TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

9 Nisan 2020

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No: 6-7-8 Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı Orta Alan No: 13, Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı içerisi No:5d-5e’de bulunan işyerleri ve Binali YILDIRIM parkı 990 ada 52 nolu parsel 11.751,22 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan 45,43 m²’lik büfe alanı, 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir. 

MADDE 2- Kiralama İhaleleri 28.04.2020 tarihinde;

 

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:6

 10:30

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:7

 10:30

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:8

 10:30

Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı Orta Alan No: 13

 10:30

Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı İçerisi No:5d

 10:30

Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı İçerisi No:5e

10:30

Binali YILDIRIM parkı 990 ada 52 nolu parsel 11.751,22 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan 45,43 m²’lik büfe alanı

10:30

 

Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

 a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden).

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f) Şartname alındı makbuzu.

g) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

              

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 28.04.2020 saat 10:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.       Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121 veya 1122) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 

                                                                                                                         

                                                                    

KİRALANACAK YERLER

MUHAMMEN BEDEL TL.

(Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:6

135,00

150,00

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:7

135,00

150,00

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No:8

135,00

150,00

Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı Orta Alan No: 13

250,00

270,00

Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı İçerisi No:5d

300,00

325,00

Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı İçerisi No:5e

350,00

380,00

Binali YILDIRIM parkı 990 ada 52 nolu parsel 11.751,22 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan 45,43 m²’lik büfe alanı

500,00

540,00

 

 

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler işyerini kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr.