İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

H.Ufuk SÖNMEZ

STRATEJİK PLAN

MİSYONUMUZ
 

“Şehrin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına; Depreme dayanıklı, kent kimliğini yansıtan, bütüncül ve kentle uyumlu yapılaşmanın sağlanması ve belediyemiz taşınmazlarının en verimli biçimde değerlendirilerek etkin kullanılmasının sağlanması ile İl sınırları içerisinde çağdaş kentleşmenin kurulması amacıyla yerel hizmetlerin adaletli, şeffaf, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.”

 

VİZYONUMUZ

Kentsel gelişmeyi kontrol altına alan, planlı, çarpık kentleşmeyi önleyen, sürdürebilir bir kentsel gelişme amaçlayan ve taşınmazlarını en iyi şekilde değerlendiren, riskli yapılardan arınmış, yaşam kalitesi yüksek, modern kentleşme yolunda zirveyi zorlayan Erzincan.

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.

 

            4.5.3. İstimlak

 

Stratejik Amaç 1.Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkelerini göz önünde tutarak Erzincan Belediyesi yatırımlarının ihtiyacı olan gayrimenkullerin kamulaştırmalarını en kısa sürede gerçekleştirmek.

 

Stratejik Hedef 1.1. Her yıl Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde % 80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmaya çaba sarf etmek.

 

Stratejik Hedef 1.2. İmar planlarında Belediye sorumluluğunda bulunan ve Belediyece fiilen gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirlerini öncelikle malikleri ile uzlaşarak 2018 yılı sonuna kadar % 70 oranda çözümlemek.

 

Stratejik Hedef 1.3. Kamulaştırma maliyetlerini azaltıcı tedbirleri almak.

 

 

4.6. PLANLAMA VE İMAR

 

4.6.1. Harita

 

Stratejik Amaç 1.ErzincanBelediyesi’nin  altyapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkânlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek.

 

Stratejik Hedef 1.1. Erzincan Belediyesi’nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.1. 2018 yılı sonuna kadar tüm harita işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel veri tabanlı haritaları %80 oranında üretmek ve otomasyon sistemini kurmak.

 

Stratejik Faaliyet1.1.2. 2018 yılı sonuna kadar halkın daha kolay adres ve yer bulmasını kolaylaştırmak üzere Erzincan Rehber haritasını oluşturmak ve internet ortamında halka sunmak. 

 

 

            4.6.2. İmar

 

Stratejik Amaç 1.Şehrin yapı kullanma dengesini gözeterek mekânsal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek.

 

Stratejik Hedef 1.1. Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına ve kültürel değerlere uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.1.          Şehrin bütünündeki imar hareketlerinin tamamını bilgisayar ortamında elde etmek, yapı ruhsatlarını çevrimiçi (online ) olarak takip edebilecek hale getirmek.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.2. 2018 yılı sonuna kadar tanzim edilen yapı ruhsatlarını kodlamak (numaralandırmak) suretiyle kimliklendirerek kalıcı ve sürdürülebilir ‘kent bilgi sistemi’nin altyapısını oluşturmak.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.3. 2018 yılı sonuna kadar şehir bütününde mevcut yapı stokunun tamamını ve metruk bölgelerini tespit etmek; kısa, orta ve uzun vadede dönüşüm bölgelerini belirlemek ve arsa bilgilerini elde etmek.                        

 

Stratejik Faaliyet 1.1.4.  2018 yılı sonuna kadar her yıl Erzincan’ın tamamında imar hareketlerini teknolojinin en son imkânları ile izlemek ve ısrarla ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapıların % 100’ü hakkında işin başlangıç aşamasında doğrudan hukuki takibatı başlatmak için gerekli tedbirleri süratle almak. 

           

Stratejik Hedef 1.2.2018yılı sonuna kadar yapı ruhsat belgesi alan binalardan tamamlanmış olanların yapı kullanma belgelerinin düzenlenme oranını % 90’a çıkarmak.

 

4.6.5. Planlama

           

Stratejik Amaç 1.Erzincan’ıbütüncül bir anlayışlaplanlayarak; güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 1.1. Erzincan’ın ülke, bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan üst ölçekli planları doğrultusunda 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarını, 1/1000 ölçekli uygulama planlarını hazırlamak.

           

            Stratejik Faaliyet1.1.1. Erzincan’ın yaşam kalitesi yüksek alanlara sahip bir kent olabilmesi amacıyla yeni hazırlanacak nazım imar planlarında donatı standartlarını sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.3. Plan, tadilat ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerle dosyalama ve arşiv sisteminin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi işini 2018 yılı sonuna kadar tamamlamak ve güncellenebilir kılmak.

 

Stratejik Hedef 1.2. Erzincan’ın kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak kültürel ve doğal kimliği ile bilim ve kültür alanlarında bölgesel fırsatları ortaya çıkartılarak değerlendirilmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak.

 

            Stratejik Faaliyet1.2.1. Ekşi su gibi doğal yer altı ve yerüstü su kaynaklarının sınırlarını tespit etmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için DSİ, Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılacak kapsamlı bir çalışma ile bilimsel olarak ‘koruma amaçlı imar planları’ ile birlikte yeni projeler uygulamaya koymak.

 

            Stratejik Hedef 1.3. Üst ölçekli planlar ve buna bağlı alt ölçekli planların hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal ve idari işlemleri organize etmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.3.1. Tüm planlama safhalarını etkileyecek doğal yapı, ekonomik faaliyetler ve diğer unsurlardaki gelişme ve eğilimleri güncel biçimde tespit ederek planlama safhalarında geri dönüşlerle gerekli revizyonları, uygulamaları yapmak ve denetlemek.

 

            Stratejik Hedef 1.4. Planlama sürecini toplumsal ve katılımcı bir yapı içinde uzlaşmaya dayalı bir sistem haline getirmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.4.1. İmar mevzuatı çerçevesinde planlamadan etkilenen tüm paydaşlar ve bu paydaşlardan oluşturulacak katılım sürecinin tariflendirilmesi için öneri düzenlemeler geliştirmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.4.2. Katılımcı ve uzlaşmaya yönelik planlama sürecinin tamamlanmasından sonra, çok aktörlü plan uygulama ve programlarının oluşturulmasını, uygulamalarda bu model ve programların esas alınmasını sağlamak.

 

 

4.6.6. Projeler

 

Stratejik Amaç 1.Erzincan Belediyesi’nin, bağlı birimlerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ya da üretilmesini sağlamak.

 

Stratejik Hedef 1.1. 2018 yılı sonuna kadar en az 10 büyük proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.1. Kültür ve eğitim amaçlı tesis projesi üretmek.

           

            Stratejik Faaliyet1.1.2. Kongre merkezi projesi üretmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.3. Açık ya da kapalı spor tesisi projesi üretmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.4. Şehrin genelinde dengeli olarak Rekreasyon ve/veya bölge parkı projesi üretmek.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.5. Yeni itfaiye hizmet binası projesini tamamlamak.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.6. Semt Pazaryerleri için proje üretmek.

            Stratejik Faaliyet1.1.7. 2018 yılına kadar 300 araç kapasiteli kapalı bir otopark projesinin gerçekleştirilmesi.

 

            Stratejik Faaliyet1.1.8. 2018 yılına kadar 25 mahallenin Muhtarlık bina Projelerini tamamlamak.

 

Stratejik Hedef 1.2. Şehrimizde özel yada devlet eliyle gerçekleştirilen bina projelerinin kontrolunu yaparak imar kanunu ve yönetmeliklerine göre yapı ruhsatlandırması yapılarak iskan ruhsatı verilmesine kadar takip ederek sonuçlandırmak.

 

            Stratejik Faaliyet.2.1. Fizibilitesi olan proje sayısını çoğaltmak.