Beybağı Mah. 12 Adet Sera Vasıflı Arsa Kiralama İhalesi

30 Mayıs 2024

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Erzincan İli Beybağı Mahallesinde bulunan Erzincan Belediyesi tasarrufuna bırakılan (808/1-1, 808/1-2, 808/1-3, 808/1-4, 808/1-5, 807/1-6,  807/1-7, 808/1-8, 808/1-9, 808/1-10, 807/1-11, 808/1-12) olarak numaralandırılmış toplam 12 adet sera (Kontrollü Örtü Altı Tarımı) vasıflı taşınmaz arsa 10 (on) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarları, İhale Tarih ve Saatleri

 

SERA ALANI ADA-PARSELİ

TAŞINMAZ M²

 

AYLIK ALTYAPI MALİYETİ

MUHAMMEN BEDEL AYLIK (KDV HARİÇ)

TOPLAM KİRA VE MALİYET BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

808/1-1  

10.250,28

 

12.365,00

2.665,00

15.030,00

54.108,00

13.06.2024

10:30

808/1-2  

10.160,41

 

12.255,00

2.645,00

14.900,00

53.640,00

13.06.2024

10:45

808/1-3  

9.469,89

 

11.425,00

2.462,00

13.887,00

50.000,00

13.06.2024

11:00

808/1-4  

10.623,91

 

12.820,00

2.762,00

15.582,00

56.100,00

13.06.2024

11:15

808/1-5  

10.577,23

 

12.760,00

2.750,00

15.510,00

55.840,00

13.06.2024

11:30

807/1-6  

10.581,61

 

12.765,00

2.752,00

15.517,00

55.865,00

13.06.2024

11:45

807/1-7  

10.566,48

 

12.750,00

2.747,00

15.497,00

55.790,00

13.06.2024

12:00

808/1-8  

12.765,49

 

15.400,00

3.319,00

18.719,00

67.390,00

13.06.2024

12:15

808/1-9  

12.749,86

 

15.380,00

3.315,00

18.695,00

67.305,00

13.06.2024

12:30

808/1-10  

12.372,46

 

14.925,00

3.217,00

18.142,00

65.315,00

13.06.2024

12:45

807/1-11  

9.788,93

 

11.810,00

2.550,00

14.360,00

51.700,00

13.06.2024

13:00

808/1-12  

11.029,27

 

13.305,00

2.870,00

16.175,00

58.230,00

13.06.2024

13:15

 

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

1- Tarım meslek liseleri mezunları

2 - Tarım ve hayvancılıkla ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar

3- Bölüm farkı olmaksızın ziraat fakülteleri mezunları

4- Peyzaj mimarlığı mezunları

5- Bu bölümlerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar

6- Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikasına sahip olanlar

7- İlk 6 maddede ki şartlardan herhangi birini taşıyanlar veya yönetici olarak bünyesinde bulunduran şirketler.

8- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

9- İkametgâh Belgesi.

10- İmza Beyannamesi.

11- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

12- Şartname alındı makbuzu.

13- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

14- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

15- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

16- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

17- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 6-  Kiraya verilecek taşınmazın (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanı) Geçici teminat miktarı tahmin edilen 10 (on) yıllık kira bedelinin ve toplam maliyet bedelinin %3’ü Kesin teminat miktarı ise İhale sonucundaki tutarın 10 (on) yıllık bedelinin  %6 tutarındadır.

Madde 7- İdare tarafından kiralanan bahse konu alanda Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği amacıyla yapılması zorunlu olan alt yapıya ilişkin işler (yol, idari bina, tır parkı, kantar, su deposu sondaj, elektrik işleri vb.) Erzincan Belediyesi İdaresi tarafından yapılacak olup, bu işlere ilişkin ortaya çıkacak masraflar "Alt Yapı Katılım Bedeli" olarak kiracıların kiraladıkları alanın büyüklüğüne göre oranlama yapılarak yansıtılacaktır.

Madde 8-   İdare tarafından kiraya verilen bahse konu taşınmazın kira süresi on (10) yıldır. 10. yılın bitiminde kiracı tarafından kira bedellerinin düzenli ödenmesi ve idareye her ne ad altında olursa olsun borcunun olmaması halinde sözleşmeyi 10 yıl daha uzatmada öncelik hakkı mevcut kiracınındır. Bu şekilde yapılacak kira süresi uzatımı bahse konu parsellerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan Belediyesi İdaresine irtifak hakkıyla verildiği süre olan 29 yılı geçemez.

Madde 9-  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin "Hasılattan pay alınması" başlıklı 79 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; "İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kiranın %1 (yüzde biri) oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden %1 (yüzde bir) oranında ayrıca pay alınır” hükmü gereğince belirtilen oranlar dahilinde tutarlar ilgili kuruma ödenecektir.

Madde 10-  Seralar için ihaleye giren katılımcılar sadece 1 (Bir) adet arsa alabilir.

Madde 11- Sözleşmeye ait her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi ile diğer giderler kiracıya aittir.

Madde 12- İhale ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhale iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhale katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya (444 9 024) dahili (1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1136  www.erzincan.bel.tr