YENİ MAHALLE 9 ADA 10 PARSEL 2.015,98 m2 ARSA SATIŞ İHALESİ

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 23.05.2017  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL  (ARSA)  SATIŞI

S.NO

ADA

PARSEL

 PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

3.850.522,00 TL

115.516,00 TL

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

1-  İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere    adres beyanı.

2-  Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

3-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi.

a)  Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4-   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b)  İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5-  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7- Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge.

   8 -  Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

   9-  İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz         edeceklerdir.

  10- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

  Madde 5-  İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar  İşletme    Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar    dikkate alınmayacaktır.

Madde 6- Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.850.522,00 TL’nin (üçmilyonsekizyüzellibinbeşyüzyirmiiki) altında olmamak üzere  verilecektir.

Madde 7-  Satılacak  taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8-  İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 9- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden   500.00 TL.(Beşyüz) karşılığında temin edilebilir.Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan  ulaşabileceklerdir.

Madde 10-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış idari şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin           :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr