HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burak Serhat İŞBAR

STRATEJİK PLAN

A- Vizyon:

Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak. Belediye hizmet alanında gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde güncel mevzuatın ve evrensel hukuk normlarının takibini sağlamak. Yasal görev ve sorumluluklarımızı akılcı, yenilikçi ve bilimsel yöntemlerle yerine getirmek.

 

B- Temel Görevler :

1- Erzincan Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin, tüm hukuksal sorunlarına yürürlülükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmekle görevlidir.

2- Belediye Başkanı adına, tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde Hukuk İşleri Müdürü, avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

3- İcra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

4- Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirmek.

5- Başkanlık Makamı ve belediye müdürlükleri ile belediye bağlı müesseselerin çözemedikleri veya tereddüde düştükleri hukuki, mali, cezai, sonuç doğuracak işlemler hakkında müdürlüklerce, başkanlık onaylı, talep edilmesi halinde, hukuki görüş belirtmek

6- Açılmış ve açılacak olan davalarda ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri talep etmek, işbu bilgi ve belgeler ışığında savunmalar hazırlamak tüm yargı yerlerince verilen kararları ilgili birimlere göndermek

7- Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

8- Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek yardımcı olmak.

9- Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, tahakkukları düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerini yürütmek.

10- Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil etmek, belediye başkanının vekili sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava açmak, açılan davalarda hazır bulunmak.

11- Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

C- Stratejik Hedefler:

1- 2014-2019 yılları arasında adli ve idari davalar ile icra davalarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.

2- Kurumumuza açılan davaların tümünün lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması, söz konusu davaların yürütülmesi ve lehe sonuçlandırılmasında azami gayret gösterilmesi.

3- Tüm birimlerin temel hukuki mevzuat hakkında bilgilenmesinin sağlanması.

4-Yürürlükteki mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilk defa uygulamaya konulan düzenlemeler olduğunda Belediyenin ilgili birimlerinin bilgilendirilmesi, istişare edilmesi.

5- Hukuki görüş taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek ilgili birime gönderilmesi

 

D- Kullanılan Kaynak ve Programlar :

Önümüzdeki dönemde hukukun dinamik yapısı ve ülkemizde mevzuat değişikliklerine istinaden yayın takip olanaklarını çeşitlendirmek hedefindeyiz. Ayrıca idarenin yasal görevleri, eylem ve işlemlerine ilişkin yayınları ve basılı eserleri takip etmekte ve edinmekteyiz.