TAŞINMAZ MAL (GAYRİMENKUL) SATIŞI

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda Tapu ve diğer bilgileri mevcut olan İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Nedim MURADOĞLU İş Merkezi No: 32, 2005 ada 1 parselde bulunan brüt 118,00 m² muhammen bedeli belirtilen taşınmaz mal (gayrimenkul) satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle yapılacaktır.

S.NO

ADA

PARSEL

M² (Brüt)

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

2005

1

118,00

57.000,00 TL

1.710,00 TL

Madde 2- İhale 13.12.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu  huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;  

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i-  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

Madde 4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 5- Satılacak taşınmaz malın (gayrimenkulün) ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır.

Madde 6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100.00 TL. (Yüz Türk Lirası ) karşılığında temin edilebilir.

Madde 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 8- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış idari şartnamesinin hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin           :

Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr