CUMARTESİ PAZARI İŞ YERİ SATIŞI

5 Ağustos 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan ilimiz merkez İnönü (yeni) Mah. Ömer PARMAKSIZOĞLU Cad. cumartesi pazarı içerisinde bulunan taşınmaz mallar (işyerleri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 Madde 2 – İhaleler Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİH VE SAATİ :

 9 ADET TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ)  SATIŞI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİH

İHALE SAATİ

1

2307

2

105,00

625.000,00

18.750,00

20.08.2019

13:00

2

2307

2

53,64

345.000,00

10.350,00

20.08.2019

13:00

3

2307

2

52,00

345.000,00

10.350,00

20.08.2019

13:00

4

2307

2

52,00

390.000,00

11.700,00

20.08.2019

13:00

5

2307

2

52,00

390.000,00

  11.700,00

20.08.2019

13:00

6

2307

2

55,00

375.000,00

11.250,00

20.08.2019

13:00

7

2307

2

53,00

370.000,00

11.100,00

20.08.2019

13:00

8

2307

2

52,00

370.000,00

11.100,00

20.08.2019

13:00

9

2307

2

55,00

375.000,00

11.250,00

20.08.2019

13:00

 Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

 Madde 5-  İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Madde 6-  Satılacak taşınmaz mal (işyerlerinin) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.                   Satışı yapılacak taşınmaz mal (işyerleri), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

 Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (işyerini) satın alana aittir.

 Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 250.00 TL. (İkiyüzellilira) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

 Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr