ERZİNCAN BELEDİYESİNE AİT 33 ADET OTOBÜS HİSSE KİRALAMA İHALESİ

18 Mart 2020

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Erzincan Belediyesine ait SS.23 Nolu Kent içi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama İhalesi 07.04.2020 tarihinde; saat: 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden)

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

f) Şartname alındı makbuzu.

g) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i)  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

              

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 07.04.2020 saat 10:00’a kadar  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.       Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya        444 9 024 dahili (1121 veya 1122) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü,  Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 

        HİSSE                

MUHAMMEN BEDEL AYLIK (KDV HARİÇ) 

GEÇİCİ TEMİNAT

    33 ADET

1 HİSSE 1.127,00 TL. x 33 Hisse = 37.191,00 TL              

40.200,00 TL

 

 

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler hisseyi kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Hisse kiralama şartnamesi hükümleri geçerlidir.