TAŞINMAZ MAL (KİRALAMA) İHALESİ

5 Kasım 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Yer Altı Çarşısı No:33, Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No: 50-59, Karaağaç Mah. Buğday Meydanı Orta alan No: 25-30 ve                     Süleyman DEMİREL İş Merkezi Zemin Kat No:3/G  adreslerinde bulunan taşınmaz mallar 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama İhaleleri 20.11.2018 tarihinde;

1-  Yeraltı Çarşısı No:33                                      saat 10:30

2-  Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No:50 saat 10:45

3-  Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No:59 saat 11:00 

4-  Buğday Meydanı Orta Alan No:25                saat 11:15   

5-  Buğday Meydanı Orta Alan No:30                saat 11:30   

6-  Süleyman DEMİREL İş Merkezi No:3/G      saat 11:45’te Erzincan  Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

  1. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
  2. İkametgâh Belgesi.
  3. İmza Sirküsü (noterden).
  4. Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
  5. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge
  6. Şartname alındı makbuzu.
  7. Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
  8. Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

               ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

  1. i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  2. j)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.   

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 20.11.2018 saat 10:30’a kadar                   İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. (Yüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 MADDE 6-  Geçici teminat miktarı tahmin edilen 10 (on) yıllık kira bedelinin %3’ü,                        Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 10 (on) yıllık kira bedelinin %6’sı tutarındadır.

 KİRALIK YERLER                            MUHAMMEN BEDEL                    GEÇİCİ TEMİNAT                                                              

                                                                   (Aylık KDV Hariç)

 -------------------------------------:         -------------------------------:                   -----------------------:

 YER ALTI ÇARŞISI

 1-) No:33 (27 m²)                                           1.100,00 TL. aylık                                  3.960,00 TL.

 TÜRKEŞ İŞ MERKEZİ

 1-)  1. Kat No : 50 (166,18 m²)                         1.750,00 TL. aylık                                6.300,00 TL.

2-)  1. Kat No : 59 (37,35 m²)                              900,00 TL. aylık                                3.240,00 TL.

BUĞDAY MEYDANI ORTA ALAN

 1-) NO:25 (9  m²)                                            250,00 TL. aylık                                     900,00 TL.

2-) NO:30 (9  m²)                                            250,00 TL. aylık                                     900,00 TL.

 S.DEMİREL İŞ MERKEZİ

 1-)  Zemin Kat No : 3/G (54 m²)                     1.650,00 TL. aylık                                5.940,00 TL.

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmaz malı kiralayan tarafından ödenecektir.

 MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr