TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLAN.

5 Kasım 2021

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

            1-3213 sayılı Maden Kanunu’nun ve I(a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri uyarınca, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda ili, ilçesi, mevkii, pafta no ve muhammen bedeli İle geçici teminatı yazılı bulunan I(a) Grubu Kum-Çakıl Maden Sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a Maddesi gereği Pazarlık Usulüyle 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

            2-Kiralama için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

            3-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

            4-Kira İhalesi, İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5- İhalesi yapılacak Kum-Çakıl Ocağının kiralanmasına ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi’nden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

            6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

            a- Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

            b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

            c- Noter tasdikli imza sirküsü (Gerçek kişi ve şirket adına katılanlar getirecektir.)

            d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

            e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

            f- Tebliğe esas ikametgah belgesi,

            g-Tebliğe esas adres beyanı (Örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.)

            7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

            8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

            İLAN OLUNUR

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MEVKİ

YÜZÖLÇÜMÜ

 

m2

PAFTA NO

TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL.

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Erzincan

Çayırlı

Çaykent Köyü Mevkii

1875,5

İ44-a3

81.709,47

2.451,29

17.11.2021

10:30

 

 

 

 

 

 

 

İHALE EDİLECEK SAHA KOORDİNATLARI:

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

600235

600280

600287

600253

600222

X (YUKARI)

4407318

4407325

4407296

4407282

4407293