İşyeri Kiralama İhaleleri

2 Kasım 2023

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait Akyazı Aktoprak Mah.145 Ada 9 Parsel adresinde bulunan Jeotermal Kaplıca Tesislerinin içerisindeki 1 nolu havuz, Vali Recep YAZICIOĞLU Caddesi Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No:53, Akyazı Aktoprak Mah. 143 Ada 74 Parsel Jeotermal kaplıca tesisleri içerisinde bulunan otopark alanında 35 m² vitamin-bar, kafe kurularak işletilmesi işi ve Süleyman DEMİREL İş Merkezi 3 .Kat No:9-10 adresinde bulunan işyerleri, 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir. 

MADDE 2-

KİRALANACAK YERLER

MUHAMMEN BEDEL TL.

(Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

Akyazı Aktoprak Mah.145 Ada 9 Parsel adresinde bulunan Jeotermal Kaplıca Tesislerinin içerisindeki 1 nolu havuz

3.000,00

3.240,00

 

14.11.2023

 

 

10:30

Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No:53 işyeri ( 37,35 m²)

2.500,00

2.700,00

 

14.11.2023

 

 

10:35

Akyazı Aktoprak Mah. 143 Ada 74 Parsel Jeotermal kaplıca tesisleri içerisinde bulunan otopark alanında 35 m² vitamin-bar, kafe kurularak işletilmesi işi

1.000,00

1.080,00

 

 

14.11.2023

 

 

 

10:40

Süleyman DEMİREL İş Merkezi

3. Kat No:9-10

    2.100,00

2.268,00

 

14.11.2023

 

 

10:45

 

İhaleler Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Masörlük ve tıbbi aromatik bitkiler belgesine haiz olmak. (kaplıca havuz ihalesi için)             

MADDE  4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 200.00 TL. ( İki Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü,                        Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak kesin teminat, karar pulu, damga vergisi ve abonelik ücretleri, her türlü diğer giderler taşınmazı kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1136  www.erzincan.bel.tr