ESENTEPE SOSYAL TESİS VE REKREASYON PROJESİ TAMAMLAMA VE YAPILMASI SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ.

8 Kasım 2019

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYESİ ESENTEPE SOSYAL TESİS VE REKREASYON PROJESİ TAMAMLAMA VE YAPILMASI SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ.

 1 - İHALE KONUSU

İDAREYE ait, Erzincan ili Merkez ilçesi, Geçit Mahallesi Esentepe Mevkii 2000 ada 1 parselin 26.200 m2lik kısmına Esentepe Sosyal tesis ve Rekreasyon projesi  (Teknik Şartnamesine uygun) yapılması şartıyla yirmi (20) yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak (Daimi ve Müstakil Üst Hakkı) Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mevki

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Mevcut Durumu

Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Erzincan

Merkez

Geçit

2000

1

45.768,43m²

Sosyal Tesis

6.084.336,73 TL

182.530,10 TL

 

Proje Alanı: Proje Sınırları İdare tarafından verilecektir. Erzincan ili Merkez ilçesi, Geçit Mahallesi Esentepe Mevkii 2000 ada 1 parselin 26.200 mkısmı Proje için kullanılacaktır.

İşin Yapım Süresi :Sözleşme imzalanmasından itibaren Yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması ve ruhsat işlemleri de dâhil, inşaat süresi en fazla 365 Takvim Günüdür. Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tesisin kurulmaması, eksik kurulması veya içerisinin makine, teçhizat ve eklentilerinin eksik olması ya da resmi evrak işlemlerini tamamlayamaması durumunda, İdare yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için en fazla 60 (altmış) takvim günü ek tamamlama süresi verilebilir.  İdarenin Uygun gördüğü ek süre sonunda, tesis faaliyete geçmemiş olsa dahi ek süre bitiminden itibaren Yüklenici kira bedelini ödemeye başlayacaktır. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. (İdarece kaynaklanan gecikmeler dışında geçerli olacaktır.)

2 - İHALE YER VE ZAMANI

İhale 19.11.2019 tarihinde Salı günü, saat, 10:30 da, 2886 sayılı yasanın 35/A Maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile 20 yıllık ( 240 Ay ) süre için; aylık kira üzerinden idareye verilecek, Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.

3.1. Yasal ikametgâh olması,

3.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

3.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

3.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).

3.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

3.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

3.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

3.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

3.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

3.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

3.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

3.11. İsteklinin teknik şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

3.12. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

3.13. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (İki yüz elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

3.14. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

 4 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

4.1. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 19.11.2019 Salı günü saat, 10:00'a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Servisinde alındı belgesi karşılığında verilir.

4.2. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.

5. İstekli hiçbir şekilde alt yüklenici çalıştıramaz. Alt yüklenici çalıştırılması hakkında idareye teklifte bulunamaz.

6. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir.

8. Belediye Encümeni İhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 İLAN OLUNUR