ARSA KİRALAMA İHALESİ

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Demiryolu üst geçidi batı kısmı Kemah yoluna cepheli Beybağı mevkii 348-349-352-353-354-355 adalar üzerinde bulunan her biri 1080 m² olan mevsimlik çiçek ve fidan satışı için boş bulunan 1-2-3 nolu arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiralama İhalesi 18.04.2017 Salı günü saat 10:30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden).

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Sabıka kaydı

f) Şartname alındı makbuzu.

g) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

h) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i)  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k) Mevsimlik çiçek ve fidan satışı için ihaleye giren katılımcılar 1 (Bir) adet arsaya başvurabilir.

l)  Mevsimlik çiçek ve fidan satışı için ihaleye giren katılımcıların özel veya tüzel kişilik adına Fidanlık üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi sahibi olması gerekmektedir. (Fidanlık üretici belgesi veya Tohumluk bayi belgesinin, başvuru sahibi adına olması zorunludur. Alt bayi belgesi kabul edilmeyecektir.)

MADDE  4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE  5- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucunda ki  3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

MADDE 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Servisinden 100.00 TL. (Yüz Türk Lirası ) karşılığında temin edilebilir.

MADDE 8- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kiralama şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

BEYBAĞI MEVKİ HER BİRİ 1080 M² (ARSALAR)

KİRALIK YER

MUHAMMEN BEDEL (Aylık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

NO:1

250,00 TL. aylık

270,00 TL.

NO:2

250,00 TL. aylık

270,00 TL.

NO:3

250,00 TL. aylık

270,00 TL.