EKŞİSU MESİRE ALANI DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAĞI İŞLETME HAKKI KİRALAMA İHALESİ

7 Haziran 2023

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Erzincan Belediyesi adına ruhsatlı, Erzincan merkez Büyük Çakırman 101 ada 486 parselde bulunan fabrika binası ve Ekşisu mesire alanında bulunan doğal mineralli su kaynağının işletme hakkının  3 (üç) yıl müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere kiraya verilmesi işidir.

Madde 2 - İhale 20.06.2023 Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde  4- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 

S.NO

KİRALAMAYA İLİŞKİN AYLIK KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDEL TL.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL.

1

10.170,00

10.984,00

 

Madde 5- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

5.1-  Kimlik Belgesi Fotokopisi.

5.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

5.3- İmza sirküsü, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

5.4-  Şartname alındı makbuzu.

5.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.7-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

5.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

5.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

5.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

5.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. 

Madde  6- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 7- İhaleden dolayı doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 150.00 TL. ( Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 9-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Fabrika binası ve Doğal mineralli su kaynağı işletme hakkı kiralama ihalesine ait şartname hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1136  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr