İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ

2 Mart 2020

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Süleyman DEMİREL İş Merkezi 1. Kat No:14, 3.Kat No: 9-10,  A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:36-37-50-52, 2.Kat No:72  Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:25-30, Yalnızbağ Mah. 4.Sokak No:2, Yalnızbağ Mah. Terzibaba Caddesi Eski Belediye binası giriş kısmı güneydoğu cephesi No:4/F, Belediye Sarayı içerisi yemekhane ve Çarşı Mah.13.Şubat Caddesi No:172/B’de (Etüdaş yem fabrikası yanı) bulunan taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama İhaleleri 17.03.2020 tarihinde;

 

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 1.Kat No:14

 10:30

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 3.Kat No:9

 10:30

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 3.Kat No:10

 10:30

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:36

 10:30

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:37

 10:30

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:50

10:30

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:52

10:30

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 2.Kat: No:72

10:30

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:25

10:30

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:30

10:30

Yalnızbağ Mah. 4.Sokak No:2

10:30

Yalnızbağ Mah. Terzibaba Caddesi Eski Belediye binası giriş kısmı güneydoğu cephesi No:4/F

10:30

Belediye Sarayı içerisi yemekhane

10:30

Çarşı Mah.13.Şubat Caddesi No:172/B’de (Etüdaş yem fabrikası yanı)

10:30

 Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

 a ) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden).

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f) Şartname alındı makbuzu.

g) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı)  Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k) İhaleyi alan işletmeci en az 10 (on) yıllık iş deneyim belgesi ( Yemekhane)

l) Mesleki faaliyet belgesi ( Yemekhane)

m) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenmiş, gıda üretim izin belgesi veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenmiş işletme kayıt belgesi                ( Yemekhane)

n) ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi ( Yemekhane)

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 16.03.2020 saat 17:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya        444 9 024 (dahili 1121 veya 1122) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

                                                                                                                          

                                                                    

KİRALANACAK YERLER

MUHAMMEN BEDEL TL.

(Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 1.Kat No:14

500,00

540,00

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 3.Kat No:9

475,00

515,00

Süleyman DEMİREL İş Merkezi 3.Kat No:10

475,00

515,00

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:36

600,00

648,00

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:37

600,00

648,00

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:50

1.400,00

1.515,00

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:52

400,00

435,00

A.TÜRKEŞ İş Merkezi 2.Kat: No:72

400,00

435,00

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:25

275,00

300,00

Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:30

300,00

325,00

Yalnızbağ Mah. 4.Sokak No:2

400,00

435,00

Yalnızbağ Mah. Terzibaba Caddesi Eski Belediye binası giriş kısmı güneydoğu cephesi No:4/F

250,00

270,00

Belediye Sarayı içerisi yemekhane

1.250,00

1.350,00

Çarşı Mah.13.Şubat Caddesi No:172/B’de (Etüdaş yem fabrikası yanı)

200,00

216,00

  

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler işyerini kiralayan tarafından ödenecektir.

 MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.