HURDA KARŞILIĞI KONUT YIKIM YAPTIRILACAKTIR

1 Haziran 2022

İHALE İLANI

HURDA KARŞILIĞI KONUT YIKIM YAPTIRILACAKTIR.  

 ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- İHALE KONUSU: Erzincan Merkez İlçesi Atatürk Mah. 74 ada 1 parsel, Cumhuriyet Mah. 53 ada 1 Parsel ve Yeni mah. 14 ada 6 parsel de bulunan Betonarme binaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Hurda Karşılığı Yıkımı işidir.

2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 06.2022 günü, saat 12:30’da Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye Sarayı Encümen Toplantı Salonun da yapılacaktır.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)- Kanuni ikametgâh belgesi

b)- Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c)- Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

d)- Tüzel kişi olması halinde;

           d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

          d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

            d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e)- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f)- İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g)- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

ı)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

ı)- Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

4- İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Geçit Yerleşke Binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 500,00 (beşyüz)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

5- İŞİN SÜRESİ: Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.

6- İŞİN YAPILMA YERİ, MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

 

İL

İLÇE

ADA

PARSEL

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL       

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

Erzincan

Merkez

74

53

14

1

1

6

Konut

Toplam: 175.000,00 TL

 

% 3 (5.250,00 TL)

 

 

7- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

8- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile yapılır.

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

10- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İhaleye sunulacak tekliflerde, Hurda karşılığı Yıkım işi içi idarece belirlenmiş muhammen bedel üzerinden artırım başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

11- TEKLİF BEDELİN ÖDENMESİ: Sözleşme imzalanmasına müteakip,

a- Teklif edilen bedelin en az %10’nu Belediye hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

b- Teklif edilen bedelin kalan kısmı, toplam yıkımı yapılacak blok sayısına (1/17) oranlanmak kaydı ile çıkan bedel yıkıma başlanılmadan önce belediye hesabına yatırılacaktır.

c- Teklif edilen bedel Belediye hesabına yatırılmadan yıkım işlemine izin verilmeyecektir.

d- Teklif edilen bedel yatırılmadığı takdirde hiçbir yazışmaya, protesto çekmeye gerek kalmaksızın ihale fesih edilip ihale teminatı gelir kaydedilecektir.

 

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

 

İlan Olunur.