Büfe Kiralama İhalesi

3 Temmuz 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Cumhuriyet mahallesi 431.sokak 2009 adanın kuzey kısmında bulunan taşınmaz mal idarece hazırlanan Belediye tek tip projesine uygun olarak hazırlanan proje dahilinde büfe yeri yapılarak  3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

 MADDE 2- Kiralama İhalesi 23.07.2019 tarihinde saat 10.30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Sirküsü (noterden).

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge

f- Şartname alındı makbuzu.

g- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı-  Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i-  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j-   Belediyeye borcu olmadığına dair belge.   

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 MADDE  5- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100.00 TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118-1119) nolu telefondan ulaşabilirler.

 MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

KİRALIK YER                                    MUHAMMEN BEDEL                    GEÇİCİ TEMİNAT                                                              

                                                          (Aylık KDV Hariç)

 -------------------------------------:         -------------------------------:                   -----------------------:

 

CUMHURİYET MAH.2009                      600,00 TL. aylık                                   648,00 TL.

ADA KUZEY KISMI

  

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmaz malı kiralayan tarafından ödenecektir.

 MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr