BÜFE KİRALAMA İHALESİ

29 Temmuz 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Beybağı mahallesi 440 ada 24 parselde bulunan 90 m² büfe-çay ocağı yeri 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama ihalesi 30.07.2019 tarihinde saat 11.30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Sirküsü (noterden).

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f- Şartname alındı makbuzu.

g- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j-   Belediyeye borcu olmadığına dair belge.   

 MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden      100.00 TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118-1119) nolu telefondan ulaşabilirler.

 MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü,                        Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 KİRALIK YER                                         MUHAMMEN BEDEL                    GEÇİCİ TEMİNAT                                                              

                                                                    (Aylık KDV Hariç)

 -------------------------------------:                 -------------------------------:                        -----------------------:

Beybağı mahallesi 440 ada 24 parselde

bulunan 90 m² büfe-çay ocağı yeri                 250,00 TL. aylık                               270,00 TL.

 

 MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmaz malı kiralayan tarafından ödenecektir.

 MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr