ŞEHİR ÇÖPLERİNDEN GERİ KAZANILABİLİR KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALESİ

13 Temmuz 2021

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan evsel atıkların Erzincan ili Merkez ilçesi, Beybağı Mahallesi 367 Ada 20 Parselin yanında idarece belirlenecek 3000 m2 lik kısmında “Şehir Çöplerinden Geri Kazanılabilir Katı Atıkların Ayrıştırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 36 (Otuzaltı) aylığına ihale edilecektir.

2 -  İhale 29.07.2021 Perşembe günü saat 13.45’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Bu iş için tahmin edilen 3 yıllık toplam muhammen bedeli kdv hariç 360.000,00 (üçyüzaltmışbin) TL’dir. Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık toplam bedelin %3’ü olan 10.800,00 (onbin sekizyüz) TL’dir. Kesin Teminat Miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık toplam bedelin %6’sı tutarındadır.

4- Teklifler, idare tarafından belirlenen Şehir Çöplerinden Geri Kazanılabilir Katı Atıkların Ayrıştırılması İşi için muhammen bedeli aylık kdv hariç 10.000,00 (onbin) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı şahıslar doğrudan ya da dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 

           6.1- Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Geçici Faaliyet belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi

           6.2- Kimlik belgesi ve fotokopisi.

           6.3- İkametgâh Belgesi.

           6.4- İmza Beyannamesi.

           6.5- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

           6.6- Şartname alındı makbuzu.

           6.7- Vekâleten ihaleye girecekler için vekâletname.

           6.8- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

           6.9- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

           6.10- Vergi Dairesine, Kurumumuza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge

           6.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

 7- İhaleye girebilmek için istekliler ihale günü tekliflerini ve belirlenen evraklarını saat:11.30’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi, ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir.

9- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen yükleniciye aittir.

10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Şehir Çöplerinden Geri Kazanılabilir Katı Atıkların Ayrıştırılması İşine ait şartname hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Talip KABAN Bulvarı Taksim Mah. Temizlik İşleri Müdürlüğü-ERZİNCAN 

Telefon : 224 44 02  Dahili 4403  Faks : 0446 214 33 24  www.erzincan.bel.tr