Doğal Mineralli Su Kaynağı İşletme Hakkı Kiralama İhalesi

8 Mart 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Madde 1- Erzincan Belediyesi adına ruhsatlı, Erzincan merkez Büyük Çakırman mevki Ekşisu Mesire alanında bulunan Doğal Mineralli Suyun kullanım hakkının  10 (on) yıl                 müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere kiraya verilmesi işidir.

 Madde 2 - İhale 26.03.2019 Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.03.2019 Salı günü saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Madde  4- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

            Doğal Mineralli Su Kaynağı İşletme Hakkı Kiralama İhalesi

S.NO

KİRALAMAYA İLİŞKİN AYLIK KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDEL TL.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL.

1

27.250,00

98.100,00

 

Madde  5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 Madde 6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

 6.1-  Kimlik Belgesi Fotokopisi.

6.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

6.3-  İmza sirküsü, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

6.4-  Şartname alındı makbuzu.

6.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.7-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

6.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

6.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

6.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

6.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

6.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

  Madde 7- Teklifler; idare tarafından belirlenen doğal mineralli su kaynağının işletme hakkı kiralama ihalesi için aylık muhammen bedeli üzerinden Kdv Hariç 27.250,00 TL. (Yirmiyedibinikiyüzelli)’nin altında olmamak üzere verilecektir.

 Madde 9- İhaleden dolayı doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

 Madde 10- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 1.000,00 TL. (Bin) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 Madde 11-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Doğal mineralli su kaynağı işletme hakkı kiralama ihalesine ait şartname hükümleri geçerlidir.

 İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr