BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Züber ÖZCAN

YÖNETMELİK

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

          GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 Amaç

 MADDE 1 - ERZİNCAN Belediyesi İşletme Müdürlüğü,

Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Servisleri; Belediyemizin mali yıl gelir bütçesinde belirlenen yasalardan kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini araştırmak, incelemek, belirlemek, tarh ve tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemek ve hukuki süreçlerin başlatılmasını sağlamak, bunlara bürokratik işlemlerinin yerine getirilmesi ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması,

Bilgi işlem servisi ile ERZİNCAN Belediyesinin E-Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak. Belediyemizde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.  

Sinyalizasyon Servisi; Erzincan Belediyesi’nin tüm şehir içinde ve mücavir alanlardaki kavşakların projelendirilerek, inşaat, elektrik ve elektronik imalat ve kuruluşunun yapılarak programlanıp hizmete açılmasını sağlamak. Bu kavşaklarda meydana gelebilecek arıza ve her türlü problemin takibi, hukuki süreçlerin başlatılması, bakım ve onarımlarının yapılmasını, belediyemizin her türlü iletişim ve santral işlemlerinin kurulumu, yapım ve onarımını ayrıca hizmetin yürütülmesini sağlamaktadır.

Hal Servisi; Hal dâhilinde intizamı temin etmek. Satıcılar, müşteriler ve çalışan bilumum şahısların gerek birbirleri ile gerekse personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olmak, Hal'e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri almak. Belgesi ( fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu gibi) ibraz edilmeyen malların hale giriş ve çıkışına engel olmak,

 Parkomat Servisi; İl Trafik Komisyonu’nun Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, trafiği engelleyecek, tıkayacak düzeye gelen park yoğunluğunu azaltmak amacıyla; almış olduğu karara uygun olarak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu 15. madde P bendinde belirtildiği gibi ve ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. madde 3. bendi, 55, 56, 57 maddelerinde belirtildiği şekil ve verilen yetkilere uygun olarak Komisyon kararında belirtilen cadde ve sokakların bir kısmında otopark uygulaması yapılarak işgaliye harcının toplanması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlamaktır.

Kapsam

 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, İşletme Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - Bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 4 -  Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye  : ERZİNCAN Belediyesini,

b) Başkanlık: ERZİNCAN Belediye Başkanlığını,

c) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,

d) Müdürlük:  İşletme  Müdürlüğü,

e) Bütçe Geliri:Kurumun bütçesinde gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,
f) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin; oluşturulduğunda başka bir şekle dönüştürüldüğünde mübadeleye konu edildiğinde el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,   

g) Mali Yıl: Takvim yılını, ifade eder.

  

 

                                                                İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

 

MADDE 5 - 1) İşletme Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Şef
 3. Memurlar
 4. İşçiler
 5. Sözleşmeli Memur
 6. Diğer personel 

 

2)  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Bilgi İşlem
 3. Sinyalizasyon
 4. Telsiz telefon
 5. Parkomat
 6. Tahsilat Şefliği
 7. Çtv, İlan Reklam, Sicil Şefliği
 8. Genel Tahakkuk Şefliği
 9. Emlak şefliği
 10. Kalem
 11. Diğer Personel

 

        (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

 

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 

Bağlılık

 

MADDE 6 - (1) İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

        Müdürlüğün görevleri

     

         MADDE 7-

(1) Belediye gelir bütçesine konulan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, bunlara bağlı hukuki işlemleri başlatmak takip etmek.

(2) Belediye’de Bilgi İşleme dayalı alt yapı, donanım, yazılım, data hattı elektrik, mobil uygulamalar ve bunlara bağlı çevre birimlerinin temini kurulumu tamir bakım ve takibinin yapılması, çalıştırılması.

(3) Belediyemizin parkomat uygulaması ile şehir içi yollarda işgal eden araçların işgal harçlarını toplamak takip etmek ve düzenli uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak.

(4)  Belediyenin tüm haberleşme altyapısının kurulması işletilmesi takibinin yapılması

(5) İlimiz Merkezinde ve merkeze yakın alanlarda sinyalizasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması çalıştırılması tamir bakım ve onarımlarının yapılması

         (6) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
         (7) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek

ve sonuçlandırmak,

         (8) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,

 

        

        Müdürlük yetkisi

 

        MADDE 8 - (1) İşletme Müdürlüğü, , bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununu ile tüm yasalarla belirtilen görevleri Belediye Başkanınca kendisine verilen yetki ve kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

    

 

 Müdürlüğün sorumluluğu

 

        MADDE 9 - (1) İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

      

 Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

 

        MADDE 10 - (1) İşletme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

        (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

         (3)İşletme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

         (4)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

         (5) İşletme Müdürü Birimin tahakkuk, 1.sicil, 1.disiplin amiridir. Harcama yetkisi birim içinden Başkanlık olurlu ile tespit edilir.

 

Tahsilat Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 11 – (1) 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç, su ücreti ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi ve su ücreti gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,

b) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40–41–42. maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak,

       c) Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak,
       d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Şefliğinden gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve  tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.

       e) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini  yapmak.
        f) Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin takibi ve tahsilâtını yapmak.
        g) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekunları alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak,

         h) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak ve tüm banka hesaplarının işlemlerinin takibinin gerçekleştirmek,

        i) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

 

j) İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Tahakkuk Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Şefliği ve Tahsil Şefliklerinin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak tahsili yapılamayan alacakların evraklar bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemleri tamamlandıktan sonra icra ve haciz işlemleri için bu servise intikal eden alacakların 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereği mükellef ve borçlulardan alınmasını sağlamaktır.

 

Emlak ve Çtv. İrv, Sicil Şefliklerinin görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 12 – (1) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,

                (2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,

                (3) Emlak, ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,

               (4) Emlak, ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,

               (5)Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

               (6) VALİLİK bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gönderilen Yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayri menkulü olup, olmadığını araştırmak,

               (7)Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili, ilişik kesme işlemleri yapmak,

               (8)Su İşleri Müdürlüğü tarafından abonesi  yapılacak mükelleflere ait mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,

               (9) 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak,

               (10) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan  veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti   yapılarak  re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,

               (11)Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara  cevap vermek,

               (12) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,

               (13) Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,

               (14) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini  tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içersinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince  yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,

               (15)Emlak, ÇTV, İRV’ den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek,

               (16) Belediyemizin  Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve  şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi  ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,

                (17) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

 

Tahakkuk Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 13 – 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.


         a) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri , 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,

b) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52–57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,

c) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 76–78 maddeleri gereği olarak Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenelere ilişkin beyanların kabul edilmesi ve buna ilişkin kontrol organizasyonun yapılarak, ilgili harçlara ilişkin tarh ve tahakkuk ettirmek,
         d) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla İlgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve  tahakkuk  ettirmek.
         e) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak,

f) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,

g) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek  tarh ve tahakkuk ettirmek,

h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86–94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.Kanunu dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.

ı) belediyenin her türlü  emlak ve taşınmazlarının kira  tahakkuklarının yapılması ayrıca satış kararı verilen mülklerin satış ve ihale işlemlerinin yapılması

j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.

k) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

 

Bilgi İşlem servisinin görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 14 -

a) ERZİNCAN Belediyesinin E- Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

b) ERZİNCAN Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların
bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.

d) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

e) Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere İç Haberleşme sistemi oluşturmak.

f) Belediye Internet web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.

g) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak.

h) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

ı) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

i) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

j) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

k) Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.

l) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

m) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Mevcut verilerin yedeklemesini düzenli şekilde yapmak.

n) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

o) Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem servisi kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak.

Sinyalizasyon servisinin görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 15 -

 

a) Erzincan Belediyesi’nin tüm şehir içinde ve mücavir alanlardaki kavşakların projelendirilerek, inşaat, elektrik ve elektronik imalat ve kuruluşunun yapılarak programlanıp hizmete açılmasını sağlamak. Bu kavşaklarda meydana gelebilecek arıza ve hertürlü problemin takibi, hukuki süreçlerin başlatılması, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak sağlamaktadır.

b) Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Erzincan Belediyesinin temel stratejileri ve politikaları uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

c) Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak

d) Belediyemizin yapım ve bakımından  sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak için gerekli görülen kavşaklara trafik ışıklı işareti, işaret levhaları koymak

e) Belediyemizin her türlü iletişim ve santral işlemlerinin kurulumu, yapım ve onarımını ayrıca hizmetin yürütülmesini sağlamaktadır.

f) Belediyemizin telsiz sistemlerinin gerekli izinler dahilinde kurulması çalıştırılması tamir ve takibinin yapılması

g) Belediyemize gelen dahili ve harici telefon görüşmelerini takip ve operatörlük işlerinin yerine getirilmesi

h) Belediyemiz iç ve dış birimlerde telefon hat ve santral kurulumlarının yapılması ve yaptırılması.

ı) Telefon hatlarının tamir bakım ve projelendirilerek çekilmesi

j) Yeni telefon ve internet hatlarının başvurusu ve bağlantısının takibini yapmak

Hal servisinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 16-

(1) Hal'e giren malların tartı ve sayım işlerini yapmak,

(2) Hal'e giren malların cins, miktar ve çeşidi ile göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına ilişkin bilgileri kayda geçirmek,

(3) Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins, miktar ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkış izni vermek,

(4) Mal giriş çıkış miktar ve çeşitlerine ve çıkış fiyatlarına ilişkin bilgileri her gün Hal Müdürüne iletmek,

(5) Tespit, kontrol ve istatistik ile ilgili diğer görevleri yapmak.

(6) Yıl içerisinde uygulanacak denetim planı ve programını hazırlamak,

(7) Belediyenin diğer birimleri, denetimle ilgili meslek kuruluşları ve kolluk kuvvetleri ile haberleşme ve koordinasyonu sağlamak,


(8) Yaş sebze ve meyve ticareti ile ilgili şikâyetleri kayda alarak izlemek,

(9) Tahsise konu satış yerlerini denetlemek, 5957 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırı eylemlerin tespit edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlemek,

(10) Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte ve bu yönetmelikte belirtilen hususlar ile hallerin yönetim ve işleyişi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen hükümlere aykırı eylemlerde bulunan ve belediye yasaklarına aykırılık halinde uygulanacak cezaları uygulamak.

Parkomat servisinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 17-

 İl Trafik Komisyonu’nun Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, trafiği engelleyecek, tıkayacak düzeye gelen park yoğunluğunu azaltmak amacıyla; almış olduğu karara uygun olarak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu 15. madde P bendinde belirtildiği gibi ve ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. madde 3. bendi, 55, 56, 57 maddelerinde belirtildiği şekil ve verilen yetkilere uygun olarak Komisyon kararında  belirtilen cadde ve sokakların bir kısmında otopark uygulaması yapılarak işgaliye harcının toplanması işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

 

Görevin alınması

 

MADDE 18 - Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  

 

Görevin planlanması

 

MADDE 19 -  İşletme Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

 

MADDE 20 -  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

 

MADDE 21- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür     tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

         (3)   Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

 

MADDE  22 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE 23 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

 

MADDE 24 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 25 - (1) İşletme Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 1. İşletme Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
 2. İşletme Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.
 3. İşletme Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
 4.  Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 26 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE 27- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme