T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İhale İlanı

12 Temmuz 2023

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

1-  Erzincan İli Merkez İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:36 adresinde 523 ada, 6 parselde bulunan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü hizmet binası içerisinde 71,66 m2 alanlı Kafeterya aylık  4.728,06 TL olmak üzere, 3 (üç) yıllığına toplam 170.210,16 TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 50 Maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile Müdürlüğümüzce kira ihalesi yapılacaktır.

İHALE KONUSU

Erzincan İli Merkez İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:36 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası içerisindeki 523 ada, 6 parsel üzerinde bulunan 71,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Kafeterya) kiraya verilmesi işi.

Sıra No

Bulunduğu Yer

Ada

Parsel

Cinsi

Muhammen Bedeli (aylık) (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Erzincan Merkez İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No 36 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Binası

523

6

Kafeterya

4.728,06

Alınmayacak

06.07.2023

14:00

 

2-Geçici Teminat alınmayacaktır.

3-İhale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4-Kira İhalesi yapılacak taşınmaza (Kafeterya) ait şartname, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde temin edilecektir.

5-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

Zorunlu belgeler zarfına;

a-İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri,

b-İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi

c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e-Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi: Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belge, ihale konusu iş ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıl süre ile faaliyet gösterdiğini belgelemelidir.

f-İhale tarihinden önceki beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belge,

g-İhale tarihinden önceki beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belge,

h-Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ihale dosyasının aslı,

ı-Teklif Mektubu, (Örneği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınabilir.)

i-İhale tarihinden önceki beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi     temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

k-Taahhütname, (Örneği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınabilir.) Konulacaktır.

6-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR