AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ İHALESİ

13 Temmuz 2021

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Erzincan Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında            ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşümünün sağlanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 2 -  İhale 29.07.2021 Perşembe günü saat 13.30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Bu iş için tahmin edilen 3 yıllık toplam muhammen bedeli kdv hariç 108.000,00 (yüzsekizbin) TL’dir. Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık toplam bedelin %3’ü olan 3.240,00 (üçbin ikiyüzkırk) TL’dir. Kesin Teminat Miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık toplam bedelin %6’sı tutarındadır.

Madde 4- Teklifler, idare tarafından belirlenen ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşümünün sağlanması işi için muhammen bedeli aylık kdv hariç 3.000,00 (üçbin) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir. 

Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Madde 6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 

           6.1- Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Geçici Faaliyet belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi

           6.2- Kimlik belgesi ve fotokopisi.

           6.3- İkametgâh Belgesi.

           6.4- İmza Beyannamesi.

           6.5- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

           6.6- Şartname alındı makbuzu.

           6.7- Vekâleten ihaleye girecekler için vekâletname.

           6.8- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini, ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

           6.9- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 6.10- Vergi Dairesine, Kurumumuza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge

 6.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

Madde 7- İhaleye girebilmek için istenilen belgelerin 29.07.2021 saat: 11.30’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 8- İhale idari ve teknik şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 250,00 TL  (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir.

Madde 9-  İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen yükleniciye aittir.

Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı işine ait idari şartname ve teknik şartname hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Talip KABAN Bulvarı Taksim Mah. Temizlik İşleri Müdürlüğü-ERZİNCAN 

Telefon: 224 44 02  Dahili 4403  Faks: 0446 214 33 24  www.erzincan.bel.tr