Büfe Kiralama İhalesi

10 Kasım 2022

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Şehit Serhat YURTBAŞI Mahallesi (Çukurkuyu) 174 ada 1 parsel park içerisindeki büfe alanı 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiralama İhalesi 22.11.2022 tarihinde saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

KİRALANACAK YER

MUHAMMEN BEDEL

(Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

Şehit Serhat YURTBAŞI Mahallesi (Çukurkuyu) 174 ada 1 parselde bulunan park içerisindeki büfe alanı

509,00 TL.

550,00 TL.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a - Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Sirküsü (noterden)

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

ı- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

i- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 22.11.2022 günü saat 10:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale biriminden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136)  nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında karar pulu ile binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Bunların dışında doğacak her türlü vergi, resim, harç, ücret ve diğer giderler taşınmazı kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İhalesi yapılan büfe yeri, idarece hazırlanan “Belediye tek tip projesine uygun olarak sözleşme tarihinden itibaren en fazla 6 ( altı ) ay içerisinde kiracı tarafından yapılacaktır. Büfe yeri yapıldıktan sonra (boş olarak) idare ve işletmeciden oluşan bir heyetle tanzim edilecek tutanak ile teslim edilecektir.

MADDE 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr