Taşınmaz Mal (İşyeri Arsa) Satış İhalesi

26 Ağustos 2020

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (arsa ve işyeri ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi  gereğince satılacaktır.

 

Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİH

İHALE SAATİ

1

Kurutelek

202

2

742,72

271.092,80

8.133,00

15.09.2020

10:30

2

Kurutelek

202

3

760,07

277.425,55

8.323,00

15.09.2020

10:30

3

Kurutelek

202

4

820,61

299.522,65

8.986,00

15.09.2020

10:30

4

Kurutelek

202

5

779,81

284.630,65

8.539,00

15.09.2020

10:30

5

Kurutelek

202

6

779,99

284.696,35

8.541,00

15.09.2020

10:30

6

Kurutelek

202

7

779,98

284.692,70

8.541,00

15.09.2020

10:30

7

Kurutelek

202

8

822,31

300.143,15

9.004,00

15.09.2020

10:30

8

Kurutelek

202

9

763,90

278.823,50

8.365,00

15.09.2020

10:30

9

Kurutelek

202

10

831,48

324.277,20

9.728,00

15.09.2020

10:30

10

Kurutelek

205

1

811,70

308.446,00

9.253,00

15.09.2020

10:30

11

Kurutelek

205

2

811,70

296.270,50

8.888,00

15.09.2020

10:30

12

Kurutelek

213

2

725,18

279.194,30

8.376,00

15.09.2020

10:30

13

Kurutelek

213

3

723,74

278.639,90

8.359,00

15.09.2020

10:30

14

Kurutelek

213

4

723,74

282.258,60

8.468,00

15.09.2020

10:30

15

Kurutelek

213

5

759,73

296.290,80

8.889,00

15.09.2020

10:30

16

Cumhuriyet

888

11

399,00

299.250,00

8.980,00

15.09.2020

10:30

17

Kavakyolu

224

20

366,57

146.628,00

4.400,00

15.09.2020

10:30

18

Cumartesi Paz Blm:1

2307

2

105,00

880.000,00

26.400,00

22.09.2020

10:00

19

Cumartesi Paz Blm:2

2307

2

53,64

500.000,00

15.000,00

22.09.2020

10:00

20

Cumartesi Paz Blm:3

2307

2

52,00

500.000,00

15.000,00

22.09.2020

10:00

21

Cumartesi Paz Blm:4

2307

2

52,00

560.000,00

16.800,00

22.09.2020

10:00

22

Cumartesi Paz Blm:5

2307

2

52,00

560.000,00

16.800,00

22.09.2020

10:00

23

Cumartesi Paz Blm:6

2307

2

55,00

540.000,00

16.200,00

22.09.2020

10:00

24

Cumartesi Paz Blm 7

2307

2

53,00

530.000,00

15.900,00

22.09.2020

10:00

25

Cumartesi Paz Blm:8

2307

2

52,00

530.000,00

15.900,00

22.09.2020

10:00

26

Cumartesi Paz Blm:9

2307

2

55,00

540.000,00

16.200,00

22.09.2020

10:00

 

 

 

 

 

 

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

 

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

 

Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgelerin ihale saatinden yarım saat öncesine kadar  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

Madde 6-  Satılacak arsaların ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Cumartesi pazarında bulunan işyerlerinin, ihale bedeli peşin veya 12-24 ay taksitli olarak ödenecektir. Taksitli olması durumunda satış bedelinin %50’si peşin olarak tahsil edilecek olup, geriye kalan bedel için 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun hükümleri uygulanacak, satış sözleşmesi düzenlenecektir.3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

 

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

 

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Cumhuriyet ve Kavakyolu mahallelerinde bulunan arsaların şartname bedeli 250,00 TL, Kurutelek mahallesinde bulunan arsalar ve Cumartesi pazarında bulunan işyerlerinin şartname bedeli 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

 

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr