yerler).Tahin helva,pekmez vb imal yerleri.

57.Alkollü içki üreten yerler.

58.Meyve sebze işleme yerleri ve konserve fabrikaları.

59.Meyan kökü,şerbetçi otu vb bitkilerin işlendiği yerler.

60.Çiklet fabrikaları.

61.Maya imalathaneleri.

62.Ham tuz üretme,işleme yerleri ve tuz fabrikaları.

63.Yemek fabrikaları.

64.Hayvansal yağların eritildiği yerler.

65.Et ve sakatat işleme yerleri.

66.Steril katkı imalathaneleri.

67.5-50 Hp arasında motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler.

68.Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları.

69.İşlenmiş bağırsaktan eşya imal yerleri,bağırsak depoları.

70.Bitkisel yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler.

71.Nakliyat ticaret,komisyon,ithalat ve ihracat depoları.

72.Her nevi hurda depoları.

73.50 den fazla büyükbaş ,200 den fazla küçükbaş ve 500 den fazla kümes hayvanları ile 10 dan fazla domuz bulunduran hayvan barınakları.

74.Çöp içindeki organik maddelerden gübre yapma tesisleri.

75.Mürekkep üretim yerleri.

76.Bitkisel liflerden sicim,halat,hasır ve benzeri üretim yerleri.

77.Buz üretim yerleri.

78.Suni inci,boncuk vb üretim yerleri.

79.Boya,cila ve polyester işlemi yapılan yerler.

80.Oto bakım ve servis istasyonları.

81.Balata imal yerleri.

82.Düğme,fermuar,şemsiye vb imal yerleri.

83.Katı atık depolama tesisleri.

84.Kozmetik fabrikaları.

85.Tuz ruhu,nişadır,civit,çamaşır suyu vb benzeri malzemeyi mamül maddelerden sulandırarak paketleyerek,şişeleyerek satışa sunan imalathaneler.

 

 

                B-İKİNCİ SINIF(GSM)’DE ALINMASI GEREKEN YANGIN TEDBİRLERİ

 

1.Elektrik tesisatının düzenli oluşu.(elektrik topraklama raporu).

2.Kullandığı ısıtıcıya göre ayrı bir bölme.

3.Akaryakıt yada ürünleri kullanıyorsa ayrı bir bölme.

4.Çabuk alev alır maddeler için çelik dolap.

5.Tahliye imkanının sağlanması.(Zıt yönde alternatif yangın çıkış kapısı).

6.Yangın dolabı.

7.Isıtmayla ilgili tedbirler.

8.Yeteri kadar yangın söndürme cihazı.

 

                C-ÜÇÜNCÜ SINIF(GSM) GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

 

1.İnşaat malzemeleri ve depo satış yerleri,kum ocakları.

2.Sırlı,sırsız,çanak çömlek,küp vb toprak mamülleri imalathaneleri.

3.Çakıl,kum,curuf,çimento vb maddelerde motor gücü kullanılmaksızın yapı,yalıtım,döşeme vb malzeme imal yerleri.

4.Çini atölyeleri.

5.5 HP’den az motor gücü kullanan veya motor gücü kullanılmaksızın iptidai usullerde çalışan her nevi elektromekanik, ve madeni eşya imal işlem ve tamir atölyeleri.

6.Harf dökümü yapmayan ve 5 Hp’den az motor gücü kullanan matbaalar.

7.Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler.

8.Saf su ve asitli su imalathaneleri.

9.Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri.

10.Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemelerinin yapıldığı yerler.

11.Kolonya vb tuvalet malzemeleri imalathaneleri.

12.25 ton az odun ve kömür bulunduran veya 5 Hp gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları.

13.Fötr şapka ve keçe imal yerleri.

14.Halı,elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri.

15.5 Hp’den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri.

16.Bez ve benzeri dokumaya baskı yapan yerler.

17.5 Hp gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerde çalışan her nevi ağaç eşya imal,işleme ve tamir yerleri.

18.Günlük olarak 500 lt den az süt işleyen tereyağı,peynir ve yoğurt imalathaneleri ve depoları.

19.Un değirmeni.

20.Ekmek ,simit vb.fırınları.

21.Çarkhaneler.

22.Küçük çapta dondurma imalathaneleri.

23.Un öğütme yerleri.

24.Mamül şekerden her nevi şekerleme imalathaneleri (günlük 250 kg dan az şeker işleyen yer).

25.Tahıl baharat vs. şeylerden ambalaj yapım yerleri.

26.Kahve kuruyemiş hazırlama yerleri.

27.Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri.

28.Yufka ve pasta imalathaneleri.

29.Tarla balıkçılığı.

30.10 Hp gücüne yakın motor kullanan soğuk hava depoları.

31.Tiftik ve yapağı depoları.

32.5 Hp gücünden az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler.

33.Kuru kemik,fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler.

34.İşlenmiş veya kurutulmuş ham deri depoları.

35.15-50 büyük baş 50-200 küçük baş 100-500 kümes hayvanı ve 10 dan az domuz bulunan hayvan barınakları.

36.Peruk ve suni çiçek yapım yerleri.

37.Mamül süngerden eşya yapım yerleri.

38.Hamam,saunalar ve güzellik salonları.

39.cilt atölyeleri.

               

                C-ÜÇÜNCÜ SINIF (GSM)ALINMASI GEREKEN YANGIN TEDBİRLERİ

 

1.Yeteri kadar yangın söndürme cihazı.

2.Elektrik tesisatının düzenli oluşu.(Topraklama raporu).

3.Akaryakıt ya da ürünleri kullanıyorsa bölüm.

4.Çabuk alev alır maddeler için çelik dolap.

5.Yangın tahliye çıkışı.(Zıt yönde yangın çıkış kapısı).

6.Isıtılmayla ilgili tedbirler.

7.Duman veya ısı detektörleri.

8.Alarm butonu.

 

                1-  Likit gaz depolarının tabi olacağı hükümler:

 

a) Likit petrol gazı tüplerinin depoları mutlaka MESKUN yerler dışında müstakil parseller üzerinde inşa edilmesi bodrumsuz ve inşaat seviyesinden en az 50cm yüksek zeminli ve hafif tip çatılı binalarda olur.

b)Likit petrol gazı tüpleri depo ve dolum yerleri işyerlerinden,okul,cami ve benzinliklerden en az 500m. Aralıkta bulunacaktır.

c)Depolara su sızması ,çatı akması ve rutubet bulunmamasının önlenmesi gereklidir.

d)Tüpler depolarda zeminlerden en az 20cm. yükseklikte ahşap ızgaralar üstüne istif edilir,sıralar arasında ahşap çıtalar bulunmalı ve her sıra arasında birer metre boşluk bırakılmalıdır.Boş tüp ,dolu tüpler ayrı bir bölme istif edilmeli yada arasında en az iki metre mesafe bulunmalıdır.

e)Depolarda her türlü ısı cihazı kullanmak yasaktır.Depolarda hava sirkülasyonu sağlanacak elektrik tesisatı antikron olacak priz ve anahtar gibi kumanda sistemi gömme ve kapaklı olacak,birikmesi muhtemel gazların dışarıya atılması için zemine yakın olarak yerleştirilen  yeteri sayıda aspiratör bulunacaktır.

f)İş yerinde yangın tedbirleri olarak yeteri sayıda karbondioksitli cihaz ve kanca bulundurulur.

 

                2-Likit gaz dolum tesislerinde likit gaz depolarında aranan şartlar aynen istenir.

                3.Likit gazı petrol gazı tüpleri satış yerlerinin tabi olacağı hükümler.

 

a)Şehir içerisindeki tüp satış yerlerinde tüpün dışındaki eşyalar ayrı bir bölümde bulundurulur.

b)Sanayi tipi tüp bulundurmak yasaktır.

c)Tüp satış yerlerinde kalorifer dışında ısıtma aracı yada tesisi bulundurulamaz, tüpler kalorifer radyatörlerinden uzakta bulundurulur.

d)Tüplerin TSE ye uygun olması şarttır.

e)Tüp satış yerleri ,eğlence yerleri,pasajlar,otel ve pansiyonlar,lokaller,düğün salonu,lokanta,kahvehane,kahvehane niteliği taşıyan çay ocakları ,camiler,yanıcı ve patlayıcı maddeler ile karpit ve benzeri maddelerin depo veya satış yerleri kaynak işi yapan iş yerleri altında yada bitişiğinde açılamaz,açılmış olanların aynı amaçla kullanmak üzere devrine hiçbir suretle müsaade edilemez işletme ruhsatı yenilenmez veya uzatılamaz.

f)Tüp satış yerleri (e) bendinde bahsedilen iş yerlerinden önce küşat ve ruhsatını almış o bölgede faaliyete geçmiş ise bu defada  (e)  bendindeki iş yerleri tüp satış yeri yanda,altında,üstünde,açılmasına müsaade edilmez ancak bu işyerlerine daha önceden küşat ve ruhsat verilmiş ise bu küşat ve ruhsatın yenilenmesine veya devrine şartlarını koruduğu taktirde müsaade edilir.

g)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay sonunda likit petrol gazı satış bayileri, satış yerlerinde tüp bulunduramazlar 6ay bitiminde (e) ve (f) bentleri yürürlükten kalkar.

h)Tüp satış yerlerinde hiçbir suretle tüpten tüpe dolum yapılamaz.

I)Tüp satış yerleri itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde veya  sokak üzerinde olmalıdırlar.

i)Gaz birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle girilen zemin , üst asma katlarda,tüp kazaları ve ya yangın halinde toplumun rahatlıkla tahliyesine imkan verecek genişlikte çıkışı olmayan apartmanların altında,evlerin yada apartmanların giriş kapıları bitişiğinde ve birkaç evin tahliyesini engeller vaziyette çıkmaz sokaklar girişinde tahliyeyi engelliyorsa bayilik

açılamaz.

j)Birikmesi muhtemel gazların dışarı atılmasını sağlamak amacıyla zemine yakın yerleri  bir yada daha fazla aspiratör konulur.

k)Genelde karbondioksitli olmak üzere yeteri kadar yangın söndürme cihazı istenilir.Elektrik donanımının antikron olma şartı aranır.

 

                               4- LPG tankı kullanacak yerlerde alınacak tedbirler:

 

a)500 kg’dan fazla kapasiteli LPG tankı kullanamaz.

b)Tank yer üstü olacak ve etrafı kalgir çevrili üstü hafif kaplama olacak.

c)Bölmenin zemine yakın bir yerinden havalandırılması sağlanacak.

d)İkaz ve uyarı levhaları bulunacak.

e)Yeteri miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulacak.

f)Tank enerji nakil hatlarından uzak olacak.

g)Kendi binası yola yada komşu binaya uzaklığı en az 5 m.olacak.

h)Tüm bağlantılar bakır veya çekme çelik borudan olacak.

ı)Tankın bulunduğu bölmeye ve LPG kullanan yerlere gaz dedektörü konulacak.

i)Biri tankın sisteminin ucunda diğeri sonunda olmak üzere en az iki emniyet valfı olacak.

k)Paratoner sistemi taktırılacak.

 

                               5-Öğretim kurumları, kreş ve gündüz bakım evleri ve her türlü kurs yerlerinde alınacak olan yangın tedbirleri:

 

a)Kat sınırlamasına bakılmaksızın yangın merdiveni istenir.

b)Koridorlarda yangın dolabı istenir.(yuvarlak hortumlu)

c)Alarm sistemi bulunması gerekir.(Butonlu)

d)Duman ve ısıya duyarlı dedektör bulunması gerekir.

e)Bodrum katta ise tahliye kapısı istenir,tahliye kapısı açılmayacak yerlerde 75x75 cm2 ebatında bir pencere tahliye çıkışı olarak kabul edilir.

f)Bina içinde birden fazla merdiven varda bir tanesi yangın merdiveni amaçlı kullanılabilir.

g)Yeteri miktarda yangın söndürme cihazı istenir.

h)Gereken yerlerde yön gösteren ışıklı levha bulunmalıdır.

ı)Her yapılan ilave eskiyle bütünlük kazanmalıdır.

i)06 yaş grubu için açılacak kreşleri 1.katta zemin bağlantılı tahliye çıkışı (kaykaylar olarak yapılabilir).

 

                               6-Eğlence yerleri ve konaklama tesisleri ,sinema,tiyatro,gazino,diskotek,bar,pavyon,içkili içkisiz lokanta ,kahvehane,kafeterya,bezik ve okey salonu,otel,motel,vb gibi yerlerde alınması gereken tedbirler.

 

a)Kat sınırlamasına bakılmaksızın  yangın merdiveni istenir.

b)Koridorlarda yangın dolabı istenir.(Yuvarlak hortumlu).

c)Yangın alarm sistemi istenir.(Butonlu)

d)Duman ve ısıya duyarlı dedektör bulunması gerekir.

e)Masa sayısı 6’yı büyüklüğü 60 m2 geçmeyen yerlerden yangın merdiveni istenmez.

f)Yeteri kadar belirtilen cins ve miktarda yangın söndürme cihazı istenir.

g)Yön levhası istenir.(Işıklı)

h)Bodrum katta ise tahliye çıkışı istenir.Bodrum kat müşteriye servis yeri olarak kullanılmıyorsa tahliye çıkışı istenmez.(mutfak bulaşıkhane vb)

ı)Katı yakıtlı fırın bacaları kargir bacaya bağlı olacaktır.

i)Elektrikli LPG li veya doğalgazlı çalışan fırınların bacaları ve ızgara döner,davlumbaz bacaları sac olarak bina dışından beton yüzeyden çatı seviyesini geçmek kaydıyla çıkabilir.

k)Bina dışından sac olarak çıkan bacalar betonla kaplanarak kullanılabilir.

 

                                7.Her türlü spor salonları ,jimnastik salonları vb.yerlerde alınması gereken yangın  tedbirleri:

 

a)Zemin üzerinde ise yangın merdiveni istenir.

b)Bodrum katta ise tahliye çıkışı istenir veya 75x75 cm2 büyüklüğünde pencereler tahliye çıkışı olarak kabul edilebilir.

c)Yangın alarm sistemi istenir.(Butonlu)

d)Duman ve ısıya duyarlı dedektör bulunması gerekir.

e)Yön levhası istenir.(Işıklı)

f)Yeteri kadar yangın söndürme cihazı istenir.

g)Adı geçen iş yeri 60m2 den küçük ve ilgili resmi kurumun tespit ettiği sporcu sayısı 20 yi geçmiyorsa ,yangın merdiveni ve alarm butonu istenmez.

 

                                8-Akaryakıt istasyonlarında alınması gereken tedbirler:

 

a) Her pompa arası için bir adet 6kg K.K.T  yangın söndürme cihazı ve bir adet 6 kg.lıkCO2 yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

b)Elektrik tesisatının düzenli oluşu.(Topraklama raporu).

c)Elektrik enerjisini tek bir butonla kesecek sistemin bulunması gerekir.

d)Alarm sisteminin bulunması gerekir.

e)Yeteri miktarda yangın battaniyesinin bulunması gerekir.

f)Paratoner ve bir yıllık test raporu bulunmalıdır.

g)Tank havalandırmaları bulunmalıdır.

h)Gerekli yerle uyarı levhaları asılmalıdır.

ı)Diğer hizmet üniteleri için yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak.

i)Akaryakıt istasyonu içinde bulunan umuma açık yerlerin güvenlik mesafesi TS 6058 standardına uygun olmalıdır.

                                9-Mobilya doğrama imal atölyeleri ve her türlü ağaç işleri imal yerlerinde alınacak tedbirler:

 

a)Yeteri kadar yangın söndürme cihazı istenir.

b)Yangın dolabı istenir.

c)Yangın alarm sistemi istenir.(Butonlu)

d)Dumana duyarlı detektörü istenir.

e)Elektrik tertibatı standartlara uygun olacak.(Topraklama raporu olacak)

f)Bodrum katlarda tahliye çıkışı istenir.Tahliye çıkışı açılamayacak yerlerde 75x75 cm2 büyüklüğündeki pencere yangın tahliye çıkışı olarak kabul eldir.

g)Boya atılan yerler sac veya kargir bölme içerisine alınacak.

h)10 kişiden az çalışacak yerlerde tahliye çıkışı istenmez.

 

                               10-Av bayileri ve patlayıcı madde satan yerlerde alınacak tedbirler:

 

a)Yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulacak.

b)Patlayıcı  ve parlayıcı maddeler çelik dolapta muhafaza edilecek.

c)Günlük ihtiyaçtan fazla patlayıcı madde bulundurulmayacak.

d)Yangına karşı uyarıcı levhalar asılmalı.

 

                               11-Oto boya,ve kaporta yerlerinde alınacak tedbirler:

 

a)Kaporta ve boya işleri bir arada yapılamaz.Yapılacaksa sac veya kargir bölme ile bir birinden ayrılmalıdır.

b)Boyalar ve patlayıcı, parlayıcı maddelerin çelik dolaplarda muhafaza edilmesi.

c)Yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulması.

d)Yangına karşı uyarı levhaları asılmalıdır.

 

        Yürürlük

        MADDE 23- Bu yönetmelik Erzincan Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

        Yürütme

 

        MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.