TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ İHALESİ

25 Kasım 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 Madde 2 - İhale 10.12.2019 tarihinde, aşağıda belirtilen saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

 1 ADET TAŞINMAZ SATIŞI

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

ŞARTNAME BEDELİ

1

Fatih

(Küçük Sanayi Sitesi)

2223

3

Arsa

710,80

426.480,00

 

12.800,00

 

10.12.2019

 

10:00

 

250,00

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5-  - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 09.12.2019 saat 16:30’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Madde 6-  Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

 Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.

 Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

 Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

  

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr