TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALELERİ

14 Temmuz 2018

 

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Alparslan Türkeş İş Merkezi  1.Kat No:48-50-59-62 2.Kat No:72, Yer Altı Çarşısı No:33, Karaağaç Mah.Sümerbank Caddesi üzerinde bulunan Hırdavatçılar Çarşısı No: 7,8,11,12,13 Karaağaç Mah. Buğday Meydanı Orta alan No:13-17-35 adreslerinde boş bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiralama İhaleleri 27.03.2018 tarihinde

1-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:48 saat 10:30

2-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:50 saat 10:40

3-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:59 saat 10:50

4-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:62 saat 11:00

5-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 2.Kat No:72 saat 11:10

6-  Yeraltı Çarşısı No:33                                 saat 11:20

7-  Hırdavatçılar Çarşısı No:7                         saat 11:30

8-  Hırdavatçılar Çarşısı No:8                         saat 11:40

9-  Hırdavatçılar Çarşısı No:11                       saat 11:50

10-Hırdavatçılar Çarşısı No:12                       saat 12:00

11-Hırdavatçılar Çarşısı No:13                       saat 12:10

12-Buğday Meydanı Orta Alan No:13            saat 12:20

13-Buğday Meydanı Orta Alan No:17            saat 12:30

14-Buğday Meydanı Orta Alan No:35            saat 12:40                                                    

Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden).

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f) Şartname alındı makbuzu.

g) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.        

MADDE  4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE  5-  İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100.00 TL.(Yüz) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118-1119) nolu telefondan ulaşabilirler.

MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin 3’ü,Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

KİRALIK YERLER               MUHAMMEN BEDEL (Aylık KDV Hariç)         GEÇİCİ TEMİNAT

A. TÜRKEŞ İŞ MERKEZİ

1-)  1. Kat No : 48                                900,00 TL. aylık                                  972,00 TL.

2-)  1. Kat No : 50                             1.750,00 TL. aylık                               1.890,00 TL.

3-)  1. Kat No : 59                                900,00 TL. aylık                                  972,00 TL.

4-)  1. Kat No : 62                                900,00 TL. aylık                                  972,00 TL.

5-)  2. Kat No : 72                                500,00 TL. aylık                                  540,00 TL.

YER ALTI ÇARŞISI

1-) No:33                                            1.100,00 TL. aylık                              1.188,00 TL.

HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI

1-)  No:7                                                125,00 TL. aylık                                 135,00 TL.

2-)  No:8                                                125,00 TL. aylık                                 135,00 TL.

3-)  No:11                                              125,00 TL. aylık                                 135,00 TL.

4-)  No:12                                              125,00 TL. aylık                                 135,00 TL.

5-)  No:13                                              125,00 TL. aylık                                 135,00 TL.

BUĞDAY MEYDANI ORTA ALAN

1-) NO:13                                             250,00 TL. aylık                                   270,00 TL.

2-) NO:17                                             250,00 TL. aylık                                   270,00 TL.

3-) NO:35                                             300,00 TL. aylık                                   324,00 TL.

 

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmaz malı kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin           :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr