Taşınmaz Mal İş Yeri Satışı

15 Eylül 2022

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA (İŞYERİ) AİT,  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ – SAATİ VE DİĞER BİLGİLER:

FATİH MAH. (YUNUS EMRE) 2256  ADA 2 PARSEL A BLOK TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ) SATIŞI

 

S.  NO

 

KAT  NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM     NO

NİTELİĞİ

NET ALAN

BRÜT ALAN

YÖN

EKLENTİ

MUHAMMEN BEDELİ      TL

GEÇİCİ TEMİNAT    TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Zemin Kat

1 - 2

İş Yeri

284 m²

333 m²

D-B

Depo 1 - 2

4.200.000,00

126.000,00

27.09.2022

10:30

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1-  Kimlik Belgesi Fotokopisi.

4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

4.4-  Şartname alındı makbuzu.

4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.7-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

4.9- Şirketler  kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- Teklifler 27.09.2022 Salı günü saat 10:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

Madde 6-  Satılacak taşınmazın (işyeri) ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak taşınmazın (işyeri), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı (işyeri) satın alana aittir. 

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 100.00 TL. (YüzTürkLirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal (işyeri) satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr