Alan Kiralama İhalesi

4 Kasım 2020

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Mülkiyeti TCDD’ye ait 01.11.2018 tarihinde Erzincan Belediye Başkanlığı ile imzalanan protokolün 6.maddesinin 3. fıkrasının 2 (a) bendi gereğince İlimiz merkez İstasyon mahallesi Erzincan İstasyon sahası 293 ada 11 parselde bulunan 5000 m² yüzölçümlü açık alanın 1000 m²’si 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 

 

MADDE 2- Kiralama ihalesi 17.11.2020 tarihinde saat 11:00’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b) İkametgâh Belgesi.

c) İmza Sirküsü (noterden)

d) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

f) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g) Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

              

MADDE  4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 17.11.2020 saat 10:30’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

MADDE  5 İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname              250.00 TL. (ikiyüzelli) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024                  (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

 

 

MADDE 6- Geçici teminat miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.                                                                                                                

                                                                    

KİRALANACAK ALAN

MUHAMMEN BEDEL TL.

(Yıllık KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

İstasyon Mahallesi 293 ada 11 parselde bulunan 5000 m² yüzölçümlü açık alanın 1000 m²’si

11.322,50

340,00

 

 

 

 

MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 8- İhale üzerine yapılan iştirakçi resmi işlemlerini yerine getirerek, ihale ile ilgili doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderleri ödemek zorundadır.

 

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

  

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr.