TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

20 Kasım 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:11-12, Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:13-35, Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-C, Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-D, Yalnızbağ Esentepe Mah.Terzibaba Caddesi No:109/3’te bulunan işyerleri ve Cumhuriyet Mah.431.Sokak 2009 adanın kuzey kısmı park içerisinde bulunan büfe alanı 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama İhaleleri 26.11.2019 tarihinde;

 

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:11

 10:30

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:12

 10:30

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:13

 10:30

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:35

10:30

Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-C

10:30

Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-D

10:30

Yalnızbağ Esentepe Mah.Terzibaba Caddesi No:109/3

10:30

Cumhuriyet Mah.431.Sokak 2009 adanın kuzey kısmı park içerisinde bulunan büfe alanı

10:30

 

Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

 

a. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b. İkametgâh Belgesi.

c. İmza Sirküsü (noterden).

d. Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f. Şartname alındı makbuzu.

g. Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h. Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

   ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

 i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.   

    

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 25.11.2019 saat 17:00’a kadar                   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.       Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya        444 9 024 (dahili 1121 veya 1122) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü,                        Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

                                                                                                                 

                                                                    

KİRALANACAK YERLER

MUHAMMEN BEDEL

(Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:11

135,00 TL.

150,00 TL.

Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:12

135,00 TL.

150,00 TL.

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:13

270,00 TL.

300,00 TL.

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:35

325,00 TL.

360,00 TL.

Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-C

365,00 TL.

395,00 TL.

Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-D

400,00 TL.

435,00 TL.

Yalnızbağ Esentepe Mah.Terzibaba Caddesi No:109/3

200,00 TL.

216,00 TL.

Cumhuriyet Mah.431.Sokak 2009 adanın kuzey kısmı park içerisinde bulunan büfe alanı

600,00 TL.

648,00 TL.

  

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler işyerini kiralayan tarafından ödenecektir.

 MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr