İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SAMİ KARAKAŞ

STRATEJİK PLAN

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

1.Stratejik Amaç:Yangınlara ve afetlere karşı etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak itfaiye teşkilatının her türlü imkân ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

 

2.Stratejik Hedef :Yangın ve afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

 

            Faaliyet 2.1: 2016 yılı sonuna kadar, arama-kurtarma hizmetlerinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan itfaiye teşkilatı; personel açısından en az 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Belediyelerde norm kadro ilke ve standartlarına ulaştırılmalı, araç, gereç ve malzeme açısından ise 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan İtfaiye teşkillerinin kuruluş, görev, eğitim ve denetim esaslarına dair yönetmelik’ de ki standartlar esas alınarak noksanlıklar %80 giderilmelidir.

 

            Faaliyet 2.2: 2016 yılı sonuna kadar, eğitimli arama-kurtarma personelindeki eksiklik giderilerek   tüm arama ve kurtarma personelinin %50 sinin bu konuda eğitimden geçirilmesi ile karşılanabilir konuma getirilmelidir.  

 

            Hedef 3:Günümüz şartlarına uygun olmayan ulaşım ve çalışma kalitesini düşüren itfaiye hizmet binasının 2015 yılının sonuna kadar modern, daha verimli, daha kaliteli hizmet verebilmek ve çalışan personelimizin uygun şartlarda istihdam etmek uzun yıllar şehrimize hizmet verebilecek kapasitede itfaiye hizmet binası yapmaktır.

 

           Hedef4: 2018 Yılı sonuna kadar Şehrin yangın güvenliğini yüksek düzeyde  sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden  standartları yakalamak.

            Faaliyet 4.1: 2015 yılı sonuna kadar yapılması planlanan itfaiye binasına 2016 yılında taşınılması

Faaliyet 4.2: Yeni binada görev tanım ve yetkileri gereği eğitim, denetim, kontrol, ruhsat şubelerinin oluşturulmasını 2018 yılı sonuna kadar sağlanması.

 

Hedef5: 2016 yılı sonuna kadar Erzincan halkının ilköğretim ve lise öğrencilerinin % 25’ini -başta yangın ağırlıklı olmak üzere- afetler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

 

Faaliyet 5.1: Kurumları talepleri doğrultusunda ve bilgilendirme amaçlı kurumlarla yazışarak yıllık en az 15 eğitim düzenlemek

 

 

            Hedef6:2018 yılı sonuna kadar topluma açık yerlerin tümünü yangın ve güvenlik önlemleri açısından denetlemek.

 

           Hedef 7: 2016 yılı sonuna kadar İtfaiye eğitim merkezlerinde itfaiye personelinin tamamına en az bir kez hizmet tekamül eğitimlerini tamamlatmak,bunun için yurt içinde itfaiye personellerine eğitim veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği sürdürmek.

 

            Hedef 8: 2018 yılı sonuna kadar eğitim için bilgisayar destekli teknolojileri de kullanarak itfaiye eğitim sisteminin organizasyonel yapısını uzmanlık branşları da oluşturulmak sureti ile güçlendirmek, yüksek standartlara ulaştırmak.

 

            Hedef 9: 2015 yılı sonuna kadar mevcut araç filomuza ilaveten 2 adet daha itfaiye araç ilavesi yapmak bu araçlardan biri merdivensiz öncü araç olacak şekilde diğeri ise 18 m merdivenli olmak üzere çeşitli özellikleri olan araçlar ile özellikle kaza mahalline daha seri ulaşabilmek için kurtarma setlerini ve personelimizin naklini yapabileceğimiz  özelliklere  haiz  araç alımlarını gerçekleştirmek.

 

           

 

 

Ruhsat ve Denetim

 

Stratejik Amaç:  Çevre ve toplumun can ve mal güvenliğini ön planda tutarak ruhsatla ilgili denetimleri etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

 

Stratejik Hedef 1: Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin % 100’ünü denetlemek, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerini durdurmak.

 

            Faaliyet 1: Erzincan Belediyesinin denetlemekle yükümlü olduğu müesseseleri 2017 yılına  kadar %20 sini 2006 tarihli binaların yangından korunma yönetmeliğine göre yılda bir kez denetlemek.