T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı - E­39478515­000­1579 15.02.2021 Konu - İhale İlanı

19 Şubat 2021

 

T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Erzincan İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan, İlimiz Merkez Vasgirt Deresi Peyzaj Uygulama Projesinde Olan Kavakyolu Düdükçü Mahallesi 222 Ada 29 Parsel Taşınmaz Üzerindeki 2 Adet Kafenin, (1. Kafe 193 m2 kapalı alan, 160 m2 açık alan; 2. Kafe 193 m2 kapalı alan, 230 m2 açık alan) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince Kira İhalesi Yapılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen tarih ve saatte Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname mesai saatleri dahilinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ 

TOPLAM MUHAMMEN              BEDEL TL.

3 (ÜÇ) YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

 İHALE

 TARİHİ

İHALE

  SAATİ

1

ERZİNCAN

Merkez

Vasgirt Deresi Peyzaj Uygulama Projesinde Olan Kavakyolu Düdükçü Mahallesi

(2 Adet Kafe)

1. Kafe:

193 m2 kapalı alan,

160  m2 açık alan

2. Kafe:

193 m2 kapalı alan,

230  m2 açık alan

162.000,00

4.860,00

10.03.2021

10:30

 

2-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 İBAN nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

b-Gerçek kişi ve şirket adına vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.

c-Adres beyanı. (örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

d-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi.

e-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

f-İhaleye katılacak olanlar, en az 5 (beş) yıl ticari deneyime sahip olduğunu İdareye ibraz edecektir. (oda kayıt belgesi)

g-İl Özel İdaresi Mali hizmetler Müdürlüğünden alınmış, İdareye borcu olmadığına dair yazı.

h-İstekli şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler. (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi)

ı-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

4-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6-İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Özel Şartlar.

a-Kiralayan tarafından İlimiz Merkez Vasgirt deresi peyzaj uygulama projesinde olan 2 adet (1. Kafe 193 m2 kapalı alan 160 m2 açık alan, 2. Kafe 193 m2 kapalı alan, 230 m2 açık alan) kafelere ait tuvalet bölmeleri, kapıları ve mutfak dolaplarının yapımı kiracıya ait olup, kiracı yapacağı bu eksiklikler ile bakım onarım modernize gibi masraflar için İdareden herhangi bir talepte bulunamaz kiraya mahsup edilemez, İl Özel İdaresine bir yük yüklenemez, kiracı tarafından yapılan tadilat ve tesisat vb. leri iş yerinin tahliyesi halinde karşılıksız olarak İl Özel İdaresine terk edilir. Kiracı kiraladığı 2 adet kafenin bakım ve onarımı (2 adet kafelere ait tuvalet bölmeleri, kapıları ve mutfak dolapları hariç) dışında hiçbir ilave tesis yapmayacaktır. Kiracı kiraya verildiği andaki fiziki halini değiştiremez, ancak yapmak istediği işleri İdareye yazılı olarak bildirmesi ve İl Encümeninin izin vermesi halinde tadilat yapabilir. Tedbirsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyan karşılığını İdareye ödemek zorundadır.

b-İdare tarafından kiracıya İlimiz Merkez Vasgirt deresi peyzaj uygulama projesinde olan 2 adet kafeyi (1. Kafe 193 m2 kapalı alan 160 m2 açık alan, 2. Kafe 193 m2 kapalı alan, 230 m2 açık alan) mevcut durumuyla teslim edecektir. 2 adet kafe sözleşmede belirtilen amaç dışında başka amaçla kullanılamaz, kiracı genel ahlaka ters düşen durumlara müsaade etmeyecek, benzer nedenlerden dolayı 2 adet kafe ilgili makamlarca kapatıldığı takdirde tahliye nedeni sayılacak, kiracı İdareden hiçbir hak talep edemeyecek ve Sözleşme İdare tarafından tek taraflı feshedilecektir.

c-İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan İlimiz Merkez Vasgirt deresi peyzaj uygulama projesinde olan, Kavakyolu Düdükçü Mahallesi 222 ada 19 parsel taşınmaz üzerindeki (kafelerin yanında bulunan) seyir kulesinin kullanımı kiracıya verilecek olup, seyir kulesinin her türlü bakımı, temizliği, onarımı, asansör de dahil olmak üzere tüm giderleri kiracıya aittir.

d-Kiracı İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan İlimiz Merkez Vasgirt deresi peyzaj uygulama projesinde olan, Kavakyolu Düdükçü Mahallesi 222 ada 29 parsel taşınmaz üzerindeki ilimiz tarihi binalarının minyatür maketlerinin korunmasını ve güvenliğini sağlayacaktır. (minyatür maketler kiralamaya müteakip İdaremiz tarafından yerlerine konulacaktır.)

e-Kiracı 2 adet kafenin ve seyir terasının elektrik, su, vb gibi abonelerini kendi adına yaptıracaktır. İşyerinin her türlü elektrik su, yakıt ve genel giderleri kiracıya aittir. Kira bitiminde veya işi terk ettiğinde abonelere ait giderlerin tamamı ödenerek, aboneler tekrar İl Özel İdaresi adına düzenlenecektir.

 

İlan Olunur.