6 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2 – İhaleler 17/10/2017 tarihinde, Cumhuriyet Mah. 48 ada 110 parselde bulunan 883,19 m2 arsa saat  10:30’da,  Cumhuriyet Mah. 1360 ada 7 parselde bulunan 742,00 m2 arsa saat  10:45’de,  Taksim Mah. 2206 ada 6 parselde bulunan 1.067,15 m2 arsa saat  11:00’de, Taksim Mah. 1364 ada 10 parselde bulunan 1.201,72 m2 arsa saat  11:15’de, Halitpaşa Mah. 927 ada 10 parselde bulunan 1.580,43 m2 arsa saat  11:30’da, Halitpaşa Mah. 926 ada 8 parselde bulunan 1.043,02 m2 arsa saat 11:45’de, Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

6  ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA)  SATIŞI

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

Cumhuriyet

48

110

883,19

315.300,00

9.460,00

2

Cumhuriyet

1360

7

742,00

264.895,00

7.950,00

3

Taksim

2206

6

1.067,15

316.945,00

9.510,00

4

Taksim

1364

10

1.201,72

356.911,00

10.710,00

5

Halitpaşa

927

10

1.580,43

521.542,00

15.650,00

6

Halitpaşa

926

8

1.043,02

333.767,00

10.015,00

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

 

Madde 5-  İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6-  Satılacak  taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 7- İhalelerin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme Müd. Gelir Tahakkuk Servisinden  100.00 (yüzlira)TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler,ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin           :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr