T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALESİ

24 Ağustos 2021

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1- Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez İlçesi, Balıbeyi Köyünde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a Maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.

 

İHALE KONUSU

Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez İlçesi, Balibeyi Köyünde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın satış işi.

 

Sıra No

Bulunduğu Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Balıbeyi Köyü

101

111

215,73

19.312,15

579,36

01.09.2021

10:30

 

2- İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’ü olup, 579,36.-TL.’dir. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 İBAN nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3- İhale, İl Encümenince, İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4- Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d-Noter tasdikli imza sirküsü,

e-Adres beyanı. (örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.